Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.38.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2012 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do celów wyboru ekspertów na członków grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych

(2012/C 38/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2012 r.)

Decyzją z dnia 3 września 2011 r.(1) ("decyzja") Komisja ustanowiła grupę ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych. Wspomniana grupa ekspertów zastąpi Komitet Doradczy do spraw Otwarcia Zamówień Publicznych utworzony decyzją Komisji z dnia 26 maja 1987 r.(2). Zadaniem grupy jest dostarczanie Komisji wysokiej jakości dogłębnych informacji prawnych, ekonomicznych, technicznych lub praktycznych oraz wiedzy fachowej w celu wsparcia Komisji w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych.

Komisja zaprasza zatem do zgłaszania kandydatur do celów wyboru członków grupy zgodnie z art. 4 decyzji.

Zgodnie ze wspomnianym artykułem grupa ekspertów składać się będzie z 20 członków. Sześciu z nich zostanie wybranych do występowania we własnym imieniu oraz będzie działać niezależnie i w interesie publicznym. Pozostałymi członkami mogą zostać osoby wyznaczone do reprezentowania wspólnych interesów istotnych w kontekście zamówień lub organizacji w szerszym znaczeniu.

Komisja poszukuje ekspertów posiadających bezpośrednie doświadczenie związane z udzielaniem zamówień publicznych, albo ze względu na ich umiejscowienie w łańcuchu dostaw bądź po stronie zamawiającego, albo z uwagi na ich stałą styczność z dziedziną zamówień publicznych lub doświadczenie w tej dziedzinie. Mogą to być eksperci reprezentujący sektor przedsiębiorstw (w tym MŚP), związki instytucji zamawiających, środowisko akademickie, prawników, ekonomistów, statystyków lub inne grupy.

W każdym przypadku, przy ocenie zgłoszeń, Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

udokumentowane kompetencje i doświadczenie, w tym na poziomie europejskim lub międzynarodowym, w obszarach związanych z zamówieniami publicznymi, w szczególności w zakresie:
praktycznego doświadczenia związanego ze stosowaniem procedur udzielania zamówień publicznych,
tworzenia długoterminowych i wysoce złożonych partnerstw publiczno-prywatnych i zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych oraz koncesji,
współpracy publiczno-publicznej oraz relacji między gminami, podmiotami publicznymi oraz podmiotami prawa publicznego,
udziału MŚP w przetargach publicznych,
środowiskowych i społecznych aspektów zamówień publicznych,
zamówień elektronicznych, w szczególności fazy poprzedzającej udzielenie zamówienia,
analizy ekonomicznej rynków zamówień publicznych,
związku między zamówieniami publicznymi a dziedzinami konkurencji/pomocy państwa,
międzynarodowego wymiaru zamówień publicznych,
innowacji w kontekście zamówień publicznych,
zamówień w dziedzinie obronności i newralgicznego bezpieczeństwa,

oraz bardziej ogólnie:

krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów dotyczących zamówień,
konieczność zapewnienia zrównoważonego składu grupy pod względem interesów i wiedzy fachowej istotnych w kontekście zamówień, jak również pod względem płci oraz pochodzenia geograficznego(3).

Członkowie grupy ekspertów muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju przystępującego lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podpisane zgłoszenia muszą zostać przesłane najpóźniej do dnia 5 marca. Datę przesłania ustala się w następujący sposób:

a) w przypadku przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną obowiązuje data wysłania e-maila. Zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną należy kierować na adres: Markt-c2@ec.europa.eu, a w temacie należy wpisać "Applications for stakeholder expert group on PP";
b) w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decydująca jest data stempla pocztowego. Adres pocztowy do celów przesyłania zgłoszeń to: European Commission, DG Internal Market and Services, Rue de Spa/ Spastraat 2, Office 05/053, 1049 Brussels (Belgia). Dopisek: "Applications for stakeholder expert group on PP";
c) w przypadku osobistego doręczenia zgłoszenia na adres 2, rue de Spa/Spaastraat, 1000 Bruxelles, Belgia, za datę przesłania uznaje się datę na pokwitowaniu wydawanym w momencie doręczenia.

Posiedzenia grupy prowadzone będą w języku angielskim oraz/lub francuskim. W związku z tym z powodów praktycznych kandydaci muszą posiadać zdolność swobodnego wypowiadania się w jednym z tych języków oraz przynajmniej bierną znajomość obu tych języków na poziomie zaawansowanym. Zgłoszenia należy sporządzać w języku angielskim albo francuskim, wskazując wyraźnie obywatelstwo kandydata oraz załączając niezbędne dokumenty.

Wszyscy kandydaci muszą przedstawić życiorys opisujący posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz znajomość języków (czynną i bierną). Wymagane są również następujące informacje:

nazwa instytucji/organizacji, dla której pracuje kandydat, oraz staż tej pracy,
konkretne projekty oraz/lub zadania, w które był zaangażowany i które mają szczególne znaczenie w kontekście zamówień,
wszelkie opublikowane prace w zakresie zamówień,
wszelkie uzyskane doświadczenie na poziomie unijnym oraz międzynarodowym,
wszelkie reprezentowane przez kandydata interesy, które mogą zagrażać jego niezależności.

Komisja zastrzega sobie prawo do zażądania na późniejszym etapie wszelkich dokumentów uzupełniających oraz do zastąpienia każdego członka, który przedstawił nieścisłe lub nieprawdziwe oświadczenia.

Zgodnie z art. 4 decyzji wszyscy członkowie grupy powinni spełnić wysokie standardy aktywnego i wysokiej jakości udziału w posiedzeniach, a także, w razie potrzeby, w przygotowaniach do posiedzeń oraz działaniach następczych. Przewiduje się, że posiedzenia grupy będą odbywać się co najmniej dwa razy w roku.

Komisja wybierze członków grupy na trzyletnią kadencję, która może zostać jednokrotnie odnowiona. Członkowie muszą przestrzegać zasady poufności przewidzianej w art. 5 decyzji(4). Członkowie powołani do występowania we własnym imieniu zobowiązują się działać niezależnie i w interesie publicznym.

Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania ponoszone przez członków grupy będą zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji, w ramach dostępnych środków budżetowych. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia.

Nazwiska członków zostaną opublikowane w rejestrze grup ekspertów(5).

Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001(6).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: pan De Wulf, pani Szalai lub pani Carrillo Loeda, tel. +32 22958871, e-mail: Markt-c2@ec.europa.eu

Informacje dotyczące wyników selekcji zostaną opublikowane na stronie internetowej DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

______

(1) Decyzja Komisji z dnia 3 września 2011 r. ustanawiająca przy Komisji grupę ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych oraz zastępująca decyzję 87/305/EWG ustanawiającą Komitet Doradczy do spraw Otwarcia Zamówień Publicznych, (Dz.U. C 291 z 4.10.2011, s. 2).

(2) Decyzja Komisji z dnia 26 maja 1987 r. ustanawiająca Komitet Doradczy do spraw Otwarcia Zamówień Publicznych (87/305/EWG) (Dz.U. L 152 z 12.6.1987, s. 32).

(3) Decyzja Komisji 2000/407/WE z dnia 19 czerwca 2000 r. dotycząca zapewnienia równowagi płci w powołanych przez nią komitetach i grupach ekspertów (Dz.U. L 154 z 27.6.2000, s. 34).

(4) Zob. przypis 1.

(5) Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich nazwisko, mogą złożyć wniosek o wyłączenie ich z powyższej zasady. Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy ekspertów będzie uznany za uzasadniony, w przypadku gdy opublikowanie nazwiska mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub nietykalności osobistej bądź stanowić nieuzasadnione naruszenie prywatności.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.