Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.460.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 4 grudnia 2018 r.
mające na celu skorygowanie odnotowanego znacznego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii

(2018/C 460/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 16 czerwca 2017 r. Rada, zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyjęła decyzję, że w Rumunii odnotowano w 2016 r. znaczne odstępstwo od średniookresowego celu budżetowego wynoszącego -1 % PKB. W związku ze stwierdzonym znacznym odstępstwem w dniu 16 czerwca 2017 r. wydała ona skierowane do Rumunii zalecenie dotyczące zastosowania koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 3,3 % w 2017 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,5 % PKB. W dniu 5 grudnia 2017 r. Rada stwierdziła, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie z dnia 16 czerwca 2017 r. i wydała nowe zalecenie. W nowym zaleceniu Rada wezwała Rumunię do zastosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 3,3 % w 2018 r., co odpowiada rocznej korekcie strukturalnej na poziomie 0,8 % PKB. W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada stwierdziła, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zmienione zalecenie z dnia 5 grudnia 2017 r.

(2) W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada, zgodnie z art. 121 ust. 4 TFUE, przyjęła decyzję, że znaczne odstępstwo od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego miało miejsce w Rumunii także w 2017 r. W związku ze stwierdzonym znacznym odstępstwem Rada wydała w dniu 22 czerwca 2018 r. skierowane do Rumunii zalecenie 2  dotyczące zastosowania koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto 3  nie przekroczyła 3,3 % w 2018 r. i 5,1 % w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,8 % PKB w każdym z tych lat. Rada zaleciła również Rumunii, aby wszelkie nieoczekiwane zyski przeznaczyła na zmniejszenie deficytu, natomiast środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę ogólnego salda strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi. Rada wyznaczyła Rumunii termin 15 października 2018 r. na przedstawienie sprawozdania na temat działań podjętych w odpowiedzi na jej zalecenie z dnia 22 czerwca 2018 r.

(3) W dniu 13 lipca 2018 r. Rada zaleciła Rumunii, aby w 2018 r. i 2019 r. zapewniła zgodność z zaleceniem Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. w celu skorygowania znacznego odstępstwa od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego 4 .

(4) W dniach 27-28 września 2018 r. Komisja przeprowadziła w Rumunii misję wzmocnionego nadzoru w celu monitorowania sytuacji na miejscu, zgodnie z art. -11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Po przekazaniu wstępnych ustaleń organom rumuńskim z prośbą o ustosunkowanie się do nich Komisja przedstawiła w dniu 21 listopada 2018 r. swoje ustalenia Radzie. Ustalenia te podano następnie do wiadomości publicznej.

(5) W dniu 16 października 2018 r. organy rumuńskie przedłożyły sprawozdanie na temat skutecznych działań podjętych w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. 5 . Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez organy w ich sprawozdaniu oraz ogólną ocenę opartą na prognozie Komisji z jesieni 2018 r., w dniu 21 listopada 2018 r. Rada stwierdziła, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

(6) W związku z brakiem skutecznych działań ze strony Rumunii oraz skumulowanym dużym odstępstwem od właściwej ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego należy skierować do Rumunii zmienione zalecenie na mocy z art. 121 ust. 4 TFUE w sprawie właściwych środków, jakie należy zastosować.

(7) Deficyt strukturalny Rumunii wzrósł o 2,1 % PKB w 2016 r. i o 1,2 % PKB w 2017 r. W 2017 r. wskaźnik ten osiągnął 3,4 % PKB, a w prognozie Komisji z jesieni 2018 r. przewiduje się, że się zasadniczo ustabilizuje od 2018 r. Aby skorygować skumulowane odchylenie i przywrócić Rumunię na właściwą ścieżkę dostosowania, od której odeszła w wyniku odchyleń, jakie miały miejsce w przeszłości, wysiłek strukturalny w wysokości 0,8 % PKB zalecony przez Radę w dniu 22 czerwca 2018 r. należy uzupełnić dodatkowym wysiłkiem. Z uwagi na wielkość odnotowanego znacznego odchylenia od wymaganej ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego dodatkowy wysiłek wielkości 0,2 % PKB wydaje się odpowiedni. Przyspieszy to powrót do dostosowania do średniookresowego celu budżetowego bez stwarzania zagrożenia dla wzrostu gospodarczego.

(8) Wymagana poprawa salda strukturalnego o 1,0 % PKB w 2019 r. jest spójna z wymogiem utrzymania stopy wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto na poziomie nieprzekraczającym 4,5 % w 2019 r.

(9) W prognozie Komisji z jesieni 2018 r. przewiduje się pogorszenie salda strukturalnego o 0,1 % PKB w 2019 r. W związku z tym poprawa strukturalna w wysokości 1,0 % PKB oznacza potrzebę przyjęcia środków przynoszących ogółem 1,1 % PKB w 2019 r. w porównaniu z obecnym scenariuszem podstawowym przedstawionym w prognozie Komisji z jesieni 2018 r.

(10) W prognozie Komisji z jesieni 2018 r. przewiduje się, że w 2019 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 3,4 %, czyli powyżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB. Wydaje się, że wymagana korekta strukturalna jest również właściwa, aby zapewnić w 2019 r. przestrzeganie przez Rumunię, z zachowaniem pewnego marginesu, określonej w Traktacie wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB.

(11) W świetle niepodjęcia działań w odpowiedzi na wcześniejsze zalecenia dotyczące skorygowania odnotowanego znacznego odstępstwa oraz groźby przekroczenia wartości referencyjnej określonej w Traktacie wymagane jest pilne podjęcie kroków w celu przywrócenia ostrożnego kursu polityki budżetowej w Rumunii.

(12) W celu osiągnięcia zalecanych celów budżetowych istotne jest, aby Rumunia przyjęła i rygorystycznie wdrażała niezbędne środki i ściśle monitorowała wydatki bieżące.

(13) Wymogi sformułowane w niniejszym zaleceniu zastępują odpowiednie elementy określone w rekomendacji budżetowej sformułowanej przez Radę w zaleceniu skierowanym do Rumunii w dniu 13 lipca 2018 r.

(14) W terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. Rumunia powinna poinformować Radę o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie, włączając tę informację - w miarę możliwości - do swojego planu konwergencji przedstawianego zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1466/97.

(15) Niniejsze zalecenie należy podać do wiadomości publicznej,

NINIEJSZYM ZALECA RUMUNII:

1) zastosowanie koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,5 % w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 1,0 % PKB, a tym samym sprowadziłoby Rumunię na właściwą ścieżkę dostosowawczą prowadzącą do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego;
2) przeznaczanie wszelkich nieoczekiwanych zysków na zmniejszenie deficytu; środki konsolidacji budżetowej powinny natomiast zapewnić trwałą poprawę ogólnego salda sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi;
3) w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. poinformowanie Rady o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie; w sprawozdaniu należy określić odpowiednio szczegółowe i ogłoszone w wiarygodny sposób środki, w tym wpływ na budżet tych środków, a także zaktualizowane i szczegółowe prognozy budżetowe na 2019 r.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Rumunii. Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.

W imieniu Rady

H. LÖGER

Przewodniczący

1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.
2 Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii (Dz.U. C 223 z 27.6.2018, s. 3).
3 Publiczne wydatki pierwotne netto to wydatki publiczne ogółem z wyłączeniem wydatków z tytułu odsetek, wydatków na programy unijne w pełni równoważonych dochodami z funduszy unijnych oraz niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Nakłady brutto na środki trwałe finansowane z zasobów krajowych rozkłada się na okres czterech lat. Uwzględnia się działania dyskrecjonalne po stronie dochodów lub prawnie przewidziany wzrost dochodów. Działania jednorazowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, są saldowane.
4 Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform Rumunii na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Rumunię programu konwergencji na 2018 r. (Dz.U. C 320 z 10.9.2018, s. 98).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.