Zalecenie 2022/2337 dotyczące europejskiego wykazu chorób zawodowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.309.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2022 r.

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2022/2337
z dnia 28 listopada 2022 r.
dotyczące europejskiego wykazu chorób zawodowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W zaleceniu Komisji 2003/670/WE z dnia 19 września 2003 r. dotyczącym europejskiego wykazu chorób zawodowych 1  Komisja zaleciła państwom członkowskim wdrożenie szeregu środków mających na celu aktualizację i udoskonalenie różnych aspektów ich polityk w dziedzinie chorób zawodowych. Środki te dotyczą uznawania chorób zawodowych, przyznawania odszkodowań i profilaktyki chorób, ustalania krajowych celów w zakresie ograniczania ich występowania, zgłaszania i rejestrowania tego typu chorób, gromadzenia danych dotyczących ich epidemiologii, propagowania badań w dziedzinie dolegliwości związanych z działalnością zawodową, poprawy diagnostyki chorób zawodowych, rozpowszechniania danych statystycznych i epidemiologicznych oraz propagowania aktywnej roli krajowych systemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej w profilaktyce chorób zawodowych.

(2) Pandemia COVID-19 spowodowała od początku 2020 r. poważne zakłócenia we wszystkich branżach przemysłowych i usługowych we wszystkich państwach członkowskich oraz wpłynęła na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w całej Unii Europejskiej (UE). Sytuacja epidemiologiczna w UE związana z COVID-19 jest obecnie lepsza, głównie dzięki dużej dostępności szczepionek, ale nadal stanowi wyzwanie, zwłaszcza w związku z ewentualnymi nowymi falami COVID-19 i pojawieniem się wariantów wirusa SARS-CoV-2, a także przypadkami przewlekłego COVID-19.

(3) W tym kontekście, oprócz innych działań, w komunikacie "Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027 - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy" 2  ("unijne ramy strategiczne") Komisja zapowiedziała aktualizację zalecenia Komisji 2003/670/WE w celu uwzględnienia COVID-19, aby zachęcić do uznania COVID-19 za chorobę zawodową przez państwa członkowskie i do zbliżania ich polityk.

(4) Po przyjęciu unijnych ram strategicznych Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) powołał specjalną grupę roboczą mającą za zadanie przygotowanie projektu opinii do przyjęcia przez ACSH w sprawie aktualizacji zalecenia 2003/670/WE w celu uwzględnienia COVID-19. 18 maja 2022 r. ACSH przyjął tę opinię i zalecił w niej włączenie COVID-19 do załącznika I do zalecenia 2003/670/WE przez dodanie nowej pozycji - nr 408 - odnoszącej się do COVID-19 spowodowanego pracą w dziedzinie zapobiegania chorobom, w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej oraz pomocy domowej lub, w kontekście pandemii, w sektorach, w których występuje ognisko epidemiczne w ramach działalności wiążącej się z udokumentowanym ryzykiem zakażenia.

(5) W niniejszym zaleceniu uwzględniono opinię Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i włączono COVID-19 do załącznika I do zalecenia. Termin "opieka zdrowotna i społeczna" należy rozumieć jako odnoszący się do działalności gospodarczej ujętej w sekcji Q klasyfikacji statystycznej NACE Rev. 2 3 . W odniesieniu do działalności gospodarczej innej niż działalność ujęta w sekcji Q klasyfikacji statystycznej NACE Rev. 2 wymienione warunki, tj. istnienie "kontekstu pandemii" oraz istnienie "ogniska epidemicznego w ramach działalności wiążącej się z udokumentowanym ryzykiem zakażenia", należy rozumieć jako warunki wymienione łącznie. W tym względzie "kontekst pandemii" należy rozumieć jako sytuację, w której właściwe organy międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), uznają wystąpienie danej choroby za pandemię. "Ognisko epidemiczne" w rozumieniu nowego przepisu zalecenia powinno zostać zdefiniowane przez państwa członkowskie zgodnie z ich prawem krajowym lub praktyką krajową. "Udokumentowane" ryzyko zakażenia występuje w ramach działalności, w przypadku której, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową, ustalono związek przyczynowy między pracą w tym sektorze działalności a zwiększonym narażeniem na SARS-CoV-2.

(6) Zgodnie z zasadą pomocniczości oraz w świetle odpowiednich kompetencji UE i państw członkowskich w dziedzinie zdrowia publicznego i polityki społecznej na mocy Traktatów określenie środków ochrony zdrowia publicznego, które należy przedsięwziąć w kontekście pandemii, w tym środków mających zastosowanie do miejsc pracy i przedsiębiorstw, a także stwierdzenie wystąpienia ogniska epidemicznego w ramach działalności, w przypadku której występuje udokumentowane ryzyko zakażenia, powinno należeć do państw członkowskich działających w pełnej zgodności z prawem UE, w tym z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście należy w szczególności uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych trans- granicznych zagrożeń zdrowia i uchylające decyzję nr 1082/2013/UE (2020/0322(COD)) 4 .

(7) Ze sprawozdania Eurostatu z 2021 r. pt. "Możliwość uznania COVID-19 za chorobę o pochodzeniu zawodowym na szczeblu krajowym w państwach UE i EFTA" 5  wynika, że większość państw członkowskich uznaje COVID-19 za chorobę zawodową lub za wypadek przy pracy, zgodnie z warunkami określonymi na szczeblu krajowym.

(8) Mimo że uznawanie konkretnych chorób za choroby zawodowe jest ściśle związane z koncepcją systemów zabezpieczenia społecznego, która należy do kompetencji państw członkowskich, Komisja zachęca państwa członkowskie do uznawania chorób zawodowych wymienionych w europejskim wykazie chorób zawodowych. Jak stwierdzono w unijnych ramach strategicznych, nadal istnieje potrzeba zwiększenia nacisku na choroby zawodowe. Zgodnie z ogólnymi zasadami profilaktyki, które stanowią podstawę dyrektywy ramowej z 1989 r. w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 6  oraz powiązanych dyrektyw dotyczących tej kwestii, niniejsze zalecenie powinno być głównym instrumentem profilaktyki chorób zawodowych na szczeblu UE. Ponadto ważne jest również wspieranie pracowników zakażonych, zwłaszcza COVID-19, oraz rodzin, które straciły członków rodziny z powodu narażenia zawodowego.

(9) Zgodnie z unijnymi ramami strategicznymi należy wezwać państwa członkowskie do aktywnego angażowania wszystkich podmiotów, w szczególności partnerów społecznych, w opracowywanie środków na rzecz skutecznej profilaktyki chorób zawodowych.

(10) Unijne ramy strategiczne odnoszą się do potrzeby wzmocnienia bazy dowodowej stanowiącej podstawę przepisów i polityki, a także potrzeby badań i gromadzenia danych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, jako warunku wstępnego zapobiegania chorobom i wypadkom związanym z pracą. Współpraca i wymiana informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk ma kluczowe znaczenie dla poprawy analizy i profilaktyki w całej UE.

(11) Zalecenie dla państw członkowskich dotyczące przekazywania Komisji i udostępniania zainteresowanym stronom danych statystycznych i epidemiologicznych dotyczących chorób zawodowych uznanych na szczeblu krajowym pozostaje aktualne ze względu na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 7 , a także w świetle osiągnięć w ramach prac pilotażowych nad europejskimi statystykami chorób zawodowych.

(12) Rola Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 8 , polega m.in. na dostarczaniu instytucjom i organom Unii oraz państwom członkowskim obiektywnych dostępnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebują do opracowywania i wdrażania rozsądnej i skutecznej polityki mającej zapewniać bezpieczeństwo pracownikom i chronić ich zdrowie, a także na gromadzeniu, analizowaniu i rozpowszechnianiu informacji technicznych, naukowych i gospodarczych w państwach członkowskich. W związku z tym Agencja powinna również odgrywać ważną rolę w wymianie informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie profilaktyki chorób zawodowych.

(13) Krajowe systemy zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej mogą odegrać ważną rolę w poprawie profilaktyki chorób zawodowych, na przykład przez podnoszenie świadomości wśród personelu medycznego w celu zwiększenia jego wiedzy i poprawy diagnostyki tych chorób.

(14) W świetle powyższych rozważań oraz biorąc pod uwagę, z jednej strony, fakt, że włączenie COVID-19 do załącznika I do niniejszego zalecenia jest pilne, zwłaszcza w świetle ewentualnych nowych fal COVID-19 i pojawienia się wariantów wirusa SARS-CoV-2, a z drugiej strony - fakt, że zalecenie 2003/670/WE pozostaje w dużej mierze istotne i adekwatne do zakładanych celów, w niniejszym zaleceniu należy włączyć COVID-19 do załącznika I powtórzyć treść zalecenia 2003/670/WE, bez uszczerbku dla dalszych aktualizacji tego zalecenia na późniejszym etapie,

ZALECA:

Artykuł  1

Bez uszczerbku dla korzystniejszych krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych zaleca się, aby państwa członkowskie:

1)
jak najszybciej włączyły do swoich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących naukowo uznanych chorób zawodowych uprawniających do odszkodowania i podlegających środkom zapobiegawczym europejski wykaz chorób zawodowych przedstawiony w załączniku I;
2)
przedsięwzięły wprowadzenie do swoich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych prawa pracowników do odszkodowania w związku z chorobami zawodowymi, jeżeli cierpią na dolegliwość, która nie jest wymieniona w załączniku I, ale której pochodzenie i charakter zawodowy można udowodnić, w szczególności jeżeli dolegliwość ta jest wymieniona w załączniku II;
3)
opracowały i usprawniły środki profilaktyczne w odniesieniu do chorób zawodowych wymienionych w wykazie europejskim w załączniku I, aktywnie angażując wszystkie podmioty oraz, w stosownych przypadkach, dzieląc się informacjami, doświadczeniami i najlepszymi praktykami za pośrednictwem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy;
4)
opracowały określone ilościowo cele krajowe w celu zmniejszenia występowania uznanych chorób zawodowych, w szczególności tych ujętych w wykazie europejskim w załączniku I;
5)
zapewniały zgłaszanie wszystkich przypadków chorób zawodowych oraz stopniowe zwiększanie zgodności swoich statystyk dotyczących chorób zawodowych z wykazem europejskim zawartym w załączniku I, zgodnie z pracami prowadzonymi nad systemem harmonizacji europejskich statystyk dotyczących chorób zawodowych, tak aby informacje na temat czynników powodujących chorobę, diagnozy i płci pacjenta były dostępne w odniesieniu do każdego przypadku choroby zawodowej;
6)
wprowadziły system gromadzenia informacji lub danych dotyczących epidemiologii chorób wymienionych w załączniku II oraz wszelkich innych chorób o charakterze zawodowym;
7)
wspierały badania w dziedzinie dolegliwości związanych z działalnością zawodową, w szczególności w zakresie dolegliwości wymienionych w załączniku II oraz zaburzeń o charakterze psychospołecznym związanych z pracą;
8)
zapewniały szerokie rozpowszechnianie dokumentów pomagających w diagnozowaniu chorób zawodowych zawartych w ich krajowych wykazach, uwzględniając w szczególności noty informacyjne dotyczące diagnostyki chorób zawodowych publikowane przez Komisję;
9)
przekazywały Komisji i udostępniały zainteresowanym stronom dane statystyczne i epidemiologiczne dotyczące chorób zawodowych uznawanych na szczeblu krajowym, w szczególności za pośrednictwem sieci informacyjnej utworzonej przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy;
10)
propagowały aktywną rolę krajowych systemów opieki zdrowotnej w profilaktyce chorób zawodowych, zwłaszcza przez podnoszenie świadomości wśród personelu medycznego w celu zwiększania jego wiedzy i poprawy diagnostyki tych chorób.
Artykuł  2

Państwa członkowskie same określają kryteria uznawania poszczególnych chorób za choroby zawodowe zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami lub praktykami.

Artykuł  3

Niniejsze zalecenie zastępuje zalecenie 2003/670/WE.

Artykuł  4

Państwa członkowskie są proszone o poinformowanie Komisji, do 31 grudnia 2023 r., o środkach wprowadzonych lub planowanych w odpowiedzi na nową pozycję - nr 408 - w niniejszym zaleceniu. Państwa członkowskie są proszone o informowanie Komisji o każdym przypadku wprowadzenia nowych środków w związku z wdrożeniem niniejszego zalecenia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Europejski wykaz chorób zawodowych

Choroby wymienione w niniejszym wykazie muszą być bezpośrednio związane z wykonywaniem danej pracy. Komisja określi kryteria uznawania poszczególnych chorób zawodowych wymienionych poniżej:
1.
Choroby spowodowane przez następujące czynniki chemiczne:

100 Akrylonitryl

101 Arsen lub jego związki

102 Beryl lub jego związki

103.01 Tlenek węgla

103.02 Chlorek karbonylu

104.01 Kwas cyjanowodorowy

104.02 Cyjanki i ich związki

104.03 Izocyjaniany

105 Kadm lub jego związki

106 Chrom lub jego związki

107 Rtęć lub jej związki

108 Mangan lub jego związki

109.01 Kwas azotowy

109.02 Tlenki azotu

109.03 Amoniak

110 Nikiel lub jego związki

111 Fosfor lub jego związki

112 Ołów lub jego związki

113.01 Tlenki siarki

113.02 Kwas siarkowy

113.03 Disiarczek węgla

114 Wanad lub jego związki

115.01 Chlor

115.02 Brom

115.04 Jod

115.05 Fluor lub jego związki

116 Alifatyczne lub alicykliczne węglowodory pochodzące od solwentnafty lub benzyny

117 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych

118 Butanol, metanol i izopropanol

119 Glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4-butanodiol i nitrowane pochodne glikoli i glicerolu

120 Eter dimetylowy, eter dietylowy, eter izopropylowy, eter winylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter

dimetylowy i eter dietylowy glikolu etylenowego

121 Aceton, chloroaceton, bromoaceton, heksafluoroaceton, butanon, keton metylowo-n-butylowy, keton mety- lowo-izobutylowy, alkohol diacetonowy, tlenek mezytylu, 2-metylocykloheksanon

122 Estry fosforanowe

123 Kwasy organiczne

124 Formaldehyd

125 Nitrowane pochodne alifatyczne

126.01 Benzen lub jego odpowiedniki (odpowiedniki benzenu definiuje się za pomocą wzoru: CnH2n-6)

126.02 Naftalen lub jego odpowiedniki (odpowiedniki naftalenu definiuje się za pomocą wzoru: CnH2n-12)

126.03 Winylobenzen i diwinylobenzen

127 Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych

128.01 Fenole lub ich odpowiedniki lub ich pochodne fluorowcowane

128.02 Naftole lub ich odpowiedniki lub ich pochodne fluorowcowane

128.03 Fluorowcowane pochodne tlenków alkiloarylowych

128.04 Fluorowcowane pochodne sulfonianów alkiloarylowych

128.05 Benzochinony

129.01 Aminy aromatyczne lub hydrazyny aromatyczne lub ich pochodne fluorowcowane, fenolowe, nitryfikowane, nitrowane lub sulfonowane

129.02 Aminy alifatyczne i ich pochodne fluorowcowane

130.01 Nitrowane pochodne węglowodorów aromatycznych

130.02 Nitrowane pochodne fenolów lub ich odpowiedniki

131 Antymon i jego pochodne

132 Estry kwasu azotowego

133 Siarkowodór

135 Encefalopatie spowodowane rozpuszczalnikami organicznymi nieujęte pod innymi pozycjami

136 Polineuropatie spowodowane rozpuszczalnikami organicznymi nieujęte pod innymi pozycjami

2.
Choroby skóry spowodowane przez substancje i czynniki nieujęte pod innymi pozycjami

201 Choroby skóry i nowotwory skóry spowodowane przez następujące substancje:

201.01 Sadza

201.03 Smoła

201.02 Asfalt

201.04 Pak

201.05 Antracen lub jego związki

201.06 Oleje mineralne i pozostałe oleje

201.07 Surowa parafina

201.08 Karbazol lub jego związki

201.09 Produkty uboczne destylacji węgla

202 Zawodowe dolegliwości skórne spowodowane przez uznane naukowo substancje wywołujące alergie lub drażniące nieujęte pod innymi pozycjami

3.
Choroby spowodowane przez wdychanie substancji i czynników nieujęte pod innymi pozycjami

301 Choroby i nowotwory układu oddechowego

301.11 Pylica krzemowa

301.12 Pylica krzemowa w połączeniu z gruźlicą płucną

301.21 Azbestoza

301.22 Międzybłoniak opłucnej spowodowany wdychaniem pyłu azbestowego

301.31 Pylice płuc wywołane przez pyły krzemianów

302 Komplikacja azbestozy w postaci raka oskrzeli

303 Dolegliwości oskrzelowo-płucne wywołane przez pyły ze spiekanych metali

304.01 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

304.02 Choroby płuc spowodowane wdychaniem pyłów i włókien z bawełny, lnu, konopi, juty, sizalu i wytłoczyn z trzciny cukrowej

304.04 Dolegliwości oddechowe spowodowane wdychaniem pyłu z kobaltu, cyny, baru i grafitu

304.05 Syderoza

305.01 Choroby nowotworowe górnych dróg oddechowych spowodowane pyłem drzewnym

304.06 Astmy alergiczne wywołane przez wdychanie substancji konsekwentnie uznawanych za powodujące alergie i nieodłącznie związane z rodzajem pracy

304.07 Alergiczne nieżyty nosa wywołane przez wdychanie substancji konsekwentnie uznawanych za powodujące alergie i nieodłącznie związane z rodzajem pracy

306 Zwłóknienia opłucnej z ograniczeniami oddechowymi, spowodowane azbestem

307 Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli lub rozedma u górników pracujących w podziemnych kopalniach węgla

308 Rak płuc będący następstwem wdychania pyłu azbestowego

309 Dolegliwości oskrzelowo-płucne wywołane przez pyły lub dymy z aluminium lub jego związków

310 Dolegliwości oskrzelowo-płucne wywołane przez pyły z żużli zasadowych

4.
Choroby zakaźne i pasożytnicze

401 Choroby zakaźne lub pasożytnicze przenoszone na człowieka przez zwierzęta lub szczątki zwierząt

402 Tężec

403 Bruceloza

404 Wirusowe zapalenie wątroby

405 Gruźlica

406 Pełzakowica

407 Inne choroby zakaźne spowodowane pracą związaną z zapobieganiem chorobom, opieką zdrowotną, pomocą domową i innymi porównywalnymi działaniami, w przypadku których udowodniono ryzyko zakażenia

408 COVID-19 spowodowany pracą związaną z zapobieganiem chorobom, opieką zdrowotną i społeczną oraz pomocą domową lub, w kontekście pandemii, w sektorach, w których występuje ognisko epidemiczne w ramach działalności wiążącej się z udokumentowanym ryzykiem zakażenia.

5.
Choroby spowodowane przez następujące czynniki chemiczne:

502.01 Zaćmy spowodowane promieniowaniem cieplnym

502.02 Dolegliwości błony spojówkowej po narażeniu na promieniowanie ultrafioletowe

503 Niedosłuch lub głuchota spowodowane hałasem

504 Choroby spowodowane podwyższeniem lub obniżeniem ciśnienia atmosferycznego

505.01 Choroby dłoni i nadgarstków wywołane drganiami mechanicznymi

505.02 Obrzęki naczynioruchowe spowodowane wibracjami mechanicznymi

506.10 Choroby torebek stawowych spowodowane ciśnieniem

506.11 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej i podrzepkowej

506.12 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego

506.13 Zapalenie kaletki maziowej stawu ramiennego

506.21 Choroby spowodowane przeciążeniem pochewek ścięgnistych

506.22 Choroby spowodowane przeciążeniem ościęgien

506.23 Choroby spowodowane przeciążeniem przyczepów mięśni i ścięgien

506.30 Uszkodzenia łąkotki w następstwie długotrwałej pracy w pozycji klęczącej lub kucznej

506.40 Porażenie nerwów pod wpływem ciśnienia

506.45 Zespół cieśni nadgarstka

507 Oczopląs górników

508 Choroby spowodowane promieniowaniem jonizującym

ZAŁĄCZNIK  II

Dodatkowy wykaz chorób, co do których istnieje podejrzenie, że są pochodzenia zawodowego, które powinny podlegać obowiązkowi zgłoszenia i które można uwzględnić na późniejszym etapie pod kątem włączenia ich do załącznika I do europejskiego wykazu chorób zawodowych

2.1 Choroby spowodowane przez następujące czynniki:

2.101 Ozon

2.102 Węglowodory alifatyczne inne niż te, o których mowa w pozycji 1.116 załącznika I

2.103 Difenyl

2.104 Dekalina

2.105 Kwasy aromatyczne - bezwodniki aromatyczne lub ich pochodne fluorowcowane

2.106 Eter difenylu

2.107 Tetrahydrofuran

2.108 Tiofen

2.109 Metakrylonitryl

2.110 Acetonitryl

2.111 Tiole

2.112 Merkaptany i tioetery

2.113 Tal lub jego związki

2.114 Alkohole lub ich pochodne fluorowcowane niewymienione w pozycji 1.118 załącznika I

2.115 Glikole lub ich pochodne fluorowcowane niewymienione w pozycji 1.119 załącznika I

2.116 Etery lub ich pochodne fluorowcowane niewymienione w pozycji 1.120 załącznika I

2.117 Ketony lub ich pochodne fluorowcowane niewymienione w pozycji 1.121 załącznika I

2.118 Estry lub ich pochodne fluorowcowane niewymienione w pozycji 1.122 załącznika I

2.119 Furoaldehyd

2.120 Tiofenole lub ich odpowiedniki lub ich pochodne fluorowcowane

2.121 Srebro

2.122 Selen

2.123 Miedź

2.124 Cynk

2.125 Magnez

2.126 Platyna

2.127 Tantal

2.128 Tytan

2.129 Terpeny

2.130 Borany

2.140 Choroby powodowane przez wdychanie pyłu z masy perłowej

2.141 Choroby spowodowane przez substancje hormonalne

2.150 Próchnica zębów związana z pracą w przemyśle czekoladowym, cukrowniczym i mącznym

2.160 Ditlenek krzemu

2.170 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne nieujęte pod innymi pozycjami

2.190 Dimetyloformamid

2.2 Choroby skóry spowodowane przez substancje i czynniki nieujęte pod innymi pozycjami

2.201 Nieuznane w załączniku I alergiczne i niealergiczne dolegliwości skórne

2.3 Choroby spowodowane przez substancje i czynniki nieujęte pod innymi pozycjami

2.301 Włóknienie płuc spowodowane metalami nieobjętymi europejskim wykazem chorób zawodowych

2.303 Dolegliwości i nowotwory oskrzelowo-płucne związane z narażeniem na:

- sadzę,

- smołę,

- asfalt,

- pak,

- antracen lub jego związki,

- oleje mineralne i pozostałe oleje.

2.304 Dolegliwości oskrzelowo-płucne spowodowane przez włókna mineralne wytworzone przez człowieka

2.305 Dolegliwości oskrzelowo-płucne spowodowane przez włókna syntetyczne

2.307 Dolegliwości oddechowe, w szczególności astma, spowodowane przez substancje drażniące niewymienione w załączniku I

2.308 Rak krtani będący następstwem wdychania pyłu azbestowego

2.4 Choroby zakaźne i pasożytnicze niewymienione w załączniku I

2.401 Choroby pasożytnicze

2.402 Choroby tropikalne

2.5 Choroby wywołane przez czynniki fizyczne

2.501 Złamanie awulsyjne (z pociągania) wyrostków kolczystych kręgów związane z przeciążeniem

2.502 Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa spowodowane przewlekłym ogólnym działaniem drgań mechanicznych w kierunku pionowym

2.503 Guzki na strunach głosowych spowodowane stałym wysiłkiem głosowym związanym z pracą

1 Dz.U. L 238 z 25.9.2003, s. 28.
2 COM(2021) 323 final.
4 Dotychczas nieopublikowane w Dz.U.
6 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 (Dz.U. L 30 z 31.1.2019, s. 58).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.