Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.156.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2014 r.

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2014/C 156/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 maja 2014 r.)

Data przyjęcia decyzji05.02.2014
Numer pomocySA.34370 (2012/N)
Państwo członkowskieBelgia
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Taux d'accise réduit en faveur des biocarburants-huile de colza
Podstawa prawnaProgrammawet van 27 december 2004
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyInny rodzaj ulgi podatkowej
BudżetCałkowity budżet: EUR 0,19 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0,03 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 28.02.2020
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFederale Overheidsdienst, Minister van Financien Wetstraat 61 B-1040 Brussel
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.03.2014
Numer pomocySA.36599 (2013/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)English Woodland Grant Scheme
Podstawa prawnaForestry Act 1979
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetBudżet roczny: GBP 30 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocForestry Commission England

620 Bristol Business Park, Cold Harbour Lane, Bristol BS16 1EJ

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji25.02.2014
Numer pomocySA.37184 (2013/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionCATALUNAObszary nieobjęte pomocą
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Ayudas a cooperativas y otras entidades asociativas agrarías.
Podstawa prawnaProyecto de Orden AAM/xxx/2013, por el cuál se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la concentración, la ínter cooperación y la modernización de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las ayudas correspondientes al año 2013.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyRozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 49 (w mln)

Budżet roczny: EUR 7 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocDepartamento de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Medio Natural Gran Via de les Corts Catalanes 612-614, 08007 Barcelona
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji28.01.2014
Numer pomocySA.37334 (2013/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)zwolnienie od podatku akcyzowego dla czynności podlegających opodatkowaniu wyrobów gazowych używanych w pracach rolniczych i ogrodniczych
Podstawa prawnaprojekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyZwolnienia z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE
Forma pomocyObniżenie stawki podatkowej
BudżetCałkowity budżet: PLN 395,4 (w mln)

Budżet roczny: PLN 66 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.10.2019
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Finansów

ul. Świętokrzyska 12; 00916 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji22.01.2014
Numer pomocySA.37388 (2013/NN)
Państwo członkowskieCypr
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών (πρόγραμμα επιδότησης)
Podstawa prawna1) Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2012.

2) Το περί της Καταπολέμησης της Ψευδοπανώλους των Πτηνών Διάταγμα του 2001, Κ.Δ.Π. 508/2001.

4) Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν. 149(Ι)/2004).

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 0,1631 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0,1631 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania01.06.2013 - 31.12.2013
Sektory gospodarkiChów i hodowla drobiu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocΚτηνιατρικές Υπηρεσίες

1417 Λευκωσία

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.03.2014
Numer pomocySA.37414 (2013/N)
Państwo członkowskieBelgia
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Adaptation des cotisations au Fonds pour la santé animale (secteur avicole)
Podstawa prawnaWet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten + Uitvoeringsbesluit Koninklijk besluit van 24 juni 1997 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 10,136 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,448 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiChów i hodowla drobiu
Nazwa i adres organu przyznającego pomocFederale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation II, 7de verdieping, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji18.12.2013
Numer pomocySA.37466 (2013/N)
Państwo członkowskieWęgry
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Establishing agroforestry systems - EAFRD (Article 44 of Regulation (EC) 1698/2005)
Podstawa prawnaAz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rend-szerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól" szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

[.../...(...)VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létreho-zásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/ 2009 (IV.16) rendelet módosításáról

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo, Rozwój obszarów wiejskich (AGRI)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: HUF 413 (w mln)
Intensywność pomocy%
Czas trwania01.01.2014 - 31.12.2015
Sektory gospodarkiGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocVidékfejlesztési Minisztérium

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji21.02.2014
Numer pomocySA.37636 (2013/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bayern: Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNP WaldR 2012) SA.33453 (2011/N)
Podstawa prawna- Richtlinienänderung v. Sept. 2013 gegenüber VNP WaldR2012 v. 28.Dez. 2011,

- Richtlinie VNP WaldR 2007 v. 30. März 2010,

- Richtlinie VNP WaldR 2007 v. 24. Mai 2007

- Richtlinie VNP WaldR 2012 v. 28. Dez. 2011

- Art. 23 und 44 BayHO einschl. Verwaltungsvorschriften

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 1,1 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,1 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocÄmter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

in den Landkreisen Bayerns

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji17.12.2013
Numer pomocySA.37650 (2013/N)
Państwo członkowskieRepublika Czeska
Region-Obszary nieobjęte pomocą
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Program 129 160 - Podpora konkurenceschopnosti Agrárně potravinářského komplexu - závlahy
Podstawa prawna1) Dokumentace programu 129 160 Podpora konkurenceschopnosti Agrárně potravinářského komplexu - závlahy

2) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3) Vyhláška Ministerstva financí c. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: CZK 150 (w mln)

Budżet roczny: CZK 50 (w mln)

Intensywność pomocy60 %
Czas trwania01.01.2014 - 31.12.2016
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji17.12.2013
Numer pomocySA.37707 (2013/N)
Państwo członkowskiePolska
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Podstawa prawnaAct of 7 July 2005 on subsidies to crop and livestock insurance

ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt

gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocySkładki ubezpieczeniowe
Forma pomocyPozostałe
BudżetCałkowity budżet: PLN 1 400 (w mln)

Budżet roczny: PLN 200 (w mln)

Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji06.03.2014
Numer pomocySA.37715 (2013/N)
Państwo członkowskieAustria
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Qualitätssicherungs - & Marketingmaßnahmen für das AMA Biosiegel
Podstawa prawnaBUNDESGESETZ über die Errichtung der MARKTORDNUNGSSTELLE AMA 12. VO des VWR der Marktordnundsstelle AMA über die Aufbringung von Beiträgen zur Förderung des Agrarmarketings vom 19.10.2007
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyReklama (AGRI), Wsparcie techniczne (AGRI)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
Budżet-
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO, Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocBundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenring 1, 1010 Wien

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji20.02.2014
Numer pomocySA.37725 (2013/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionSACHSEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Sachsen: Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen Erbes im Freistaat Sachsen
Podstawa prawnaRichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyOchrona środowiska
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 5,8 (w mln)

Budżet roczny: EUR 2,9 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2015
Sektory gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Nazwa i adres organu przyznającego pomocSächsisches Landesamt für umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Abteiluing 3 Zur Wetterwarte 11, 01109 Dresden
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.03.2014
Numer pomocySA.37740 (2013/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionBAYERN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Bayern: Durchführung des Aufbauhilfeprogramms Hochwasser 2013 (Ländliche Wege im Außenbereich von Gemeinden)
Podstawa prawna- Richtlinie zur Durchführung des Aufbauhilfeprogramms Hochwasser 2013 (Ländliche Wege im Außenbereich von Gemeinden),

- Bayerische Haushaltsordung (BayHO) (Art. 23 und 44),

- Allgem. Nebenbestimmungen ANBest - P und - K

- Verwaltungsvorschriften zur BayHO,

- Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung vom 02.08.2013,

- Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz vom 15.07.2013,

- Aufbauhilfeverordnung

- Verwaltungsvereinbarung Soforthilfe (Bund/Länder)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyWyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, Rozwój obszarów wiejskich (AGRI)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 11 (w mln)
Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 01.07.2016
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocÄmter für Ländliche Entwicklung

München, Landau, Tirschenreuth, Bamber, Ansbach, Würzburg, Krumbach

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji07.03.2014
Numer pomocySA.37758 (2013/N)
Państwo członkowskieWłochy
RegionBOLZANO-BOZEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Investment aid for the irrigtion of agricultural holdings (Bolzano)
Podstawa prawnaLegge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, articolo 4, comma 1, lett. a), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29.12.1998, n. 54
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 6,5 (w mln)
Intensywność pomocy50 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc-
Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji19.02.2014
Numer pomocySA.37771 (2013/N)
Państwo członkowskieFrancja
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aides à la constitution de retenues collinaires et aux équipements fixes d"irrigation associés en Bretagne
Podstawa prawna- article L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

- article L. 3231-2 et suivants du code général des collectivités territoriales

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyInwestycje w gospodarstwach rolnych
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 0,35 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0,35 (w mln)

Intensywność pomocy40 %
Czas trwania19.02.2014 - 31.12.2014
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocconseil régional de Bretagne

283, avenue du Général Patton - CS 21101, 35711 Rennes Cedex

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji24.03.2014
Numer pomocySA.37818 (2013/N)
Państwo członkowskieCypr
Region--
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Aid Scheme for the promotion and advertising of agricultural products
Podstawa prawnaDecision No 75.791 of 3.10.2013 of the Council of Ministers
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyWspieranie eksportu i internacjonalizacji, Rozwój sektorowy
Forma pomocyDotacja bezpośrednia, Usługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 0,1 (w mln)

Budżet roczny: EUR 0,1 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinistry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

1421 Nicosia, Cyprus

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji12.02.2014
Numer pomocySA.37940 (2013/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionTHUERINGEN-
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Thüringen - Beseitigung von Falltieren
Podstawa prawnaThüringer Tierkörperbeseitigungsgesetz (gültig bis 31.12.2004); ab 01.01.2005: Thüringer Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (ThürTierNebG) vom 10.06.2005 (GVBl. 224), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GVBl. S. 98)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyChoroby zwierząt
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: EUR 7,8 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,3 (w mln)

Intensywność pomocy33,33 %
Czas trwaniado 31.12.2019
Sektory gospodarkiUprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Nazwa i adres organu przyznającego pomocZweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen

Dr. -Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji13.03.2014
Numer pomocySA.38175 (2014/N)
Państwo członkowskieNiemcy
RegionTHUERINGENObszary nieobjęte pomocą
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Freistaat Thüringen: Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz über die Gewährung von staatlichen Zuwendungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes und der Länder für ein Aufbauhilfeprogramm zur Beseitigung der Schäden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 4. Juli 2013 in Thüringen an ländlicher Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden (ThürStAnz SD-Nr. 4/2013, S. 15-17)

Die Beihilfeanmeldung bezieht sich ausschließlich auf den Fördergegenstand Nr. 2.2 der Richtlinie.

Podstawa prawna§ 23 und 44 der Thüringer Landeshaushaltsordnung zuletzt geändert durch geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 22, 23) Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern über die Festlegung von einheitlichen Maßstäben zur Verwendung der Mittel des Fonds «Aufbauhilfe» für Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz in den vom Hochwasser betroffenen Ländern

Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens «Aufbauhilfe» (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz - AufbhG) vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401)

Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds «Aufbauhilfe» (Aufbauhilfeverordnung - AufbhV) vom 16. August 2013 (BGBl. I S. 3233)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyWyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: EUR 3,6 (w mln)

Budżet roczny: EUR 1,2 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 30.06.2016
Sektory gospodarkiUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Nazwa i adres organu przyznającego pomocThüringer Aufbaubank

99084, Erfurt, Gorkistraße 9

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji27.03.2014
Numer pomocySA.38241 (2014/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
Region-Obszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Agricultural and Horticultural Levy Board Technical Support Scheme
Podstawa prawnaNatural Environment and Rural Communities Act 2006

Agriculture and Horticulture Development Board Order 2008

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyWsparcie techniczne (AGRI)
Forma pomocyUsługi dotowane
BudżetCałkowity budżet: GBP 240 (w mln)

Budżet roczny: GBP 40 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwania01.04.2014 - 31.03.2020
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocAgriculture and Horticulture Development Board

Stoneleigh Park, Kenilworth, Warwickshire CV8 2TL

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji14.03.2014
Numer pomocySA.38293 (2014/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionGALICIA, ASTURIAS, ANDALU-CIA, CANARIAS, EXTREMADU-RA, ARAGON, RIOJA, MADRIDObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Primera forestación de tierras no agrícolas (Medida 223 Desarrollo rural)
Podstawa prawna- Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja

- Marco Nacional de Desarollo Rural 2007-2013 [C(2007)5937]

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy85 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

Gran Vía de San Francisco, n° 4 28071 MADRID

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji26.03.2014
Numer pomocySA.38294 (2014/N)
Państwo członkowskieHiszpania
RegionANDALUCIA, NOROESTE, NO-RESTE, MADRID, CENTRO (E), ESTE, MURCIAObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)Primera forestación de tierras agrícolas (Medida 221 Desarrollo rural)
Podstawa prawna- Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco, La Rioja y Valencia

- Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 [C(2007)5937

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyLeśnictwo
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
Budżet-
Intensywność pomocy80 %
Czas trwaniado 31.12.2014
Sektory gospodarkiLeśnictwo i pozyskiwanie drewna
Nazwa i adres organu przyznającego pomocMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Contact person: Ms. BEGOÑA NIETO GILARTE

Gran via de San Francisco n° 4 28071 MADRID

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji28.03.2014
Numer pomocySA.38331 (2014/N)
Państwo członkowskieZjednoczone Królestwo
RegionSCOTLANDObszary mieszane
Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)QMS Meat Generic Advertising Scheme (Scotland)
Podstawa prawnaNatural Environment and Rural Communities Act 2006 (sections 87,88, 06 and 97)

The Quality Meat Scotland Order 2008

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy-
Cel pomocyReklama (AGRI)
Forma pomocyDotacja bezpośrednia
BudżetCałkowity budżet: GBP 0,2 (w mln)

Budżet roczny: GBP 0,1 (w mln)

Intensywność pomocy100 %
Czas trwaniado 31.03.2016
Sektory gospodarkiROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO
Nazwa i adres organu przyznającego pomocScottish Executive

Scottish Executive Environment & Rural Affairs Division, Pentland House

Inne informacje-

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.