Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/18/13 - Program Erasmus Mundus 2009-2013 - Realizacja w 2014 r. - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/18/13 - Program Erasmus Mundus 2009-2013 - Realizacja w 2014 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.342.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2013 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - EACEA/18/13

Program Erasmus Mundus 2009-2013

Realizacja w 2014 r.

(2013/C 342/05)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2013 r.)

Cele programu

Parlament Europejski i Rada ustanowiły program Erasmus Mundus na lata 2009-2013 decyzją nr 1298/2008/WE 1 z dnia 16 grudnia 2008 r. Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej UE, aby przyczyniać się do trwałego rozwoju państw trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe cele programu są następujące:

sprzyjanie zorganizowanej współpracy instytucji szkolnictwa wyższego oraz sprzyjanie tworzeniu wysokiej jakości oferty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, stanowiącej typowo europejską wartość dodaną i atrakcyjnej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, w celu stworzenia centrów doskonałości,
przyczynianie się do wzajemnego ubogacania społeczeństw poprzez rozwijanie kwalifikacji mężczyzn i kobiet, aby dysponowali oni kompetencjami dostosowanymi głównie do rynku pracy i aby charakteryzowali się otwartością umysłu oraz doświadczeniem w środowisku międzynarodowym, poprzez promowanie mobilności najbardziej utalentowanych studentów i nauczycieli akademickich z krajów trzecich, która umożliwi im uzyskiwanie kwalifikacji lub doświadczenia w Unii Europejskiej, a także mobilności najbardziej utalentowanych europejskich studentów i nauczycieli akademickich - poprzez wyjazdy do krajów trzecich,
wspieranie doskonalenia zasobów ludzkich oraz możliwości współpracy międzynarodowej uczelni z krajów trzecich poprzez zwiększone strumienie mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi,
poprawa dostępności oraz doskonalenie profilu i widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego atrakcyjności dla obywateli krajów trzecich oraz obywateli Unii Europejskiej.

Przewodnik programowy programu Erasmus Mundus i odpowiednie formularze zgłoszeniowe dotyczące odpowiednich działań znajdują się pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

A. Działanie 2 - Programy partnerskie Erasmus Mundus

Zawiadomienie

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest ogłaszane wraz z klauzulą zawieszającą dotyczącą finansowania dla grupy 10 (Republika Południowej Afryki) oraz części finansowania dla grup 7 i 8 (region Ameryki Łacińskiej), w szczególności finansowania przydzielonego na potrzeby unijnego instrumentu mobilności na rzecz państw trzecich. Przyznanie dotacji na projekty dla grupy 10 oraz finansowanie na potrzeby unijnego instrumentu mobilności w ramach grup 7 i 8 zależą od przyjęcia odpowiednich decyzji przez Komisję Europejską.

Celem tego działania jest rozwijanie zorganizowanej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i państw trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich poziomach studiów w odniesieniu do studentów (studiów wyższych I i II stopnia), doktorantów, uczestników staży podoktorskich, pracowników naukowych oraz pracowników akademickich i administracyjnych (nie wszystkie regiony i części mogą obejmować wszystkie typy możliwości mobilności).

Działanie 2 - Programy partnerskie Erasmus Mundus (EMA2) podzielone jest na dwie ścieżki:

działanie 2 w ramach programu Erasmus Mundus - ŚCIEŻKA 1 - Partnerstwa z państwami objętymi instrumentami ENPI, DCI, IPA i ICI (ICI +) 2 ,
działanie 2 w ramach programu Erasmus Mundus - ŚCIEŻKA 2 - Partnerstwa z państwami i terytoriami objętymi Instrumentem Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie (ICI).
A.1.
Kwalifikujący się uczestnicy, państwa i skład partnerstwa

Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu partnerstw są określone w przewodniku programowym w sekcji 6.1.2.a dla EMA2-ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 6.2.2.a dla EMA2-ŚCIEŻKA 2, a także w "Wytycznych do zaproszenia do składania wniosków EACEA/18/13" w sekcji 5.4.1 dla EMA2-ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 5.4.2 dla EMA2-ŚCIEŻKA 2.

A.2.
Kwalifikujące się działania

Kwalifikujące się działania są określone w przewodniku programowym w sekcji 6.1.2.b dla EMA2-ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 6.2.2.b dla EMA2-ŚCIEŻKA 2, a także w "Wytycznych do zaproszenia do składania wniosków EACEA/18/13" w sekcji 5.4.1 dla EMA2-ŚCIEŻKA 1 oraz w sekcji 5.4.2 dla EMA2-ŚCIEŻKA 2.

A.3.
Kryteria przyznawania dotacji
Wnioski w ramach EMA2-ŚCIEŻKA 1 zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznawania dotacji:
KryteriaWaga
1. Właściwości25 %
2. Jakość65 %
2.1. Skład partnerstwa i mechanizm współpracy20 %
2.2. Organizacja i realizacja mobilności25 %
2.3. Instytucje dla studentów/pracowników i działania następcze20 %
3. Zrównoważony rozwój10 %
Ogółem100 %
w ramach EMA2-ŚCIEŻKA 2 zostaną ocenione według następujących kryteriów przyznawania dotacji:
KryteriaWaga
1. Właściwości25 %
2. Wkład w doskonałość25 %
3. Jakość50 %
3.1. Skład partnerstwa i mechanizm współpracy15 %
3.2. Organizacja i realizacja mobilności20 %
3.3. Instytucje dla studentów/pracowników i działania następcze15 %
Ogółem100 %
A.4.
Budżet

Całkowita kwota dostępna w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi około 78.657.500 EUR i ma na celu umożliwienie mobilności co najmniej 2 808 osobom.

Dostępny budżet na wszystkie instrumenty współpracy w ramach EMA2-ŚCIEŻKA 1 wynosi 73.457.500 EUR i ma na celu umożliwienie mobilności co najmniej 2 696 osobom; budżet ten obejmuje budżet na potrzeby instrumentu ICI + promującego mobilność UE na rzecz państw trzecich w ramach instrumentu DCI - wynosi on 12.300.000 EUR i ma na celu umożliwienie mobilności co najmniej 381 osobom.

Dostępny budżet przeznaczony na EMA2-ŚCIEŻKA 2 wynosi 5.200.000 EUR i ma na celu umożliwienie mobilności co najmniej 112 osobom.

A.5.
Termin składania wniosków

Ostateczny termin składania wniosków w ramach działania 2 - Programy partnerskie Erasmus Mundus to dzień 3 marca 2014 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Agencja uruchomiła elektroniczny system składania wszystkich wniosków. W przypadku niniejszego zaproszenia do składania wniosków wnioskodawcy muszą złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego od lutego 2014 r.

Wyłącznie wniosek złożony elektronicznie (wraz z załącznikami) będzie uważany za formalny, ważny wniosek.

Dodatkowo jedną kopię papierową wniosku identyczną z wnioskiem złożonym elektronicznie (wraz z załącznikami) należy jako kopię zapasową przesłać listem poleconym przez upływem terminu składania wniosków na poniższy adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Call for proposals EACEA/18/13 - Action 2

BOU 02/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych. Wnioski przesłane jedynie w postaci papierowej, faksem lub bezpośrednio pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

1 Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 83.
2 ENPI - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa.

DCI - Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju.

IPA - Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

ICI - Instrument Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie. Instrument ten obejmuje promowanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w celu uzupełnienia działania 2 w ramach programu Erasmus Mundus oraz - biorąc pod uwagę przyjęcie zmian w ICI w grudniu 2011 r. - wspiera również mobilność studentów i nauczycieli akademickich z Unii Europejskiej do państw trzecich (ICI + odpowiednie grupy).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.