Zaproszenie do zgłaszania kandydatur - Dyrektor generalny (w grupie zaszeregowania AD 15-AD 16) ds. tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.307A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2010 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR

Dyrektor generalny (w grupie zaszeregowania AD 15-AD 16) ds. tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(2010/C 307 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2010 r.)

Istnieje wakat na stanowisku dyrektora generalnego (w grupie zaszeregowania AD 15-AD 16) ds. tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Stanowisko to zostanie obsadzone na podstawie art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

CHARAKTER ZADAŃ I WYMAGANIA

Osoba, która obejmie to stanowisko, będzie odpowiedzialna, pod bezpośrednim zwierzchnictwem Sekretarza, za działalność Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń. Ta dyrekcja generalna zapewnia tłumaczenie tekstów prawniczych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Służba tłumaczeniowa przyczynia się do przestrzegania systemu językowego w ramach trzech organów sądowych, które wchodzą w skład tej instytucji, zarówno w zakresie prowadzenia postępowań, jak i publikacji orzecznictwa. Służba ta zatrudnia około 900 osób, w tym ponad 600 prawników lingwistów(1), i korzysta również z pomocy współpracowników niezależnych (freelance).

Dyrektor generalny ds. tłumaczeń musi wykazywać się zdolnościami do kierowania i koordynowania pracami dużej jednostki administracyjnej, od której wymaga się gotowości dostosowywania się do zmian zachodzących w ramach systemu sądownictwa i dokonywania przekształceń w obliczu przyszłych rozszerzeń Unii Europejskiej. Musi on wykazywać się dużym zmysłem organizacyjnym umożliwiającym dostosowywanie struktury dyrekcji generalnej do nowych wyzwań. Musi on także posiadać umiejętności interpersonalne, jak również mieć dar przekonywania i motywowania pracowników. Osoba, która obejmie to stanowisko, będzie odpowiedzialna za koordynację działań szefów dwudziestu dwóch wydziałów językowych i czterech wydziałów funkcjonalnych w ramach dyrekcji generalnej oraz za skuteczną współpracę z innymi dyrektorami generalnymi i szefami służb instytucji.

Ponadto, aby stawić czoła stale rosnącemu obciążeniu pracą, któremu nie można sprostać wyłącznie poprzez wzrost zatrudnienia, należy podjąć wszelkie działania mające na celu dalsze podnoszenie osiągniętego już przez służbę tłumaczeniową wysokiego poziomu wydajności. Osiągnięcie tego celu wymaga w szczególności stałego udoskonalania organizacji i metod pracy oraz upowszechniania stosowania nowych technologii. Dyrektor generalny ds. tłumaczeń musi wykazywać bardzo duże zainteresowanie kwestiami związanymi z zagadnieniami informatycznymi i korzystaniem z nowych technologii.

Co więcej, zarządzaniu służbą tłumaczeniową musi stale przyświecać cel dostosowywania metod wykorzystywanych w dyrekcji generalnej do potrzeb pracy orzeczniczej i utrzymywania wysokiej jakości tłumaczeń.

W konsekwencji osoba, która obejmie to stanowisko, będzie musiała wykazywać się dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania jednostką wyspecjalizowaną w dziedzinie tłumaczeń oraz zdolnością działania uwzględniającego organizację i funkcjonowanie Trybunału.

Ze względu na specyfikę środowiska pracy kandydat na stanowisko dyrektora generalnego ds. tłumaczeń musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze poświadczone dyplomem uniwersyteckim, jak również gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz bardzo dobrą znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii. Zważywszy na charakter służby, konieczna jest bardzo dobra znajomość języka francuskiego i dobra znajomość języka angielskiego.

ZGŁASZANIE KANDYDATUR

Kandydatury na to stanowisko należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na ręce sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, na adres: DG.DGT@curia.europa.eu najpóźniej do dnia 4 grudnia 2010 r. Do zgłoszeń należy dołączyć szczegółowy życiorys wraz z wszystkimi koniecznymi dokumentami. Kandydaci są proszeni także o załączenie do swej kandydatury nieprzekraczającego pięciu stron pisma przedstawiającego wizję sprawowania przez nich tej funkcji oraz wskazującego powody, dla których ich zdaniem kwalifikują się oni do objęcia tego stanowiska.

Luksemburg dnia 26 października 2010 r.

______

(1) Uzupełniające informacje dotyczące Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń są dostępne na stronie internetowej tej instytucji (www.curia.europa.eu).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.