Zaproszenie do składania wniosków - Projekt pilotażowy dotyczący intensyfikacji współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pożarów lasów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.251.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 października 2008 r.

Zaproszenie do składania wniosków - Projekt pilotażowy dotyczący intensyfikacji współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pożarów lasów

(2008/C 251/10)

(Dz.U.UE C z dnia 3 października 2008 r.)

1. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dział ds. Ochrony Ludności, ogłasza zaproszenie do składania wniosków, którego celem jest wyłonienie projektów dotyczących intensyfikacji współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pożarów lasów, które mogą kwalifikować się do wsparcia finansowego w ramach projektu pilotażowego w dziedzinie ochrony ludności. Wsparcie to przyjmie formę dotacji.

2. Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań oraz warunki finansowania są określone w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji, w których znajdują się również szczegółowe instrukcje wyjaśniające, gdzie i kiedy należy składać wnioski. Wytyczne i odpowiednie formularze wniosków o dotacje można pobrać z następującej strony internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

3. Wnioski należy przesłać do Komisji na adres wskazany w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji do dnia 21 listopada 2008 r. Wnioski należy przesyłać pocztą lub prywatną pocztą kurierską najpóźniej do dnia 21 listopada 2008 r. (poświadczenie stanowi data wysyłki, stempla pocztowego lub dowodu nadania). Wnioski można również doręczać osobiście pod adres podany w wytycznych najpóźniej do dnia 21 listopada 2008 r., godz. 17.00 (poświadczenie stanowi pokwitowanie odbioru opatrzone datą i podpisem odpowiedzialnego urzędnika).

Wnioski wysłane przed ustalonym ostatecznym terminem, które jednak nadejdą do Komisji po dniu 4 grudnia 2008 r. (ostateczny termin składania), nie będą przyjmowane. Obowiązkiem wnioskodawcy jest podjęcie niezbędnych kroków w celu dotrzymania tego ostatecznego terminu.

Wnioski przedłożone za pomocą faksu, poczty elektronicznej, wnioski niekompletne lub przesłane w kilku częściach nie będą przyjmowane.

4 Procedura przyznawania dotacji jest następująca:

– odbiór, odnotowanie i pokwitowanie odbioru przez Komisję,

– ocena wniosków przez Komisję,

– decyzja o przyznaniu dotacji i powiadomienie wnioskodawców o wyniku.

Beneficjenci zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w wytycznych, o których mowa w pkt I.2, oraz w ramach dostępnego budżetu.

W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Komisję, zostanie zawarta umowa o dotację (na kwotę wyrażoną w EUR) między Komisją a stroną składającą wniosek.

Procedura jest ściśle poufna.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.