Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń. - OpenLEX

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.321.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2013 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2013/C 321/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2013 r.)

Data przyjęcia decyzji24.9.2013
Numer środka pomocy państwaSA.37247 (13/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Opatření II.2.4.1 PRV Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
Podstawa prawna1) Opatření č. 226 Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 (kód podpory 226)

2) Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy100 %
Czas trwania1.1.2014-31.12.2014
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.