Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych na trasie Albenga - Rzym Fiumicino i z powrotem, opublikowane przez Włochy zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.276.82

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2008 r.

Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych na trasie Albenga -Rzym Fiumicino i z powrotem, opublikowane przez Włochy zgodnie z art 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 276/07)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2008 r.)

WSTĘP

Na mocy art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2408/92/EWG oraz zgodnie z decyzjami podjętymi w czasie konferencji przedstawicieli sektora zorganizowanej pod przewodnictwem regionu Liguria, rząd Włoch (Ministerstwo Infrastruktury i Transportu) zatwierdził niniejsze zaproszenie do składania ofert w sprawie przyznania koncesji na obsługę regularnych połączeń lotniczych na trasie Albenga - Rzym Fiumicino i z powrotem.

Wymagania związane z nałożeniem obowiązku użyteczności publicznej opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 241 z dnia 20 września 2008 r.

Rząd Włoch (Ministerstwo Infrastruktury i Transportu) postanowił, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 2408/92, ograniczyć dostęp do przedmiotowej trasy, przyznając prawo jej obsługi jednemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu publicznego zgodnie z przepisami określonymi w tym rozporządzeniu, w przypadku gdy w ciągu trzydziestu dni od daty publikacji wyżej wspomnianego obowiązku użyteczności publicznej żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał rozpocząć obsługi połączeń lotniczych na podanej trasie, zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej i nie występując o dofinansowanie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W niniejszym zaproszeniu określono przedmiot przetargu, zasady uczestnictwa w przetargu, postanowienia dotyczące czasu obowiązywania umowy, jej zmian oraz wygaśnięcia, sankcje w przypadku nieprzestrzegania ustalonych wymogów oraz gwarancji towarzyszących realizacji umowy.

Prawo do obsługi przedmiotowej trasy zostanie przyznane w drodze publicznego przetargu na podstawie kryterium najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem dofinansowania określonego w pkt 6 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

1. Przedmiot przetargu

Obsługa regularnych połączeń lotniczych na trasie Albenga - Rzym Fiumicino i z powrotem, objętych obowiązkiem użyteczności publicznej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 241 z dnia 20 września 2008 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

2. Udział w przetargu

W przetargu uczestniczyć mogą wszyscy wspólnotowi przewoźnicy lotniczy, zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) rozporządzenia nr 2408/92, spełniający następujące wymogi:

Wymogi ogólne:

1) przewoźnik nie jest w stanie upadłości ani przymusowej likwidacji, nie zawarł ugody z wierzycielami ani nie prowadzi się wobec niego postępowania sądowego dotyczącego tych kwestii;

2) na przewoźnika nie została nałożona żadna kara w rozumieniu art. 9 ust. 2 dekretu legislacyjnego nr 231/2001 ani żadne inne kary pociągające za sobą zakaz zawierania umów z organami administracji publicznej;

3) przewoźnik wypełnia zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, dotyczące płatności składek na ubezpieczenie społeczne;

4) przewoźnik nie złożył fałszywych oświadczeń w sprawie wymogów uczestnictwa w innych procedurach przetargowych dotyczących przyznania koncesji na obsługę regularnych połączeń lotniczych w ramach obowiązku użyteczności publicznej.

Celem weryfikacji, czy spełniono powyższe wymogi, oferent udowadnia zgodność z wymogami określonymi w pkt 3 na podstawie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, wydanego przez INPS lub INAIL oraz zaświadczenia przewidzianego w art. 17 ustawy nr 68 z dnia 12 marca 1999 r. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", a także zgodność z wymogami zawartymi w pkt 1, 2 i 4 na podstawie potwierdzonego notarialnie oświadczenia, zgodnie z art. 46 i 47 dekretu Prezydenta Republiki nr 445 z dnia 28 grudnia 2000 r.

Oferenci z państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Włochy powinni przedstawić zaświadczenia i dowody wydane przez organy i instytucje państwa pochodzenia, uzupełnione o tłumaczenie na język włoski, przy czym zgodność tłumaczenia z oryginałem powinna zostać potwierdzona przez organy konsularne Włoch.

Wymogi techniczne:

1) przewoźnik posiada koncesję przewoźnika lotniczego wydaną na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2407/1992;

2) przewoźnik posiada obowiązkowe ubezpieczenie na okoliczność wypadków, w szczególności dotyczących pasażerów, bagażu, transportowanych towarów oraz osób trzecich, zgodnie z, między innymi, rozporządzeniem (EWG) nr 785/2004;

3) przewoźnik posiada certyfikat przewoźnika lotniczego (COA) zgodnie z przepisami wspólnotowymi;

4) przewoźnik nie figuruje na tzw. "czarnej liście", obejmującej przewoźników lotniczych niespełniających europejskich standardów w zakresie bezpieczeństwa lotów, publikowanej w Internecie pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/air-ban;

5) przewoźnik posiada analityczny system księgowy umożliwiający identyfikację jego odnośnych kosztów (w tym kosztów stałych i dochodów).

W przypadku gdy dany przewoźnik przestanie spełniać powyższe wymogi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, jego oferta zostanie automatycznie wykluczona z oceny.

W przypadku gdy dany przewoźnik przestanie spełniać powyższe wymogi po zawarciu umowy, o której mowa w pkt 5, stosuje się postanowienia zawarte w pkt 14 i pkt 15 akapit przedostatni niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3. Procedura przetargowa

Niniejszy przetarg podlega przepisom zawartym w art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/1992.

4. Specyfikacja przetargowa

Pełna specyfikacja przetargowa zawiera szczegółowe warunki przetargu, okres ważności ofert oraz wszelkie pozostałe niezbędne informacje. Specyfikacja ta, wraz ze wzorem umowy, o której mowa w pkt 5, stanowi pod każdym względem integralną część niniejszego zaproszenia do składania ofert i można ją uzyskać bezpłatnie pod następującym adresem: ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio, n. 118, I-00185 Roma lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tras-porto.aereo@enac.rupa.it.

5. Umowa dotycząca obsługi połączenia

Obsługa połączenia regulowana będzie umową zawartą pomiędzy przewoźnikiem i ENAC, sporządzoną zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji przetargowej.

6. Dofinansowanie

Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania dostępnego w ramach przetargu na obsługę regularnych połączeń lotniczych na omawianej trasie wynosi 979.112,85 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście 85/100) EUR rocznie, łącznie z VAT.

Oferty składane zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji przetargowej powinny zawierać, w części formularza dotyczącej oferty finansowej, wyraźne określenie maksymalnej wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania z tytułu obsługi połączenia, w ramach limitu określonego powyżej.

Dokładna kwota przyznanego dofinansowania zostanie określona wstecznie po zakończeniu każdego roku obowiązywania umowy, na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów i rzeczywistych wpływów z obsługi połączenia, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i w ramach maksymalnego limitu podanego w ofercie, zgodnie ze specyfikacją przetargową.

W żadnym przypadku przewoźnik nie będzie mógł wystąpić o dofinansowanie w kwocie przekraczającej maksymalny limit określony w umowie, zważywszy na charakter płatności, która nie stanowi wynagrodzenia, lecz jedynie dofinansowanie w związku z przyjęciem obowiązku użyteczności publicznej.

Wpłaty za każdy rok obowiązywania umowy dokonywane są w formie zaliczek oraz na podstawie salda rozliczeniowego, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji przetargowej, bez uszczerbku dla ewentualnych kontroli prowadzonych przez ENAC w celu weryfikacji rzeczywistego wykorzystania przyznanego dofinansowania oraz w celu weryfikacji, czy przewoźnik spełnia odnośne wymogi. Wyrównanie salda następuje po zatwierdzeniu przedstawionego przez przewoźnika analitycznego rozliczenia kosztów dotyczącego omawianej trasy i po sprawdzeniu, czy obsługa połączenia realizowana jest zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

7. Taryfy

Składane oferty powinny zawierać określenie przewidywanych taryf zgodnie z zawiadomieniem dotyczącym nałożenia obowiązku użyteczności publicznej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 241 z dnia 20 września 2008 r.

8. Rozpoczęcie obsługi trasy

Rozpoczęcie obsługi trasy powinno nastąpić w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty zawarcia umowy oraz zostać poświadczone poprzez sprawozdanie z rozpoczęcia obsługi trasy, podpisane przez przewoźnika będącego zwycięzcą przetargu i przez ENAC.

9. Okres obowiązywania umowy

Okres obowiązywania umowy wynosi jeden rok od chwili faktycznego rozpoczęcia obsługi regularnych połączeń lotniczych na omawianej trasie.

Przewoźnik lotniczy zobowiązuje się do udostępnienia ENAC personelu, dokumentacji technicznej i księgowej, instrumentów oraz, w razie konieczności, wszelkich innych środków celem umożliwienia nadzoru i kontroli spełniania wymogów, prawidłowego stosowania i wykonywania postanowień zawartych w zawiadomieniu Komisji, dekrecie dotyczącym nałożenia obowiązku użyteczności publicznej, niniejszym zaproszeniu, umowie oraz specyfikacji przetargowej.

Niewywiązywanie się z powyższych zobowiązań prowadzi do zastosowania sankcji zgodnie z pkt 11 niniejszego zaproszenia.

10. Wypowiedzenie umowy

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron przed upływem terminu jej obowiązywania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podstawą wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest przerwanie przez przewoźnika obsługi połączenia wynikającej z obowiązku użyteczności publicznej, chyba że przywróci on obsługę połączenia, zgodnie z nakazem ENAC do pełnego stosowania się do przyjętych zobowiązań, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania tego nakazu.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez danego przewoźnika ENAC zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezbędnych ocen w celu złożenia w Ministerstwie Infrastruktury i Transportu propozycji zawarcia nowej umowy z przewoźnikiem zajmującym bezpośrednio niższą pozycję w klasyfikacji przewoźników uczestniczących w przetargu. Warunki obsługi połączenia oraz wysokość dofinansowania odpowiadają warunkom i dofinansowaniu ustalonym w chwili nałożenia obowiązku użyteczności publicznej po raz pierwszy.

11. Niewykonanie umowy i sankcje

Przerwanie obsługi połączenia z poniższych powodów nie stanowi przypadku niewywiązywania się z umowy z winy przewoźnika:

– niekorzystne warunki pogodowe;

– zamknięcie jednego z lotnisk wymienionych w planie eksploatacji;

– problemy związane z bezpieczeństwem;

– strajki;

– przypadki działania siły wyższej.

W przypadku przerwania obsługi połączenia z powyższych powodów kwota dofinansowania zostanie zmniejszona proporcjonalnie do ilości niewykonanych lotów.

W przypadku niewywiązywania się z obsługi połączenia i naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, ENAC jest uprawniony do nałożenia na przewoźnika kar, w sposób współmierny do popełnionych naruszeń, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym we wzorze umowy.

Wysokość kar nie może w żadnym przypadku przekraczać 50 % maksymalnej kwoty dofinansowania przewidzianej w ramach przetargu, określonej w pkt 6, przy czym w przypadku przekroczenia tego limitu ENAC jest uprawniony do rozwiązania umowy z powodu jej niewykonania, czego skutkiem jest natychmiastowe wstrzymanie wypłaty należnego dofinansowania.

W każdym roku liczba lotów odwołanych bezpośrednio z winy przewoźnika nie może przekroczyć 2 % zaplanowanych lotów.

Jeśli limit ten zostanie przekroczony, przewoźnik jest zobowiązany do przekazania ENAC, tytułem kary pieniężnej, kwoty 3.000 (trzy tysiące 00/100) EUR za każdy odwołany lot wykraczający poza limit 2 %, po otrzymaniu formalnego powiadomienia, które jest wysyłane do przewoźnika w terminie 10 dni od otrzymania informacji o zdarzeniu. Przewoźnikowi przysługuje siedem dni na złożenie ewentualnych wyjaśnień.

Ponadto ENAC przystąpi do weryfikacji kwoty dofinansowania, proporcjonalnie do liczby wykonanych lotów. Pozyskane w ten sposób środki posłużą finansowaniu ciągłości terytorialnej miasta Albenga.

Niedotrzymanie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 10, podlega karze pieniężnej, której wysokość ustalana jest na podstawie ustalonego dofinansowania oraz w zależności od ilości brakujących dni wypowiedzenia wynikających z przerwania obsługi połączenia, na warunkach przewidzianych w pkt 10, zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

P = kara

CA = dofinansowanie roczne

GG = liczba dni w danym roku (365 lub 366)

gg = ilość brakujących dni wypowiedzenia

Sankcje, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być stosowane łącznie z sankcjami przewidzianymi w ramach odnośnych przepisów wspólnotowych oraz krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.

12. Gwarancje związane z ofertą

W celu uzyskania pewności, że składana oferta jest poważna i uczciwa, od przewoźnika uczestniczącego w niniejszym przetargu wymaga się wniesienia gwarancji w wysokości odpowiadającej 2 % maksymalnej kwoty dofinansowania, o której mowa w pkt 6, w formie kaucji lub poręczenia bankowego bądź ubezpieczeniowego, zgodnie z wyborem oferenta.

Zasady wnoszenia powyższej gwarancji zostaną określone w specyfikacji przetargowej i mogą ewentualnie zostać powtórzone w umowie.

Gwarancja powinna być ważna przez co najmniej 180 (stu osiemdziesięciu) dni od daty upływu terminu składania ofert, przy czym przewoźnik jest zobowiązany do odnowienia gwarancji na żądanie ENAC w trakcie danej procedury, jeżeli w chwili upływu ważności gwarancji przetarg nie został rozstrzygnięty.

Wraz z przekazaniem informacji o rozstrzygnięciu przetargu przewoźnikom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, ENAC zwalnia jednocześnie wniesione przez nich gwarancje.

13. Gwarancje wykonania i ochrona ubezpieczeniowa

Przewoźnik, któremu przyznano prawo do obsługi regularnych połączeń lotniczych w ramach obowiązku użyteczności publicznej, stanowiącej przedmiot niniejszego zaproszenia, jest zobowiązany do wniesienia gwarancji w formie poręczenia bankowego bądź ubezpieczeniowego w kwocie 400.000 (czterysta tysięcy 00/100) EUR na rzecz ENAC, który zastrzega sobie prawo wykorzystania tej gwarancji dla zabezpieczenia obsługi połączenia w ramach obowiązku użyteczności publicznej.

Gwarancja zostanie automatycznie zwrócona, bez potrzeby zatwierdzenia przez ENAC, pod warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ostatnim akapicie pkt 6.

14. Przepadek i cofnięcie dofinansowania

Zaprzestanie spełniania w dowolnym momencie po zawarciu umowy wymogów ogólnych lub technicznych, o których mowa w pkt 2 niniejszego zaproszenia, lub wymogów określonych w specyfikacji przetargowej, powoduje utratę prawa do obsługi trasy, cofnięcie dofinansowania oraz konieczność zwrotu wszelkich nienależnie wypłaconych środków, wraz z odsetkami ustawowymi.

Po utracie prawa do obsługi trasy ENAC może zostać upoważniony przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu do podpisania na pozostały okres obsługi regularnych połączeń lotniczych nowej umowy z przewoźnikiem zajmującym bezpośrednio niższą pozycję w końcowej klasyfikacji przewoźników uczestniczących w przetargu.

W tym przypadku okres obowiązywania umowy rozpoczyna się w chwili uruchomienia obsługi połączenia, zaś kończy się w momencie upływu okresu obowiązywania przewidzianym w umowie, która została rozwiązana, zgodnie z planem działalności zatwierdzonym w ramach rozpatrywania oferty złożonej przez przewoźnika będącego zwycięzcą przetargu.

15. Rozwiązanie umowy

W przypadku niewywiązywania się przez przewoźnika ze zobowiązań przewidzianych w zawiadomieniu dotyczącym nałożenia obowiązku użyteczności publicznej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 241 z dnia 20 września 2008 r., w odnośnym dekrecie, w umowie, w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji przetargowej, ENAC może, zgodnie z art. 1454 kodeksu cywilnego, wystosować do przewoźnika pisemne powiadomienie, żądając zaradzenia tej sytuacji w terminie 15 (piętnastu) dni od daty jego otrzymania.

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie w wyznaczonym terminie, ENAC ma prawo uznać umowę za rozwiązaną, ostatecznie zatrzymać gwarancję określoną w pkt 13 oraz zażądać od przewoźnika wyrównania poniesionych strat.

Ponadto w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań i niewykonywania przez przewoźnika usług, które zostały określone w umowie, w postanowieniach niniejszego zaproszenia i w specyfikacji przetargowej, ENAC ma prawo, zgodnie z art. 1456 kodeksu cywilnego, rozwiązać umowę po uprzednim pisemnym powiadomieniu przewoźnika.

W przypadku rozwiązania umowy ENAC może zostać upoważniony przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu do podpisania na pozostały okres obsługi regularnych połączeń lotniczych nowej umowy z przewoźnikiem zajmującym bezpośrednio niższą pozycję w końcowej klasyfikacji przewoźników uczestniczących w przetargu dotyczącym danej trasy.

W tym przypadku okres obowiązywania umowy rozpoczyna się w chwili uruchomienia obsługi połączenia, zaś kończy się w momencie upływu okresu obowiązywania przewidzianym w umowie, która została rozwiązana, zgodnie z planem działalności zatwierdzonym w ramach rozpatrywania oferty złożonej przez przewoźnika będącego zwycięzcą przetargu.

16. Składanie ofert

Oferty należy sporządzić zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej oraz przesłać, pod rygorem wykluczenia, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć osobiście za pokwitowaniem, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na następujący adres: ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio, n. 118, I-00185 Roma.

Pod rygorem wykluczenia oferty należy składać w trzech zamkniętych i zapieczętowanych kopertach.

Koperta zewnętrzna - zamknięta, zapieczętowana i parafowana z obu stron - powinna zawierać dwie koperty - również zapieczętowane i parafowane z obu stron, a także powinna zostać opatrzona następującą adnotacją:"Offerta per la gara in oneri di servizio pubblico sulla rotta: Albenga - Roma Fiumicino e viceversa".

Dokumenty, które należy umieścić w tych kopertach, wyszczególniono w specyfikacji przetargowej, o której mowa w pkt 4 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Należy nadmienić, że odpowiedzialność za terminowe dostarczenie dokumentów ponosi wyłącznie ich nadawca.

Przetarg odbędzie się, nawet jeśli zostanie złożona tylko jedna ważna oferta.

17. Termin ważności składanych ofert

180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

18. Ogłoszenie wyników przetargu

Przetarg rozstrzygany jest przez ENAC, przy pomocy ustanowionej w tym celu komisji, w której skład wchodzi przedstawiciel ENAC wyznaczony przez dyrektora generalnego tego urzędu, ekspert w dziedzinie transportu lotniczego wyznaczony z ramienia regionu Liguria oraz przewodniczący wyznaczony wspólnie przez ENAC i region Liguria. Zadania sekretarskie są wykonywane przez urzędnika ENAC.

19. Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celach urzędowych, z zapewnieniem ochrony i poufności zgodnie z odnośnymi przepisami. W tym celu przewoźnik musi podpisać stosowne upoważnienie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy nr 196/2003 z późniejszymi zmianami i dodatkami.

20. Przetwarzanie danych szczególnie chronionych

Dane szczególnie chronione zawarte w ofertach składanych przez przewoźników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych szczególnie chronionych i danych prawnych ("Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari"), przyjętego przez radę administracyjną ENAC na posiedzeniu w dniu 2 marca 2006 r. i dostępnego na stronie internetowej ENAC pod adresem "enac-italia.it".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.