Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.145.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 czerwca 2005 r.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego"

Nauka i społeczeństwo: Zarządzanie ryzykiem i etyka

Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-14

Nauka i społeczeństwo: Komunikacja naukowa

Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-15

Nauka i społeczeństwo: Kobiety i nauka

Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-17

(2005/C 145/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2005 r.)

1. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006)(1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego" (2002-2006)(2) (zwany dalej "programem jednostkowym").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej "Komisją") przyjęła dnia 6 grudnia 2002 r. program pracy(3) (zwany dalej "programem pracy") szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002 do 2006)(4) (zwanego dalej "zasadami uczestnictwa"),

wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane "zaproszeniem") obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności termin składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej "wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6).

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji(7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS)(8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na poniższy adres: rtd-sciencesociety@cec.eu.int. Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF ("portable document format", kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami - embedded fonts). Pliki poddane kompresji ("zipowane") nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 44.

(3) Decyzja Komisji C(2002)4791, zmieniona przez decyzję Komisji C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4276 i C(2005)1447 - wszystkie niepublikowane

(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7) C(2003)883 z 27 marca 2003 r., ostatnio zmienione przez C(2004)3337 z 1 września 2004 r.

(8) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

1. Program szczegółowy: Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego

2. Działanie: Nauka i społeczeństwo

3. Tytuł zaproszenia: Zarządzanie ryzykiem i etyka

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-14

5. Data publikacji: 15 czerwca 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 25 października 2005 r., godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

7. Całkowity szacowany budżet: 8 milionów EUR

Instrument(1)miliony EUR
STREP, CA7,5
SSA0,5
(1) STREP = konkretnie ukierunkowany projekt badawczy (Specific targeted

research project); CA = działanie koordynacyjne (Coordination action);

SSA = konkretne działanie wspierające (Specific support action).

8. Dziedzina i instrumenty:

Przyjmowane są wnioski o tematyce podanej poniżej. W tabeli podano jedynie krótkie tytuły. Pełny opis tematów wnioskodawcy znajdą w programie pracy.

Numer referencyjny (wg programu pracy)Krótki tytułInstrumentSzacowany wkład WE (miliony EUR)
4.3.1.1Modele integrujące w zarządzaniu ryzykiemCA1,5
4.3.2.1 a), b)Konferencje i warsztaty szkoleniowe na temat etykiSSA0,5
4.3.2.3 a), b)Badania na temat etykiSTREP, CA6,0

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba
STREP, CA3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych PC lub PS, w tym przynajmniej z 2 PC lub SKK
SSA1 podmiot prawny z 1 PC lub PS

10. Ograniczenia uczestnictwa: Brak. Ponadto, dowolny podmiot prawny z siedzibą w państwie trzecim nieobjętym art. 6 ust. 2 zasad uczestnictwa (podmioty w państwach, które zawarły porozumienia naukowo-techniczne ze Wspólnotą mają prawo do uczestnictwa) również może uczestniczyć w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków pod warunkiem, że jego udział będzie korzystny lub niezbędny dla realizacji proponowanego działania i że udział ten traktuje się jako dodatkowy, ponad wymaganą minimalną liczbę uczestników z Państw Członkowskich i Państw Stowarzyszonych.

11. Umowy konsorcyjne: Uczestnicy działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, których dotyczy niniejsze zaproszenie, nie są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych.

12. Procedura oceny:

– Ocena odbędzie się zgodnie z procedurą jednostopniową, dopuszcza się indywidualne oceny na odległość.

– Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny:

– Kryteria stosowane w odniesieniu do każdego instrumentu (w tym waga i pułap dla poszczególnych projektów oraz pułap całkowity) - patrz załącznik B do programu pracy.

14. Przybliżone terminy oceny i selekcji:

– Wyniki oceny: Spodziewane w ciągu czterech miesięcy od terminu składania wniosków.

– Zawarcie kontraktów: Oczekuje się, że pierwsze kontrakty w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wejdą w życie w ciągu ośmiu miesięcy od terminu składania wniosków.

______

(1) PC = Państwa Członkowskie UE, PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone, SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.

ZAŁĄCZNIK  2

1. Program szczegółowy: Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego

2. Działanie: Nauka i społeczeństwo

3. Tytuł zaproszenia: Komunikacja naukowa

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-15

5. Data publikacji: 15 czerwca 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 25 października 2005 r., godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

7. Całkowity szacowany budżet: 1,6 milionów EUR

Instrument(1)Miliony EUR
SSA1,6
(1) SSA = konkretne działanie wspierające (Specific support action).

8. Działania i instrumenty:

Przyjmowane są wnioski o tematyce podanej poniżej. W tabeli podano jedynie krótkie tytuły. Pełny opis tematów wnioskodawcy znajdą w programie pracy.

Numer referencyjny (wg programu pracy)Krótki tytułInstrumentSzacowany wkład WE (miliony EUR)
4.3.4.1 a) i)Wymiana informacji o wydarzeniachSSA0,6
4.3.4.1 a) ii)Naukowe koprodukcjeSSA1,0

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba
SSA1 podmiot prawny z 1 PC lub PS

10. Ograniczenia uczestnictwa: Brak. Ponadto, dowolny podmiot prawny z siedzibą w państwie trzecim nieobjętym art. 6 ust. 2 zasad uczestnictwa (podmioty w państwach, które zawarły porozumienia naukowo-techniczne ze Wspólnotą mają prawo do uczestnictwa) również może uczestniczyć w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków pod warunkiem, że jego udział będzie korzystny lub niezbędny dla realizacji proponowanego działania i że udział ten traktuje się jako dodatkowy, ponad wymaganą minimalną liczbę uczestników z Państw Członkowskich i Państw Stowarzyszonych.

11. Umowy konsorcyjne: Uczestnicy działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, których dotyczy niniejsze zaproszenie, nie są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych.

12. Procedura oceny:

– Ocena odbędzie się zgodnie z procedurą jednostopniową, dopuszcza się indywidualne oceny na odległość.

– Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny:

– Kryteria stosowane w odniesieniu do każdego instrumentu (w tym waga i pułap dla poszczególnych projektów oraz pułap całkowity) - patrz załącznik B do programu pracy.

14. Przybliżone terminy oceny i selekcji:

– Wyniki oceny: Spodziewane w ciągu czterech miesięcy od terminu składania wniosków.

– Zawarcie kontraktów: Oczekuje się, że pierwsze kontrakty w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wejdą w życie w ciągu ośmiu miesięcy od terminu składania wniosków.

______

(1) PC = Państwa Członkowskie UE, PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone, SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.

ZAŁĄCZNIK  3

1. Program szczegółowy: Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego

2. Działanie: Nauka i Społeczeństwo

3. Tytuł zaproszenia: Kobiety i nauka

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-17

5. Data publikacji: 15 czerwca 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 25 października 2005 r., godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

7. Całkowity szacowany budżet: 5,75 milionów EUR

Instrument(1)miliony w EUR
CA, SSA5,75
(1) CA = działanie koordynacyjne (Coordination action); SSA = konkretne

działanie wspierające (Specific support action).

8. Działania i instrumenty:

Przyjmowane są wnioski o tematyce podanej poniżej. W tabeli podano jedynie krótkie tytuły. Pełny opis tematów wnioskodawcy znajdą w programie pracy.

Numer referencyjny (wg programu pracy)Krótki tytułInstrumentSzacowany wkład WE (miliony EUR)
4.3.5.1 a)Wzmacnianie roli i aktywności kobiet i debata publicznaSSA, CA1,0
4.3.5.1 b) i)Kobiety w zarządzaniu naukąSSA, CA1,0
4.3.5.1 c)Mobilizowanie kobiet w zakresie inżynierii i technologiiSSA, CA1,0
4.3.5.2 b)Konferencja na temat płci i doskonałościSSA0,2
4.3.5.2 c)Pogłębianie wiedzySSA, CA1,1
4.3.5.3 a) i)Praktyczne narzędzia włączania problematyki społecznej i kulturowej tożsamości płci do głównego nurtu polityki (gendre mainstreaming)SSA, CA0,65
4.3.5.3 b)Strategiczne obszary włączenia rezultatów do głównego nurtu polityki (mainstreaming)SSA, CA0,8

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba
CA3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych PC lub PS, w tym przynajmniej z 2 PC lub SKK
SSA1 podmiot prawny z 1 PC lub PS

10. Ograniczenia uczestnictwa: Brak. Ponadto, dowolny podmiot prawny z siedzibą w państwie trzecim nieobjętym art. 6 ust. 2 zasad uczestnictwa (podmioty w państwach, które zawarły porozumienia naukowo-techniczne ze Wspólnotą mają prawo do uczestnictwa) również może uczestniczyć w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków pod warunkiem, że jego udział będzie korzystny lub niezbędny dla realizacji proponowanego działania i że udział ten traktuje się jako dodatkowy, ponad wymaganą minimalną liczbę uczestników z Państw Członkowskich i Państw Stowarzyszonych.

11. Umowy konsorcyjne: Uczestnicy działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, których dotyczy niniejsze zaproszenie, nie są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych.

12. Procedura oceny:

– Ocena odbędzie się zgodnie z procedurą jednostopniową, dopuszcza się indywidualne oceny na odległość.

– Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny:

– Kryteria stosowane w odniesieniu do każdego instrumentu (w tym waga i pułap dla poszczególnych projektów oraz pułap całkowity) - patrz załącznik B do programu pracy.

14. Przybliżone terminy oceny i selekcji:

– Wyniki oceny: Spodziewane w ciągu czterech miesięcy od terminu składania wniosków.

– Zawarcie kontraktów: Oczekuje się, że pierwsze kontrakty w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wejdą w życie w ciągu ośmiu miesięcy od terminu składania wniosków.

______

(1) PC = Państwa Członkowskie UE, PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone, SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.