Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.153A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2018 r.

Zaproszenie dla ekspertów zewnętrznych do składania deklaracji zainteresowania powołaniem na członków Doradczego Komitetu Naukowego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Frankfurt nad Menem, Niemcy)

(2018/C 153 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2018 r.)

Wstęp

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 5 oraz art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 1  Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) posiada Doradczy Komitet Naukowy, który doradza ERRS i wspiera ją w sprawach związanych z jej pracami. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 1 ust. 1 decyzji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/2 2  ERRS niniejszym uruchamia proces wyboru członków Doradczego Komitetu Naukowego.

ERRS zaprasza ekspertów zewnętrznych do składania deklaracji zainteresowania powołaniem na członków Doradczego Komitetu Naukowego na czteroletnią kadencję z możliwością ponownego powołania. Swoich kandydatur nie mogą zgłaszać pracownicy instytucji 3 , z których pochodzą członkowie Rady Generalnej ERRS 4 . Eksperci będą wybierani na podstawie ogólnych kompetencji, a także na podstawie różnorodnego doświadczenia naukowego lub doświadczenia zdobytego w innych sektorach, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych 5 .

Z uwagi na potrzebę zwiększenia zróżnicowania składu Doradczego Komitetu Naukowego szczególnie zachęca się do zgłaszania swoich kandydatur kobiety.

1. ERRS i Doradczy Komitet Naukowy

ERRS jest organem na poziomie Unii odpowiedzialnym za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w Unii. W tym zakresie jej misją jest przyczynianie się do przeciwdziałania ryzykom systemowym dla stabilności finansowej i ograniczania takich ryzyk. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zatwierdzenia zewnętrznych ekspertów jako członków Doradczego Komitetu Naukowego oraz sporządzenia listy rezerwowej dokonuje Rada Generalna ERRS na wniosek Komitetu Sterującego ERRS.

2. Rola Komitetu Naukowego
2.1. Doradczy Komitet Naukowy jest integralną częścią ERRS, która doradza ERRS i wspiera ją na wniosek przewodniczącego ERRS 6 . Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego mają obowiązek w sposób znaczący przyczyniać się do wypełniania mandatu Doradczego Komitetu Naukowego. Pośród innych zadań członkowie Doradczego Komitetu Naukowego mają obowiązek przyczyniania się do:
(i) usprawniania metodologii analitycznych umożliwiających wykrywanie ryzyka oraz ocenę potencjalnych następstw jego materializacji;
(ii) projektowania i kalibracji skutecznych narzędzi polityki makroostrożnościowej, w tym usprawniania istniejących narzędzi i modeli oraz proponowania nowych lub uzupełniających narzędzi i modeli;
(iii) wykonywania zadań opiniodawczych, w tym otwartej, niezależnej i analitycznej oceny strategii makroostrożnościowej i makroostrożnościowych ram operacyjnych, zmierzających do zapewnienia najnowocześniejszych ram polityki makroostrożnościowej ERRS.
2.2. Dokumentację i sprawozdania Doradczego Komitetu Naukowego sporządza się w języku angielskim, który jest językiem roboczym ERRS. Sprawozdania Doradczego Komitetu Naukowego publikuje się za zgodą Rady Generalnej na stronie internetowej ERRS 7 .
2.3. Ponadto w odpowiednich przypadkach Doradczy Komitet Naukowy może organizować na wczesnym etapie otwarte i przejrzyste konsultacje z takimi interesariuszami jak uczestnicy rynku, organizacje konsumenckie i eksperci naukowi, zachowując jednocześnie wymogi poufności 8 .
2.4. Posiedzenia Doradczego Komitetu Naukowego odbywają się zwykle w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie nad Menem.
3. Skład Doradczego Komitetu Naukowego

Doradczy Komitet Naukowy składa się z 15 ekspertów reprezentujących szerokie spektrum umiejętności i doświadczenia. Ponadto w Doradczym Komitecie Naukowym zasiada również przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego 9 . Za wyjątkiem przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego członkowie Doradczego Komitetu Naukowego nie mogą być pracownikami instytucji, z których pochodzą członkowie Rady Generalnej ERRS 10 .

4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący

Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Technicznego powołuje Rada Generalna na wniosek przewodniczącego ERRS 11 . Doradczemu Komitetowi Naukowemu przewodniczą na zmianę przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, przy czym zmiany następują co 16 miesięcy 12 . Przewodniczący i wiceprzewodniczący są członkami Rady Generalnej z prawem do głosowania 13 . Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego jest także członkiem Komitetu Sterującego 14 . Posiedzenia Rady Generalnej odbywają się co najmniej cztery razy do roku 15  a posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się co najmniej raz na kwartał, przed każdym posiedzeniem Rady Generalnej 16 .

5. Kryteria wyboru
5.1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 członkowie Doradczego Komitetu Naukowego są wybierani na podstawie swoich ogólnych kompetencji, a także z uwagi na swoje różnorodne doświadczenie naukowe lub doświadczenie nabyte w innych sektorach, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych 17 .
5.2. Zgłoszone kandydatury podlegają ocenie porównawczej przeprowadzanej przez ERRS, w szczególności na podstawie następujących kryteriów wyboru 18 :
(i) dogłębna znajomość sektora finansowego i jego związków z gospodarką w szerokim ujęciu oraz ogólne kompetencje w temacie ryzyka systemowego, w szczególności na poziomie Unii;
(ii) wkład naukowy w rozumienie wzajemnych zależności pomiędzy sektorem bankowym, rynkami papierów wartościowych oraz sektorem ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych 19 ;
(iii) stopień naukowy doktora (Ph.D.) w finansach, ekonomii lub w innej odpowiedniej dziedzinie lub równoważne kwalifikacje, znaczące doświadczenie akademickie (np. tytuł profesora) w jednym lub kilku obszarach mających znaczenie dla ERRS, lub znaczący dorobek publikacyjny;
(iv) umiejętność oceny pracy naukowej i publikacji innych autorów oraz umiejętność przeprowadzania analizy złożonych informacji i projektów;
(v) doświadczenie zawodowe w wielodyscyplinarnym otoczeniu, najlepiej w kontekście międzynarodowym;
(vi) potwierdzona znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oparta na doświadczeniu w zakresie nauczania, prezentacjach publicznych, aktywnym uczestnictwie w spotkaniach ekspertów i publikacjach.
6. Dodatkowe kryteria wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących

Osoby powołane na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego muszą posiadać wysoki poziom odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, wynikającego na przykład z wybitnego dorobku naukowego w dziedzinie bankowości, giełd i papierów wartościowych lub ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych. Jednakże przewodniczący i wiceprzewodniczący, jako członkowie Rady Generalnej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w sektorze finansowym 20 . Przewodniczący i wiceprzewodniczący muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej 21 .

7. Procedura wyboru i powołania członków Doradczego Komitetu Naukowego
7.1. Komitet Sterujący dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie kryteriów wyboru określonych w pkt 5.2 oraz wybiera kandydatów, którzy zostaną przedstawieni członkom Rady Generalnej jako członkowie Doradczego Komitetu Naukowego, jak również kandydatów odpowiednich do umieszczenia na liście rezerwowej 22 . Dokonując oceny wyboru zgłoszonych kandydatur Komitet Sterujący sporządza, osobno dla każdego kandydata, formularz oceny obejmujący również skrótowy opis szczególnych atutów i braków kandydata oraz rekomendację w przedmiocie powołania na członka Doradczego Komitetu Naukowego lub umieszczenia kandydata na liście rezerwowej 23 . Komitet Sterujący przedstawia następnie Radzie Generalnej wyniki procedury wyboru w celu ich zatwierdzenia przez Radę 24 .
7.2. Rada Generalna może zatwierdzić propozycje Komitetu Sterującego lub poprosić Komitet Sterujący o przedstawienie innych kandydatów na członków Doradczego Komitetu Naukowego spośród kandydatur, które nie zostały odrzucone przez Komitet Sterujący 25 .
7.3. Rada Generalna powołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Technicznego na wniosek przewodniczącego ERRS 26 .
8. Powołanie, kadencja i lista rezerwowa
8.1. Członków Doradczego Komitetu Naukowego powołuje się na czteroletnią kadencję z możliwością ponownego powołania 27 . Ponadto z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Doradczego Komitetu Naukowego Rada Generalna może, na wniosek Komitetu Sterującego, podjąć decyzję o ponownym powołaniu tego członka na kolejną czteroletnią kadencję 28 . Ponadto Rada Generalna może stwierdzić wygaśnięcie mandatu członka Doradczego Komitetu Naukowego zgodnie z art. 8 decyzji ERRS/2011/2.
8.2. Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego wykonują powierzone im obowiązki osobiście, w związku z czym - za wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących w przypadkach i na warunkach wskazanych w decyzji ERRS/2011/1 29  - nie mogą ich wykonywania delegować na innego członka lub na osobę trzecią. Każdy z członków Doradczego Komitetu Naukowego ma również obowiązek podpisania aktu powołania otrzymanego od przewodniczącego ERRS, podpisania umowy z EBC oraz dostarczenia deklaracji, o których mowa w art. 7 decyzji ERRS/2011/2 30 .
8.3. Kandydatów, którzy nie zostali powołani na członków Doradczego Komitetu Naukowego, ale nie zostali odrzuceni w procedurze wyboru, umieszcza się na liście rezerwowej 31 . W przypadku powstania wakatu kandydat znajdujący się na liście rezerwowej może zostać poproszony o zajęcie wakującego stanowiska 32 . Umieszczenie na liście rezerwowej nie gwarantuje jednak powołania. Lista rezerwowa jest ważna przez dwa lata od jej zatwierdzenia; jej ważność można przedłużyć do czasu publikacji nowego zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania 33 .
9. Honoraria i zwrot kosztów
9.1. Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego są uprawnieni do otrzymywania honorariów i zwrotu kosztów związanych z ich uczestnictwem w pracach Doradczego Komitetu Naukowego. Takie honoraria i zwrot kosztów EBC wypłaca zgodnie z pkt 9.2-9.5 niniejszego zaproszenia oraz zgodnie z postanowieniami "Zakresu uprawnień do zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów powołanych na członków Doradczego Komitetu Naukowego" (stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia). Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 4 decyzji ERRS/2011/1, w odniesieniu do określonych przez EBC warunków dotyczących honorariów i zwrotu kosztów przysługujących w ramach budżetu przyznanego na ten cel przez EBC zasięga się opinii Rady Generalnej ERRS.
9.2. Honoraria członków Doradczego Komitetu Naukowego nie pełniących funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących wynoszą:
(i) 500 euro za udział eksperta w: 1) całodniowym fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Naukowego;

2) całodniowym fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Technicznego; 3) wszelkich innych całodniowych fizycznych posiedzeniach ERRS; 4) lub wszelkich innych całodziennych wydarzeniach ERRS, w których ekspert uczestniczy osobiście, w porozumieniu z szefem Sekretariatu ERRS;

(ii) 250 euro za udział eksperta w: 1) trwającym pół dnia fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Naukowego; 2) trwającym pół dnia fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Technicznego; 3) wszelkich innych fizycznych posiedzeniach ERRS trwających pół dnia; 4) lub wszelkich innych trwających pół dnia wydarzeniach ERRS, w których ekspert uczestniczy osobiście, w porozumieniu z szefem Sekretariatu ERRS;
(iii) 62,50 euro za godzinę udziału eksperta w którymś z wymienionych posiedzeń lub wydarzeń za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji;
(iv) 500 euro w formie ryczałtu płatne za każde z posiedzeń, o których mowa w ppkt (i) do (iii), za czynności wykonywane przez eksperta w ramach przygotowania do posiedzenia oraz działań podejmowanych w następstwie posiedzenia, pod warunkiem, że ekspert rzeczywiście uczestniczył w danym posiedzeniu.
9.3. Honoraria członków Doradczego Komitetu Naukowego pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczących wynoszą:
(i) 1 000 euro za udział eksperta w: 1) całodniowym fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Naukowego; 2) całodniowym fizycznym posiedzeniu Komitetu Sterującego; 3) całodniowym fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Technicznego; 4) wszelkich innych całodniowych fizycznych posiedzeniach ERRS; 5) lub wszelkich innych całodziennych wydarzeniach ERRS, w których ekspert uczestniczy osobiście, w porozumieniu z szefem Sekretariatu ERRS;
(ii) 1 000 euro za fizyczny udział eksperta posiedzeniu Rady Generalnej ERRS;
(iii) 500 euro za udział eksperta w: 1) trwającym pół dnia fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Naukowego; 2) trwającym pół dnia fizycznym posiedzeniu Komitetu Sterującego; 3) trwającym pół dnia fizycznym posiedzeniu Doradczego Komitetu Technicznego; 4) wszelkich innych trwających pół dnia fizycznych posiedzeniach ERRS; 5) lub wszelkich innych trwających pół dnia wydarzeniach ERRS, w których ekspert uczestniczy osobiście, w porozumieniu z szefem Sekretariatu ERRS;
(iv) 125 euro za godzinę udziału eksperta w którymś z wymienionych posiedzeń lub wydarzeń za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji;
(v) 1 000 euro w formie ryczałtu płatne za każde z posiedzeń, o których mowa w ppkt (i) do (iii), za czynności wykonywane przez eksperta w ramach przygotowania do posiedzenia oraz działań podejmowanych w następstwie posiedzenia, pod warunkiem, że ekspert rzeczywiście uczestniczył w danym posiedzeniu.
9.4. Maksymalna kwota honorariów na rok kalendarzowy za prace przygotowawcze i udział w posiedzeniach (bez kosztów dojazdu, noclegów w hotelach i utrzymania) wynosi 15 000 euro dla członka Doradczego Komitetu Naukowego nie pełniącego funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz 35 000 euro dla członka Doradczego Komitetu Naukowego pełniącego funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
9.5. Ponadto koszty dojazdów, noclegów w hotelach oraz, w odpowiednich przypadkach, koszty utrzymania poniesione przez członków Doradczego Komitetu Naukowego w związku z posiedzeniami odnoszącymi się do ich mandatów podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami "Zakresu uprawnień do zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów powołanych na członków Doradczego Komitetu Naukowego".
10. Niezależność, oświadczenie o zobowiązaniach i deklaracja interesów, tajemnica służbowa
10.1. Powołanie na członka Doradczego Komitetu Naukowego jest uzależnione od złożenia deklaracji, w której zobowiązuje się on do działania w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych oraz w interesie publicznym Unii. W tym celu wybrani kandydaci składają pisemną deklarację dotyczącą zobowiązań oraz deklarację wskazującą wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności, albo brak takich interesów 34 .
10.2. Kandydaci wybrani na członków Doradczego Komitetu Naukowego podpisują także pisemną deklarację zachowania poufności 35 .
10.3. Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego zobowiązują się także do przestrzegania postanowień Kodeksu postępowania ERRS 36 , ustanowionego w załączniku do decyzji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/ 2011/3 37 .
10.4. Ponadto członkowie Doradczego Komitetu Naukowego pełniący funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących podpisują deklaracje potwierdzające, iż nie pełnią żadnych funkcji w sektorze finansowym 38 .
10.5. Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego podlegają obowiązkom zachowania tajemnicy służbowej określonym w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
11. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście niniejszego zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania
11.1. Dane osobowe otrzymane w kontekście niniejszego zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania są przetwarzane przez ERRS zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 39  oraz aktami prawnymi zmieniającymi i zastępującymi te postanowienia.
11.2. Dane osobowe kandydatów otrzymują Komitet Sterujący i Rada Generalna.
11.3. Administratorem procesu przetwarzania danych jest ERRS a szefem jednostki, której powierzono przetwarzanie danych osobowych, jest szef Sekretariatu ERRS. Osoby będące podmiotami danych mogą kierować zapytania dotyczące danych osobowych do inspektora ochrony danych EBC na adres dpo@ecb.europa.eu.
11.4. Celem procesu przetwarzania danych jest organizacja wyboru członków Doradczego Komitetu Naukowego oraz sporządzenie listy rezerwowej. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tym celu.
11.5. Przekazując swoje dane osobowe kandydaci wyrażają zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez ERRS. Kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, kontaktując się z szefem Sekretariatu ERRS pod adresem francesco.mazzaferro@ecb.europa.eu lub z inspektorem ochrony danych EBC pod adresem dpo@ecb. europa.eu. Przetwarzanie danych osobowych kandydata, który wycofał zgodę na ich przetwarzanie, nie będzie kontynuowane po takim wycofaniu, jednak przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, pozostaje zgodne z prawem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje wycofaniem przez kandydata deklaracji zainteresowania.
11.6. Osoby będące podmiotami danych mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania poprawienia danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Jednakże, zgodnie z zasadami równego dostępu, uczciwej konkurencji, przejrzystości i niedyskryminacji oraz w celu zapewnienia, aby procedura wyboru była przejrzysta i uczciwa dla wszystkich kandydatów, dane, z których wynika spełnianie kryteriów kwalifikowalności i kryteriów wyboru, nie mogą być uaktualniane ani poprawiane po upływie terminu zgłaszania kandydatur na podstawie niniejszego zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania.
11.7. Kandydaci mają prawo wglądu do informacji dotyczących oceny ich kandydatury przez cały czas trwania procedury. W celu zapewnienia poufności obrad i decyzji Komitetu Sterującego i Rady Generalnej oraz w celu ochrony praw i wolności pozostałych kandydatów dostęp kandydata do danych jest ograniczony do materiałów przedłożonych przez niego oraz do tych części oceny, które go dotyczą.
11.8. Dane osobowe kandydatów zostaną zachowane przez Sekretariat ERRS przez następujące okresy czasu:
(i) dane dotyczące powołanych członków Doradczego Komitetu Naukowego zostaną zachowane przez Sekretariat ERRS przez okres pięciu lat od wygaśnięcia ich mandatów;
(ii) po wygaśnięciu ważności listy rezerwowej dane dotyczące kandydatów umieszczonych na tej liście zostaną zachowane przez okres dwóch lat;
(iii) dane dotyczące kandydatów, którzy nie zostali powołani ani umieszczeni na liście rezerwowej, zachowuje się przez okres dwóch lat od zakończenia procedury wyboru;
(iv) w przypadku sporów prawnych określone powyżej okresy przechowywania danych ulegają przedłużeniu o dwa lata od dnia zakończenia właściwych postępowań.
11.9. Osoby będące podmiotami danych mogą w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
11.10. Imiona i nazwiska członków Doradczego Komitetu Naukowego oraz informacje o ich przynależności zostaną wraz z deklaracjami, o których mowa w pkt 10, opublikowane na stronie internetowej ERRS 40 .
12. Procedura zgłaszania kandydatur
12.1. Kandydatury zgłasza się wyłącznie w języku angielskim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ERRS pod adresem (www.esrb.europa.eu) oraz poprzez przesłanie Curriculum Vitae w formacie Europass (dostępnym pod adresem: https://europass.cedefop.europa.eu/).
12.2. Kandydatury można zgłaszać do godziny 23.59 czasu środkowoeuropejskiego w (CET) w dniu 23 maja 2018 r.
12.3. Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ascapplications@esrb.europa.eu.
12.4. Zgłoszenie podlega wykluczeniu w następujących przypadkach:
(i) jeżeli zostało złożone po terminie lub przy użyciu innych niż dopuszczone środków komunikacji (np. faksem); lub
(ii) jeżeli jest w znacznym stopniu niejasne lub niekompletne; lub
(iii) jeżeli nie zostało złożone w języku angielskim.
12.5. Kandydaci informują Sekretariat ERRS niezwłocznie na piśmie o wszelkich zmianach swojej sytuacji lub adresu.
12.6. Ocena kandydatur odbywa się na podstawie kryteriów wskazanych powyżej. Kandydatów informuje się o wynikach procesu wyboru i powołania.
13. Sąd właściwy

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

Zakres uprawnień dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów powołanych na członków Doradczego Komitetu Naukowego

1. Zasady ogólne

EBC zwraca następujące wydatki związane z uczestnictwem w posiedzeniach Doradczego Komitetu Naukowego, o ile nie zostały one zwrócone przez podmiot trzeci. Jeżeli ekspertowi przysługuje od podmiotu trzeciego zwrot wydatków, które w przeciwnym wypadku zostałyby pokryte przez EBC w związku z udziałem eksperta w posiedzeniu Doradczego Komitetu Naukowego (np. zwrot kosztów lotu powrotnego z innego wydarzenia, który jest jednocześnie lotem na posiedzenie Doradczego Komitetu Naukowego), ekspert informuje o takiej sytuacji EBC, który podejmuje decyzję w przedmiocie zwrotu takich wydatków.

2. Koszty dojazdu
2.1. Zasady ogólne

EBC zwraca koszty dojazdu z miejsca zamieszkania eksperta do miejsca posiedzenia i z powrotem zgodnie z poniższymi zasadami. Jeżeli wniosek o zwrot kosztów dotyczy dojazdu do miejsca posiedzenia z miejsca innego niż miejsce zamieszkania eksperta, ekspert zawiadamia EBC o takiej sytuacji z wyprzedzeniem, tak aby umożliwić określenie możliwego zakresu zwrotu wydatków przez EBC.

2.2. Dojazd koleją

EBC zwraca koszty biletu kolejowego pierwszej klasy, w tym w razie konieczności dopłaty za korzystanie z pociągów specjalnych (ICE, IC, EC, itd.), na najwygodniejsze i najszybsze połączenie, pod warunkiem przedłożenia oryginalnych biletów kolejowych. Ekspert powinien w miarę możliwości korzystać ze zniżek za wczesną rezerwację.

2.3. Przeloty

Koszty biletów lotniczych na najwygodniejsze i najszybsze połączenie są zasadniczo zwracane tylko wtedy, gdy alternatywny dostępny dojazd koleją trwałby dłużej niż cztery godziny danego dnia. EBC zwraca koszty biletów lotniczych na bezpośredni lot tam i z powrotem pod warunkiem przedłożenia oryginalnych kart pokładowych (przy czym mogą to być wydruki kart pokładowych wydanych do biletu elektronicznego). W braku odmiennych ustaleń w konkretnych przypadkach zwrotowi podlegają koszty biletów lotniczych w klasie ekonomicznej na loty na terenie UE oraz w klasie biznes lub klasie ekonomicznej na pozostałych trasach. Ekspert powinien w miarę możliwości korzystać ze zniżek za wczesną rezerwację.

2.4. Dojazd samochodem

Jeżeli ekspert podróżuje swoim samochodem prywatnym, EBC zwraca kwotę odpowiadającą cenie biletu kolejowego pierwszej klasy tam i z powrotem pomiędzy stacją kolejową najbliższą miejscu zamieszkania eksperta a miejscem posiedzenia. Taki zwrot pokrywa wszelkie wydatki związane z wykorzystaniem samochodu prywatnego. Do wniosku o zwrot kosztów ekspert dołącza dowód potwierdzający cenę takiego biletu kolejowego. EBC nie ponosi odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub straty będące konsekwencją takiej podróży. Ponadto EBC nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstające w wyniku domniemanego lub faktycznego złamania przepisów określających zasady ruchu drogowego. EBC nie zwraca kosztów wynajmu samochodów.

2.5. Przejazdy taksówkami i transportem publicznym

EBC zwraca koszty przejazdu taksówką lub transportem publicznym do/z lotniska/stacji kolejowej oraz pomiędzy hotelem/miejscem zamieszkania a miejscem posiedzenia, pod warunkiem przedłożenia oryginalnych rachunków za taksówkę lub biletów na transport publiczny. Ekspert powinien w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego zamiast taksówek, o ile dostępne jest odpowiednie połączenie, w szczególności w przypadku gdy koszt przejazdu taksówką byłby wyższy niż 50 euro.

2.6. Utrata połączenia

Ekspert, który nie znalazł się na pokładzie pociągu lub samolotu z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika kolejowego lub linie lotnicze i w wyniku tego nie wziął udziału w posiedzeniu, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z tym posiedzeniem.

3. Koszty noclegów w hotelach

EBC zwraca koszty noclegów w hotelach w rozsądnej wysokości (pokój pojedynczy z łazienką i śniadaniem) na minimalną ilość nocy niezbędną do wzięcia udziału w posiedzeniu. Dodatkowe drobne wydatki, np. korzystanie z minibaru, rozmów telefonicznych, internetu, pralni lub innych usług świadczonych przez hotel nie polegają zwrotowi. W przypadku wynegocjowania przez EBC obniżonych stawek za noclegi w hotelach zostanie podana lista hoteli oferujących takie specjalne stawki gościom EBC, w którym to przypadku ekspert powinien korzystać z hoteli znajdujących się na takiej liście lub innych hoteli oferujących noclegi w takim samym przedziale cenowym. Ekspert sam opłaca nocleg i dołącza rachunek do wniosku o zwrot kosztów. Ekspert powinien skontaktować się z EBC, jeżeli potrzebuje wsparcia w organizacji zakwaterowania.

4. Posiłki

Podczas posiedzeń serwowane są napoje i posiłki. Jeżeli EBC nie zapewnia obiadu i kolacji, ekspert ma prawo do zwrotu kosztów do kwoty 50 euro za każdy obiad i każdą kolację w czasie pobytu niezbędnego do wzięcia udziału w posiedzeniu, pod warunkiem przedłożenia rachunków.

5. Procedura zwrotu kosztów
5.1. Rozliczenie wydatków

Ekspert sam pokrywa wydatki z tytułu dojazdu i zakwaterowania, po czym wnioskuje o zwrot kosztów przez EBC. Ekspert przedkłada wniosek o zwrot kosztów w formie wymaganej przez EBC, dołącza do niego oryginały faktur/ rachunków (np. karty pokładowe, bilety kolejowe, dowód kosztu biletu kolejowego w przypadku dojazdu samochodem prywatnym, faktury za nocleg w hotelu, itd.) i składa te dokumenty w księgowości EBC (Accounting Division) w ciągu 6 miesięcy od daty posiedzenia. Wniosek o zwrot kosztów i załączone do niego dokumenty powinny w jasny sposób opisywać charakter wydatków, datę ich poniesienia oraz wnioskowane kwoty. Nie są przyjmowane wydruki z kart kredytowych. Zasadniczo nie podlegają zwrotowi wydatki nieudokumentowane fakturami lub rachunkami. Ekspert wskazuje preferowaną formę zwrotu, tj. przelew bankowy lub czek, jak również numer zamówienia (purchase order number, PO number), jeżeli takowy został mu przekazany.

5.2. Faktury wspólne

Jeżeli faktury/rachunki przedstawione do zwrotu obejmują również osoby towarzyszące ekspertowi, kwotą podlegającą zwrotowi na osobę jest całkowita kwota faktury podzielona przez liczbę osób nią objętych. W drodze wyjątku w takim przypadku EBC może przyjąć kopie wspólnych faktur/rachunków.

5.3. Kurs wymiany

Wnioski o zwrot kosztów w walutach innych niż euro są wypłacane w odpowiadającej im kwocie w euro. Do przeliczania kwot wyrażonych w innych walutach na euro EBC stosuje kurs wymiany obowiązujący w pierwszym dniu danego posiedzenia lub innego wydarzenia ERRS.

5.4. Brak faktury

Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach nie ma możliwości uzyskania faktury lub jeżeli oryginał faktury został zagubiony, ekspert przedkłada podpisaną osobistą deklarację stwierdzającą tę okoliczność. Po otrzymaniu takiej deklaracji EBC podejmuje decyzję w przedmiocie zwrotu wydatków.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).
2 Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie procedur i wymogów dotyczących wyboru, powołania i zastępowania członków Doradczego Komitetu Naukowego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/ 2011/2) (Dz.U. C 39 z 8.2.2011, s. 10).
3 Europejski Bank Centralny, krajowe banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska, europejski organ nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), europejski organ nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), europejski organ nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), właściwe krajowe organy nadzoru oraz Komitet Ekonomiczno-Finansowy.
4 Art. 3 ust. 2 decyzji ERRS/2011/2.
5 Art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
6 Art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
7 Art. 12 ust. 5 decyzji ERRS/2011/1.
8 Art. 12 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
9 Art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
10 Art. 3 ust. 2 decyzji ERRS/2011/2.
11 Art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
12 Art. 5 ust. 5 decyzji ERRS/2011/2.
13 Art. 6 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
14 Art. 11 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
15 Art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
16 Art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
17 Art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
18 Art. 3 ust. 1 decyzji ERRS/2011/2.
19 Art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
20 Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
21 Art. 5 ust. 4 decyzji ERRS/2011/2.
22 Art. 2 ust. 1 decyzji ERRS/2011/2.
23 Art. 2 ust. 3 decyzji ERRS/2011/2.
24 Art. 2 ust. 4 decyzji ERRS/2011/2.
25 Art. 6 ust. 1 decyzji ERRS/2011/2.
26 Art. 6 ust. 2 decyzji ERRS/2011/2.
27 Art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.
28 Art. 8 ust. 4 decyzji ERRS/2011/2.
29 Art. 6 ust. 3 decyzji ERRS/2011/2.
30 Art. 6 ust. 4 decyzji ERRS/2011/2.
31 Art. 4 ust. 1 decyzji ERRS/2011/2.
32 Art. 4 ust. 2 decyzji ERRS/2011/2.
33 Art. 4 ust. 3 decyzji ERRS/2011/2.
34 Art. 7 ust. 1 decyzji ERRS/2011/2.
35 Art. 7 ust. 2 decyzji ERRS/2011/2.
36 Art. 7 ust. 4 decyzji ERRS/2011/2.
37 Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu postępowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2011/3) (Dz.U. C 140 z 11.5.2011, s. 18).
38 Art. 7 ust. 3 decyzji ERRS/2011/2.
39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
40 Art. 11 ust. 5 decyzji ERRS/2011/1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.