Dz.U.UE.C.2018.460.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 4 grudnia 2018 r.
mające na celu skorygowanie odnotowanego znacznego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego na Węgrzech

(2018/C 460/02)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada stwierdziła, zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE"), że na Węgrzech odnotowano znaczące odstępstwo od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego i zaleciła Węgrom przyjęcie koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto 2  nie przekroczyła 2,8 % w 2018 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 1,0 % PKB 3 . Rada zaleciła także Węgrom, aby wszelkie nieoczekiwane zyski przeznaczyły na zmniejszenie deficytu, natomiast środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę ogólnego salda strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi. Rada wyznaczyła Węgrom termin 15 października 2018 r. na przedstawienie sprawozdania na temat działań podjętych w odpowiedzi na to zalecenie.

(2) W dniu 13 lipca 2018 r. Rada zaleciła Węgrom, by te zapewniły w 2018 r. przestrzeganie zalecenia Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. 4  w celu skorygowania odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego. Węgrom zalecono zapewnić, by nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto w 2019 r. nie przekroczyła 3,9 %, co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,75 % PKB.

(3) W dniach 18-19 września 2018 r. Komisja przeprowadziła na Węgrzech misję wzmocnionego nadzoru w celu monitorowania sytuacji na miejscu, zgodnie z art. -11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Po przekazaniu wstępnych ustaleń organom węgierskim z prośbą o ustosunkowanie się do nich Komisja przedstawiła w dniu 21 listopada 2018 r. swoje ustalenia Radzie. Ustalenia te zostały następnie podane do wiadomości publicznej.

(4) W dniu 15 października 2018 r. organy węgierskie przedłożyły sprawozdanie na temat skutecznych działań podjętych w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. 5 . Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez organy w sprawozdaniu oraz ogólną ocenę opartą na prognozie Komisji z jesieni 2018 r., w dniu 21 listopada 2018 r. Rada doszła do wniosku, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

(5) W świetle braku skutecznych działań ze strony Węgier oraz ich skumulowanego dużego odstępstwa od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego należy skierować do Węgier zmienione zalecenie na mocy art. 121 ust. 4 TFUE w sprawie właściwych środków, jakie należy zastosować.

(6) Zgodnie z prognozą Komisji z jesieni 2018 r. deficyt strukturalny Węgier wzrósł w 2017 r. o 1,7 % PKB do 3,4 %, a w 2018 r. przewiduje się jego dalsze pogorszenie o 0,4 % PKB, do 3,8 %. Szacuje się w związku z tym, że deficyt strukturalny w 2018 r. będzie odbiegać o 2,3 % PKB od średniookresowego celu budżetowego wynoszącego 1,5 %.

(7) Roczną korektę strukturalną wynoszącą 0,75 % PKB na 2019 r. określoną w zaleceniu Rady skierowanym do Węgier w dniu 13 lipca 2018 r. należy uzupełnić o dodatkowy, trwały wysiłek konieczny do skorygowania skumulowanych odchyleń oraz przywrócenia Węgier na właściwą ścieżkę dostosowania, od której odeszły. Z uwagi na wielkość odnotowanego znacznego odstępstwa od wymaganej ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu dodatkowy wysiłek w wielkości 0,25 % PKB wydaje się odpowiedni. Przyspieszy to powrót do dostosowania do średniookresowego celu budżetowego.

(8) Wymagana poprawa salda strukturalnego o 1,0 % PKB w 2019 r. jest spójna z wymogiem utrzymania stopy wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto na poziomie nieprzekraczającym 3,3 % w 2019 r.

(9) Zważywszy na planowaną poprawę salda strukturalnego w 2019 r., poprawa strukturalna w wysokości 1,0 % PKB w 2019 r. oznacza konieczność przyjęcia środków przynoszących ogółem 0,5 % PKB w ujęciu strukturalnym w porównaniu ze scenariuszem podstawowym dla 2019 r. przedstawionym w prognozie Komisji z jesieni 2018 r.

(10) Wymogi na rok 2019, określone w niniejszym zaleceniu, zastępują odpowiednie wymogi określone w zaleceniu budżetowym zawartym w zaleceniu Rady z dnia 13 lipca 2018 r. skierowanym do Węgier.

(11) Do dnia 15 kwietnia 2019 r. Węgry powinny poinformować Radę o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie, o ile to możliwe w ramach swojego programu konwergencji przedstawianego zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1466/97.

(12) Niniejsze zalecenie powinno zostać podane do wiadomości publicznej, NINIEJSZYM ZALECA WĘGROM:

1) przedsięwzięcie koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 3,3 % w 2019 r., co odpowiada rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 1,0 % PKB, a tym samym sprowadzenia Węgier na właściwą ścieżkę dostosowawczą prowadzącą do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego;
2) przeznaczenie wszelkich nieoczekiwanych zysków na obniżenie deficytu; środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę salda strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi;
3) poinformowanie Rady w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie; sprawozdanie to powinno wskazywać odpowiednio szczegółowe i ogłoszone w wiarygodny sposób środki, w tym wpływ na budżet tych środków, a także zaktualizowane i szczegółowe prognozy budżetowe na 2019 r.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Węgier. Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.

W imieniu Rady

H. LÖGER

Przewodniczący

1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.
2 Publiczne wydatki pierwotne netto to wydatki publiczne ogółem z wyłączeniem wydatków z tytułu odsetek, wydatków na programy unijne w pełni równoważonych dochodami z funduszy unijnych oraz niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Nakłady brutto na środki trwałe finansowane z zasobów krajowych rozkłada się na okres czterech lat. Uwzględnia się działania dyskrecjonalne po stronie dochodów lub prawnie przewidziany wzrost dochodów. Działania jednorazowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, są saldowane.
3 Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego na Węgrzech (Dz.U. C 223 z 27.6.2018, s. 1).
4 Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform Węgier na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Węgry programu konwergencji na 2018 r. (Dz.U. C 320 z 10.9.2018, s. 72).