Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziów sądu do spraw służby cywilnej Unii Europejskiej. - OpenLEX

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziów sądu do spraw służby cywilnej Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.47A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lutego 2005 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA STANOWISKA SĘDZIÓW SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY CYWILNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

(2005/C 47 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 23 lutego 2005 r.)

1. Artykuł 225A Traktatu WE i art. 140B Traktatu EWEA upoważniają Radę do tworzenia "izb sądowych rozpoznających w pierwszej instancji niektóre kategorie skarg wniesionych w szczególnych dziedzinach".

Na podstawie wyżej wymienionych postanowień Traktatów Rada postanowiła ustanowić, na mocy decyzji 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r.(1), Sąd do spraw Służby Cywilnej Unii Europejskiej. Sąd ten, utworzony przy Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich i którego siedziba znajduje się w Sądzie Pierwszej Instancji, jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Wspólnotami a jej pracownikami na mocy art. 236 Traktatu WE i art. 152 Traktatu EWEA, w tym sporów między organami i jednostkami organizacyjnymi a ich personelem, w odniesieniu do których przyznano właściwość Trybunałowi Sprawiedliwości.

2. W skład Sądu do spraw Służby Cywilnej wchodzi siedmiu sędziów, którzy wybierają spośród siebie prezesa. Są oni mianowani na okres sześciu lat; ich mandat jest odnawialny.

Sędziowie są mianowani przez Radę, stanowiącą jednomyślnie po konsultacji z komitetem składającym się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz prawników o uznanej kompetencji. Komitet wydaje opinię, czy kandydat jest odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Cywilnej. Komitet dołącza do tej opinii listę kandydatów o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym poziomie. Lista taka powinna zawierać co najmniej dwukrotnie większą liczbę kandydatów od liczby sędziów, którzy mają być mianowani.

3. Status oraz ogólne warunki wykonywania funkcji sędziego zostały określone w art. 5 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w brzmieniu zmienionym decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom. Ich uposażenie, emerytury i dodatki zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie nr 422/ 67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji(2).

4. Ogłasza się niniejszym zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska siedmiu sędziów.

5. Zgodnie z postanowieniami art. 225A Traktatu WE i art. 140B Traktatu EWEA oraz z art. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w brzmieniu zmienionym decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom, kandydaci na stanowisko sędziego muszą spełniać następujące warunki:

– należeć do osób o niekwestionowanej niezależności,

– posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk sądowych,

– posiadać obywatelstwo Unii Europejskiej.

Zwraca się uwagę kandydatów na fakt, że poza wymienionymi wymogami minimalnymi powołany komitet będzie miał na względzie w szczególności predyspozycje kandydatów do pracy w ramach struktury kolegialnej, w międzynarodowym i wielojęzycznym środowisku, jak również charakter, znaczenie i długość posiadanego przez nich stażu zawodowego w dziedzinie związanej z funkcją, którą mieliby wykonywać.

6. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć curriculum vitae i list motywacyjny, a także kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać na adres:

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne

Appel à candidatures pour le Tribunal de la fonction publique

Bureau JL 20 40 GM 23

Rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

Zgłoszenia kandydatur należy wysyłać wyłącznie listem poleconym do dnia 15 kwietnia 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego).

______

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

(2) Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.