Dz.U.UE.C.2018.462.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu
(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2018/C 462/02)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Data przyjęcia decyzji18.10.2018
Numer pomocySA.50608 (2018/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Demonstrační farmy
Podstawa prawnaZásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze rolnym
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: CZK 105 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2024
Sektory gospodarkiUprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji25.10.2018
Numer pomocySA.51048 (2018/N)
Państwo członkowskieRumunia
RegionRomania-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Programul de susț inere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducț ie
Podstawa prawnaLege privind aprobarea programului de susț inere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducț ie
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyPomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: RON 1 672.8674 (w mln)
Intensywność pomocy90 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterul Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale Blvd Carol I nr. 2-4 Sector 3 Bucureș ti
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji16.10.2018
Numer pomocySA.51521 (2018/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionDEUTSCHLAND-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bund: Förderbereich 3A "Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse" des GAK-Rahmenplans, Notifizierung der Förderung von mittelgroßen Unternehmen im Zusammenhang mit der Maßnahme 2.0 "Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse"
Podstawa prawnaGesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG)

Förderbereich 3A "Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse" des Rahmensplans der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy -
Cel pomocyPomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 1.8 (w mln)
Intensywność pomocy35 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa i adres organu przyznającego pomocZuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.