Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.99.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 kwietnia 2012 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

(2012/C 99/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2012 r.)

Data przyjęcia decyzji7.3.2012
Numer środka pomocy państwaSA.33627 (11/N)
Państwo członkowskieWłochy
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Misura 224 - Indennità Natura 2000
Podstawa prawnaDecreto legislativo n. 227/2001.

Decreto ministeriale 16 giugno 2005 «Linee guida di programmazione forestale».

Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF).

Indirizzi di gestione forestale per i siti della rete Natura 2000.

DPR 8 settembre 1997, n. 357.

DPR 12 marzo 2003, n. 120.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 giugno 2007.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 19 giugno 2009 e succesive modificazioni.

Decreto 2 agosto 2010.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cd. Direttiva Habitat).

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (cd. Direttiva Uccelli).

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Piano d'azione dell'UE per le foreste (Forest Action Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006.

Risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per l'Unione europea 1999/C 56/01

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: 8,94 EUR (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniaDo 31.12.2013
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.