Zaproszenie do zgłaszania uwag, zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale, w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z oprogramowaniem Turborouter.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.258.42

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2006 r.

Zaproszenie do zgłaszania uwag, zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale, w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z oprogramowaniem Turborouter

(2006/C 258/13)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2006 r.)

Decyzją nr 60/06/COL z dnia 8 marca 2006 r., zamieszczoną w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Urząd Nadzoru EFTA wszczął postępowanie na mocy art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (porozumienia o nadzorze i trybunale). Władze Norwegii otrzymały stosowną informację wraz z kopią wyżej wymienionej decyzji.

Urząd Nadzoru EFTA wzywa niniejszym państwa EFTA, państwa członkowskie UE i zainteresowane strony do zgłaszania uwag w sprawie omawianego środka w ciągu jednego miesiąca od publikacji niniejszego zawiadomienia na poniższy adres Urzędu Nadzoru EFTA w Brukseli:

EFTA Surveillance Authority

Registry

35, Rue Belliard

B-1040 Brussels

Faks: (32-2) 286 18 00

Otrzymane uwagi zostaną przekazane zostaną władzom Norwegii. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

STRESZCZENIE

Pismem z dnia 5 marca 2002 r. (dok. nr 02-1733-A) do Urzędu wniesiono skargę, w której podniesiono zarzut udzielenia przez Norwegię pomocy państwa za pośrednictwem Rady ds. Badań Naukowych Norwegii (dalej: "RBN") na rzecz różnych przedsięwzięć badawczych związanych z opracowaniem oprogramowania Turborouter.

W dniu 8 marca 2006 r. po obszernej wymianie korespondencji pomiędzy Urzędem a władzami Norwegii oraz z osobą skarżącą Urząd podjął decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa jest w skardze.

RBN udzieliła pomocy na rzecz czterech przedsięwzięć związanych z opracowaniem oprogramowania Turborouter w ramach programu pomocy pod nazwą "Przemysłowy program badawczo-rozwojowy". Urząd dokonał oceny programu, łącznie z innymi istniejącymi programami pomocy, i w grudniu 1994 r. przyjął decyzję nr 217/94/COL, w której zaproponował Norwegii odpowiednie środki. Władze Norwegii wyraziły zgodę na zaproponowane odpowiednie środki. W związku z tym od tego czasu wszelka pomoc w ramach tego programu musi być udzielana zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na badania i rozwój przyjętymi przez Urząd w 1994 r.

W oparciu o dostępne informacje Urząd wyraża wątpliwość co to tego, czy pomoc na rzecz omawianych przedsięwzięć badawczych udzielona została zgodnie z przepisami wytycznych w sprawie pomocy państwa na badania i rozwój. Nie ma pewności co do tego, czy przedsięwzięcia zostały zaklasyfikowane w sposób prawidłowy. W szczególności dotyczy to trzech przedsięwzięć badawczych uważanych za przedsięwzięcia przedkonkurencyjne, które mogą być zbyt ściśle związane z rynkiem, by kwalifikować się do objęcia pomocą.

Urząd ma także wątpliwości co do finansowania przedsięwzięcia. Nie jest jasne, czy przedsiębiorstwa uczestniczące w przedsięwzięciach rzeczywiście wniosły wkład na częściowe pokrycie ich kosztów i czy zwykłe koszty operacyjne zostały uwzględnione w przedsięwzięciach badawczych. Jeżeli zostały one uwzględnione, wówczas należałoby poddać weryfikacji poziomy intensywności pomocy.

W związku z tym Urząd ma wątpliwości co do tego, czy nie doszło do niewłaściwego wykorzystania pomocy udzielonej przez RBN przez beneficjentów pomocy.

Gdyby pomoc na finansowanie omawianych przedsięwzięć nie była objęta programem pod nazwą "Przemysłowy program badawczo-rozwojowy", każde przedsięwzięcie musiałoby zostać ocenione indywidualnie w oparciu o przepisy wytycznych w sprawie pomocy państwa na badania i rozwój mających zastosowanie w czasie udzielenia pomocy lub bezpośrednio w oparciu o zasady zawarte w porozumieniu EOG.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 60/06/COL

of 8 March 2006

on R&D aid granted by the Research Council of Norway in connection with the development of the software programme Turborouter

(NORWAY)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.