Dz.U.UE.C.2019.50.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Zaproszenie do składania wniosków
Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego oferuje nowy grant EIBURS w ramach programu wiedzy

(2019/C 50/07)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

Program wiedzy Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznaje granty na badania naukowe w ramach różnych programów, takich jak:

- EIBURS (EIB University Research Sponsorship) - program sponsorowania uniwersyteckich badań naukowych

EIBURS jest źródłem grantów dla wydziałów uniwersytetów oraz ośrodków badawczych powiązanych z uniwersytetami, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących lub potencjalnych krajach kandydujących i zajmujących się kwestiami będącymi przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty EIBURS w wysokości maksymalnie 100 000 EUR na rok przez okres trzech lat są przyznawane w drodze procedury konkursowej zainteresowanym wydziałom uniwersytetów lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami o uznanej renomie w wybranej dziedzinie. Zwycięskie propozycje powinny gwarantować osiągnięcie zróżnicowanych wyników, które będą przedmiotem umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W roku akademickim 2019/2020 w ramach programu EIBURS przyjmowane są propozycje dotyczące nowego przedmiotu badań:

"Budowanie przyszłości finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu - rola technologii finansowych i cyfryzacji"

Choć w ostatnich latach debata o nierównościach dochodowych nieco osłabła, sama ta kwestia jest nadal bardzo istotna. Trwałe i duże różnice w dochodach zagrażają strukturze społecznej społeczeństwa europejskiego i wymagają odpowiedniej reakcji politycznej. Właściwym długoterminowym rozwiązaniem byłoby zapewnienie najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa możliwości realizacji ich ambicji związanych z przedsiębiorczością., Finansowanie sprzyjające włączeniu społecznemu, polegające na dostarczaniu produktów i usług finansowych i niefinansowych osobom bezrobotnym lub klientom z innych słabszych grup, stanowi instrument polityki mającej na celu ograniczanie ubóstwa i zmniejszenie nierówności dochodowych. Sektor finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu poddano jednak dokładniejszemu badaniu i skrytykowano z kilku powodów: nastąpiła stagnacja zasięgu, a ceny kredytów są często uważane za zbyt wysokie, by mogły stanowić skuteczne rozwiązanie kwestii związanych z polityką w zakresie ograniczania ubóstwa.

Dlatego też celem niniejszego projektu badawczego jest zbadanie potencjału innowacji technologicznych i finansowych w celu zwiększenia efektywności sektora finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu. Propozycje badawcze powinny zawierać strategię ukierunkowaną na następujące elementy:

1. Potencjalny zakłócający wpływ innowacji technologicznych i finansowych
- Szerokie, kompleksowe i wyczerpujące omówienie możliwości zakłócania mechanizmów finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu przez innowacje technologiczne i finansowe oraz poprawy zdolności sektora do przyczyniania się do osiągnięcia celów polityki społecznej.
- Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na zdolność innowacji finansowych i technologicznych do zwiększenia zakresu współpracy instytucji finansowych z konkretnymi grupami docelowymi polityki społecznej, takimi jak kobiety-przedsiębiorcy, migranci, osoby pozbawione praw finansowych, ludność wiejska i przedsiębiorstwa społeczne.
- Konkretne tematy, którymi należy się zająć: w jaki sposób wykorzystanie technologii/innowacji finansowych wpłynie na:
- komunikację z klientem,
- szkolenia i mentoring,
- wycenę kredytów,
- proces selekcji,
- procedurę rozpatrywania wniosków kredytowych,
- ściąganie należności z tytułu kredytów,
- rentowność finansową,
- skuteczniejszą ocenę społecznego zwrotu z inwestycji: zwiększenie widoczności.
2. Wykorzystanie innowacji finansowych (technologii finansowych) w sektorze finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu
- Sekcja kontrolna powinna przedstawić empiryczną dokumentację obszarów zakłóceń określonych w pierwszej części: historii, ewolucji i aktualnego stanu rzeczy.
- Pożądana jest analiza porównawcza różnych europejskich regionów/krajów.
- Dokumentacja aktualnego stanu cyfryzacji w instytucjach finansowych działających w obszarze mikrofinansów oraz przedsiębiorczości społecznej i imigrantów.
- Seria studiów przypadku ilustrujących mechanizmy zakłócające udokumentowane w pierwszej części.
3. Dowody przyczynowego wpływu innowacji finansowych: efektywność sektora finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie przyczyniania się do osiągania celów polityki społecznej
- W oparciu o mechanizmy wymienione w pierwszej części oraz dane zebrane i udokumentowane w części drugiej, propozycja badawcza powinna nakreślić metodologię służącą kwantyfikacji wpływu innowacji technologicznych lub finansowych na cel polityki związany z sektorem, np. na dostęp do kredytów dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, na liczbę przedsiębiorców-imigrantów.
- Metodologia empiryczna może być zgodna z podejściem mikro- lub makroekonomicznym (bądź obydwoma), ale powinna zmierzać do identyfikacji efektu przyczynowego.

Wykorzystanie innowacji finansowych w sektorze finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu jest bardzo istotnym tematem dla Grupy EBI, co potwierdza silne zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym segmencie. Grupa EBI jest dobrze przygotowana do reagowania na szybko zmieniające się otoczenie rynkowe - z uwzględnieniem nowych uczestników, takich Fintechs - oraz do skuteczniejszego osiągania ważnych celów działań w wymiarze społecznym.

Propozycje należy składać w języku angielskim do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny 24.00 czasu środkowoeuropejskiego. Propozycje złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Propozycje należy przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

Events.EIBInstitute@eib.org

Bardziej szczegółowe informacje na temat procedury selekcji stosowanej w programie EIBURS i Instytutu EBI można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://institute.eib.org/.