Zaproszenie do składania wniosków 2005 - Szczegółowe projekty w dziedzinie spraw konsumentów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.152.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 czerwca 2005 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2005

Szczegółowe projekty w dziedzinie spraw konsumentów

(2005/C 152/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2005 r.)

1. Cele i opis

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących szczegółowych projektów odnosi się do wdrażania art. 7 ust. 4 (działanie 18) decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 20/2004/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe finansowania działań Wspólnoty wspomagających politykę ochrony konsumentów w latach 2004-2007. Niniejsze zaproszenie zostało przewidziane w pkt 4.2 załącznika 3 rocznego programu pracy w dziedzinie polityki ochrony konsumentów na rok 2005, w którym ustalono również środki budżetowe.

Projekty muszą w znaczący sposób przyczyniać się do osiągnięcia celów europejskiej polityki ochrony konsumentów, zgodnie z art. 3 decyzji nr 20/2004 oraz zgodnie z przygotowaną przez Komisję Strategią ochrony konsumentów na lata 2002-2006.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Dla projektów, w przypadku których wnioskuje się o maksymalne finansowanie przez Wspólnotę w wysokości 50 %: wkład finansowy dla projektów może być udzielony dowolnej osobie prawnej lub stowarzyszeniu osób prawnych, łącznie z odpowiednimi niezależnymi organami publicznymi i regionalnymi organizacjami konsumenckimi, które działają niezależnie od przemysłu i handlu oraz są rzeczywiście odpowiedzialne za realizację projektów. Obok organizacji składającej wniosek, wnioski muszą angażować 12 organizacji partnerskich z różnych krajów, spośród których trzy muszą mieć siedzibę w nowych Państwach Członkowskich/krajach kandydujących.

Dla projektów, w przypadku których wnioskuje się o maksymalne finansowanie przez Wspólnotę w wysokości 75 %: wkład finansowy może być przyznany jedynie projektom przedstawionym przez organizacje konsumenckie z nowych Państw Członkowskich lub krajów kandydujących, które działają niezależnie od przemysłu i handlu oraz są rzeczywiście odpowiedzialne za realizację projektów. Muszą one angażować jako partnerów organizacje konsumenckie z przynajmniej trzech innych kwalifikujących się krajów.

Wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę w jednym z następujących krajów:

– 25 państw Unii Europejskiej

– krajów należących do EFTA i EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

– krajów kandydujących: Bułgaria i Rumunia

3. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 2,5 mln EUR.

Wsparcie finansowe Wspólnoty zasadniczo nie powinno przekraczać 50 % kwoty wydatków związanych z realizacją kwalifikujących się działań. Jednakże art. 6 ust. 5 decyzji nr 20/2004/WE pozwala na wkład finansowy Wspólnoty w wysokości do 75 % kosztów działania w przypadku niektórych projektów, a na okres 2004-2007 Komisja proponuje przyznanie pierwszeństwa projektom angażującym organizacje konsumenckie z nowych Państw Członkowskich i krajów kandydujących.

Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć 36 miesięcy.

4. Termin składania wniosków

Wnioski należy przekazać Komisji nie później niż do dnia 16 września 2005 r.

5. Dalsze informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod następującym adresem:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/projects_en.htm

Wnioski muszą być zgodne z wymogami zawartymi w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.