Wytyczne EBC/3013/23 (2018/861) zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.153.161

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2018/861
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2018/13)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 1 ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Realizowanie przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) przypisanych mu zadań wymaga korzystania z wyczerpującej i wiarygodnej statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (GFS, Government Finance Statistics), m.in. na potrzeby analizy monetarnej i ekonomicznej, monitorowania stabilności finansów publicznych i przygotowywania prognoz.

(2) Zgodnie z art. 8 wytycznych EBC/2013/23 3  Zarząd Europejskiego Banku Centralnego jest uprawniony do dokonania zmian technicznych w załącznikach do wytycznych EBC/2013/23, pod warunkiem że takie zmiany nie zmieniają zasadniczych ram koncepcyjnych ani nie mają wpływu na obciążenia w zakresie sprawozdawczości.

(3) Zmiany wymogów sprawozdawczych wynikających z wytycznych EBC/2013/23 są konieczne w celu osiągnięcia większej harmonizacji źródeł danych w państwach członkowskich strefy euro oraz w zakresie zbiorów danych. Umożliwi to bardziej szczegółową analizę i ułatwi porównywanie statystyk rocznych i kwartalnych z prognozami tych samych zmiennych.

(4) Wytyczne EBC/2013/23 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Zmiany

Załączniki I i II do wytycznych EBC/2013/23 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszych wytycznych.

Artykuł  2

Skuteczność

1. 
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne w dniu powiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
2. 
Banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia 1 września 2018 r.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 kwietnia 2018 r.
W imieniu Zarządu EBC
Mario DRAGHI
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI SPRAWOZDAWCZE

Statystyka dochodów, wydatków i deficytu/nadwyżki

Tabela 1A

KategoriaNumer i zależność liniowa
Deficyt (-) lub nadwyżka (+)1 = 6 - 21
1 = 2 + 3 + 4 + 5
Instytucje rządowe na szczeblu centralnym2
Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym3
Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym4
Fundusze zabezpieczenia społecznego5
Dochody ogółem6 = 7 + 19
Dochody bieżące ogółem7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17
Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.8
Podatki od produkcji i importu9
Podatki od produktów10
w tym: podatek VAT11
Inne podatki od producentów12
Składki netto na ubezpieczenia społeczne13
w tym: faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców14
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe15
Sprzedaż16
Pozostałe dochody bieżące17
w tym: odsetki do otrzymania18
Dochody kapitałowe ogółem19
w tym: podatki od kapitału20
Wydatki ogółem21 = 22 + 31
Wydatki bieżące ogółem22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30
Zużycie pośrednie23
Koszty związane z zatrudnieniem24
w tym: wynagrodzenia25
Odsetki do zapłacenia26
Dotacje do zapłacenia27
Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze28
Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa29
Pozostałe wydatki bieżące30
Wydatki kapitałowe ogółem31 = 32 + 33 + 34
Nakłady brutto na środki trwałe32
Pozostałe nabycie netto aktywów niefinansowych i przyrost rzeczowych środków obrotowych33
Transfery kapitałowe do zapłacenia34
Pozycje uzupełniające:
Transfery kapitałowe stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane35

Tabela 1B

KategoriaNumer i zależność liniowa
Dochody budżetu Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) pochodzące z państwa członkowskiego1 = 2 + 3 + 4 + 7
Podatki od produkcji i importu2
Bieżąca współpraca międzynarodowa3
Różne transfery bieżące i zasoby własne UE4
w tym: trzecia część środków własnych z tytułu podatku VAT5
w tym: czwarta część środków własnych z tytułu dochodu narodowego brutto6
Transfery kapitałowe7
Wydatki budżetu UE w państwie członkowskim8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14
Dotacje9
Transfery bieżące z budżetu do instytucji rządowych i samorządowych10
Transfery bieżące do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych11
Transfery kapitałowe do instytucji rządowych i samorządowych12
Transfery kapitałowe do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych13
Koszty uzyskania środków własnych14
Wynik państwa członkowskiego w odniesieniu do budżetu UE i EFR (beneficjent netto +, płatnik netto -)15 = 8 - 1

Tabela 1C

KategoriaNumer i zależność liniowa
Spożycie1 = 2 + 3
1 = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29] + 4 + 5 + 6 - [1A.16]
Spożycie indywidualne2
Spożycie ogólnospołeczne3
Amortyzacja środków trwałych4
Zapłacone podatki związane z produkcją pomniejszone o otrzymane dotacje5
Nadwyżka operacyjna netto6
Pozycje uzupełniające:
Spożycie w cenach roku poprzedniego7
Nakłady brutto na środki trwałe w cenach roku poprzedniego8
Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach bieżących9
PKB w cenach roku poprzedniego10
Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. płacone przez przedsiębiorstwa na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zagranicy11
Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. płacone przez gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (INGD) na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zagranicy12

Statystyka powiązań pomiędzy deficytem a zmianą zadłużenia

Tabela 2A

KategoriaNumer i zależność liniowa
Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych1 = [1A.1] - 2
Transakcje finansowe netto (skonsolidowane)2 = 3 - 17
Aktywa finansowe (skonsolidowane)3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 15
Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)4
Gotówka i depozyty5
Dłużne papiery wartościowe6
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe7
Kredyty i pożyczki długoterminowe8
Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych9
Prywatyzacje (netto)10
Zastrzyki kapitałowe (netto)11
Pozostałe12
Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji13
Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników14
Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia15
w tym: podatki i składki na ubezpieczenia społeczne16
Pasywa (skonsolidowane)17 = 8 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia18
Gotówka i depozyty19
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe20
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe21
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe22
Kredyty i pożyczki długoterminowe23
Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych24
Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji25
Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników26
Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia27
Potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23
28 = 30 + 31 + 32
28 = 1 - [1A.1] + 3 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27
w tym: długoterminowe29
Wyrażone w walucie krajowej30
Wyrażone w walucie państw członkowskich strefy euro31
Wyrażone w innych walutach32
Pozostałe przepływy w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych33 = 34 + 37
Efekty zmiany wyceny34 = 35 + 36
Aprecjacja i amortyzacja zadłużenia w walutach obcych35
Pozostałe efekty zmiany wyceny (różnice w porównaniu do wartości nominalnej)36 = 38 - 28 - 35 - 37
Pozostałe zmiany wolumenu37
Zmiana wysokości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych38 = 28 + 33
38 = 1 - [1A.1] + 3 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 + 33
38 = [3A.1][T] - [3A.1][T-1]
Pozycje uzupełniające:
Zaciągnięcie netto kredytów i pożyczek udzielonych przez bank centralny39

Tabela 2B

Brak.

Statystyka długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

Tabela 3A

KategoriaNumer i zależność liniowa
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (skonsolidowany)1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6
1 = 7 + 12
1 = 13 + 14 + 15
1 = 16 + 17
1 = 19 + 20 + 22
Gotówka i depozyty2
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe3
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe4
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe5
Kredyty i pożyczki długoterminowe6
Dług wobec rezydentów państwa członkowskiego7 = 8 + 9 + 10 + 11
Bank centralny8
Pozostałe monetarne instytucje finansowe9
Pozostałe instytucje finansowe10
Pozostali rezydenci11
Dług wobec nierezydentów państwa członkowskiego12
Wyrażone w walucie krajowej13
Wyrażone w walucie państw członkowskich strefy euro14
Wyrażone w innych walutach15
Dług krótkoterminowy16
Dług długoterminowy17
w tym: o zmiennym oprocentowaniu18
Z pozostałym terminem zapadalności do jednego roku włącznie19
Z pozostałym terminem zapadalności od jednego roku do pięciu lat włącznie20
w tym: o zmiennym oprocentowaniu21
Z pozostałym terminem zapadalności powyżej pięciu lat22
w tym: o zmiennym oprocentowaniu23
Pozycje uzupełniające:
Średni pozostały termin zapadalności24
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych - obligacje zerokuponowe25
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych - kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny26

Tabela 3B

KategoriaNumer i zależność liniowa
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (nieskonsolidowany między podsektorami)1 = 7 + 11 + 15 + 19
Elementy konsolidujące2 = 3 + 4 + 5 + 6
2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 + 16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22
Gotówka i depozyty3
Krótkoterminowe papiery wartościowe4
Długoterminowe papiery wartościowe5
Kredyty i pożyczki6
Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym (skonsolidowany)7
wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym8
wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym9
wobec funduszy zabezpieczenia społecznego10
Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (skonsolidowany)11
wobec sektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym12
wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym13
wobec funduszy zabezpieczenia społecznego14
Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (skonsolidowany)15
wobec sektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym16
wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym17
wobec funduszy zabezpieczenia społecznego18
Dług funduszy zabezpieczenia społecznego (skonsolidowany)19
wobec sektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym20
wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym21
wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym22

ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE METODOLOGICZNE

1. Definicje sektorów i podsektorów

Sektory i podsektory w ESA 2010

Gospodarka ogółemS.1
Przedsiębiorstwa niefinansoweS.11
Instytucje finansoweS.12
Bank centralnyS.121
Instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnegoS.122
Fundusze rynku pieniężnegoS.123
Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnegoS.124
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowychS.125
Pomocnicze instytucje finansoweS.126
Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczekS.127
Instytucje ubezpieczenioweS.128
Fundusze emerytalno-rentoweS.129
Monetarne instytucje finansoweS.121 + S.122 + S.123
Instytucje rządowe i samorządoweS.13
Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)S.1311
Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)S.1312
Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)S.1313
Fundusze zabezpieczenia społecznegoS.1314
Gospodarstwa domoweS.14
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychS.15
ZagranicaS.2
Państwa członkowskie oraz instytucje i organy Unii EuropejskiejS.21
Państwa członkowskie Unii EuropejskiejS.211
Instytucje i organy Unii EuropejskiejS.212
Europejski Bank Centralny (EBC)S.2121
Instytucje i organy Unii Europejskiej, z wyjątkiem EBCS.2122
Państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami w Unii EuropejskiejS.22

2. Definicje kategorii 4 ( 5

Tabela 1A

1. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) [1A.1] to wierzytelności netto (+)/dług netto (-) (B.9) sektora S.13, dochody ogółem [1A.6] minus wydatki ogółem [1A.21] oraz deficyt (-) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych na szczeblu centralnym [1A.2], plus deficyt (-) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [1A.3] plus deficyt (-) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [1A.4], plus deficyt (-) lub nadwyżka (+) funduszy zabezpieczenia społecznego [1A.5].

2. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych na szczeblu centralnym [1A.2] to wierzytelności netto (+)/dług netto (-) (B.9) podsektora S.1311.

3. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [1A.3] to wierzytelności netto (+)/dług netto (-) (B.9) podsektora S.1312.

4. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [1A.4] to wierzytelności netto (+)/dług netto (-) (B.9) podsektora S.1313.

5. Deficyt (-) lub nadwyżka (+) funduszy zabezpieczenia społecznego [1A.5] to wierzytelności netto (+)/dług netto (-) (B.9) podsektora S.1314.

6. Dochody ogółem [1A.6] to dochody bieżące ogółem [1A.7] plus dochody kapitałowe ogółem [1A.19].

7. Dochody bieżące ogółem [1A.7] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. [1A.8] podatki od producentów i podatki od importu [1A.9], plus składki netto na ubezpieczenia społeczne [1A.13], plus sprzedaż [1A.16], plus pozostałe dochody bieżące [1A.17].

8. Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. [1A.8] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

9. Podatki od produkcji i importu [1A.9] to podatki od produkcji i importu (D.2) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

10. Podatki od produktów [1A.10] to podatki od produktów (D.21) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

11. Podatki od produkcji i importu (w tym: podatek od towarów i usług (VAT)) [1A.11] to podatki typu podatek od towarów i usług (VAT) (D.211) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

12. Pozostałe podatki od produkcji [1A.12] to pozostałe podatki od produkcji (D.29) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

13. Składki netto na ubezpieczenia społeczne [1A.13] to składki netto na ubezpieczenia społeczne (D.61) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

14. Składki netto na ubezpieczenia społeczne (w tym: faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców) [1A.14] to faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców (D.611) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

15. Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe) [1A.15] to faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe (D.613) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

16. Sprzedaż [1A.16] to produkcja globalna rynkowa (P.11), plus produkcja globalna na własne cele finalne (P.12), plus płatności za produkcję globalną nierynkową (P.131) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

17. Pozostałe dochody bieżące [1A.17] to dochody z tytułu własności (D.4), plus pozostałe transfery bieżące (D.7) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13, z wyjątkiem przychodów sektora S.13 z tytułu odsetek (D.41), które są także rozchodami sektora S.13, plus wpływy z pozostałych dochodów związanych z produkcją (D.39), które są rozchodami sektora S.13.

18. Pozostałe przychody bieżące (w tym: odsetki do otrzymania) [1A.18] to odsetki (D.41) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów wszystkich sektorów, z wyjątkiem sektora S.13.

19. Dochody kapitałowe ogółem [1A.19] to transfery kapitałowe do otrzymania (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 i zapisywane jako transfery kapitałowe, do zapłacenia we wszystkich sektorach oprócz sektora S.13.

20. Dochody kapitałowe ogółem (w tym: podatki od kapitału) [1A.20] to podatki od kapitału (D.91) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

21. Wydatki ogółem [1A.21] to wydatki bieżące ogółem [1A.22] plus wydatki kapitałowe ogółem [1A.31].

22. Wydatki bieżące ogółem [1A.22] to spożycie pośrednie [1A.23], plus wynagrodzenia pracownicze [1A.24], plus odsetki do zapłacenia [1A.26], plus dotacje do zapłacenia [1A.27], plus świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze [1A.28], plus transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa [1A.29], plus pozostałe wydatki bieżące [1A.30].

23. Zużycie pośrednie [1A.23] to zużycie pośrednie (P.2) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

24. Koszty związane z zatrudnieniem [1A.24] to koszty związane z zatrudnieniem (D.1) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

25. Koszty związane z zatrudnieniem (w tym: wynagrodzenia) [1A.25] to wynagrodzenia (D.11) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

26. Odsetki do zapłacenia [1A.26] to odsetki (D.41) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

27. Dotacje do zapłacenia [1A.27] to dotacje ze znakiem ujemnym (-D.3) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

28. Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze [1A.28] to świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze (D.62) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

29. Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa [1A.29] to transfery socjalne w naturze dotyczące produkcji rynkowej nabytej przez sektor instytucji rządowych i samorządowych (D.632) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

30. Pozostałe wydatki bieżące [1A.30] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5), plus pozostałe podatki związane z produkcją (D.29), plus dochody z tytułu własności (D.4) inne niż odsetki (D.41), plus pozostałe transfery bieżące (D.7) plus korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowych (D.8) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

31. Wydatki kapitałowe ogółem [1A.31] to nakłady brutto na środki trwałe [1A.32], plus pozostałe nabycie netto aktywów niefinansowych i przyrost rzeczowych środków obrotowych [1A.33], plus transfery kapitałowe do zapłacenia [1A.34].

32. Nakłady brutto na środki trwałe [1A.32] to nakłady brutto na środki trwałe (P.51g) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

33. Pozostałe nabycie netto aktywów niefinansowych i przyrost rzeczowych środków obrotowych [1A.33] to przyrost rzeczowych środków obrotowych (P.52) plus nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) plus nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (NP) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

34. Transfery kapitałowe do zapłacenia [1A.34] to transfery kapitałowe do zapłacenia (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zapisywane jako transfery kapitałowe do otrzymania przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13.

35. Transfery kapitałowe stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane [1A.35] to transfery kapitałowe stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane (D.995) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

Tabela 1B

1. Dochody budżetu Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) pochodzące z państwa członkowskiego [1B.1] to podatki od produkcji i importu (D.2) wpłacane do budżetu UE [1B.2], plus bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) do zapłaty przez sektor instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE i EFR [1B.3], plus różne transfery bieżące (D.75) i zasoby własne UE (D.76) do zapłaty przez sektor instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4], plus transfery kapitałowe (D.9) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7].

2. Podatki od produkcji i importu [1B.2] to podatki od produkcji i importu (D.2) zapisywane po stronie przychodów budżetu UE.

3. Bieżąca współpraca międzynarodowa [1B.3] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) zapisywana po stronie przychodów budżetu UE i EFR oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

4. Różne transfery bieżące i zasoby własne UE [1B.4] to różne transfery bieżące (D.75) plus zasoby własne UE z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) i dochodu narodowego brutto (DNB) (D.76) zapisywane po stronie przychodów budżetu UE oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

5. Różne transfery bieżące i zasoby własne UE w tym trzecia część zasobów własnych UE z tytułu podatku VAT [1B.5] to trzecia część zasobów własnych z tytułu VAT (D.761) zapisywana po stronie przychodów budżetu UE oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

6. Różne transfery bieżące i zasoby własne UE w tym czwarta część zasobów własnych UE z tytułu DNB [1B.6] to czwarta część zasobów własnych z tytułu dochodu narodowego brutto (D.762) zapisywana po stronie przychodów budżetu UE oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

7. Transfery kapitałowe [1B.7] to transfery kapitałowe do zapłacenia (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zapisywane jako transfer kapitałowy do otrzymania przez budżet UE.

8. Wydatki budżetu UE w państwie członkowskim [1B.8] to dotacje (D.3) wypłacone z budżetu UE [1B.9] plus pozostałe transfery bieżące (D.7) z budżetu UE do instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] plus pozostałe transfery bieżące (D.7) z budżetu UE do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.11] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE do instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.13] plus Koszty pozyskania środków własnych [1B.14].

9. Dotacje [1B.9] to dotacje (D.3) zapisywane po stronie rozchodów budżetu UE.

10. Transfery bieżące do instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) plus różne transfery bieżące (D.75) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów budżetu UE.

11. Transfery bieżące do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.11] to różne transfery bieżące (D.75) zapisywane po stronie rozchodów budżetu UE oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

12. Transfery kapitałowe do instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] to transfery kapitałowe do otrzymania (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zapisywane jako transfer kapitałowy do zapłacenia przez budżet UE.

13. Transfery kapitałowe do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.13] to transfery kapitałowe do zapłacenia (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13 oraz zapisywane jako transfer kapitałowy do zapłacenia przez budżet UE.

14. Koszty uzyskania środków własnych [1B.14] to ta część produkcji globalnej nierynkowej (P.13) zapisywanej po stronie przychodów sektora S.13, która stanowi ponoszone przez budżet UE koszty uzyskania środków własnych.

15. Wynik państwa członkowskiego w odniesieniu do budżetu UE i EFR (beneficjent netto +, płatnik netto -) [1B.15] to wydatki budżetu UE w państwie członkowskim [1B.8] minus przychody budżetu UE i EFR z tego państwa członkowskiego [1B.1].

Tabela 1C

1. Spożycie [1C.1] to spożycie (P.3) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

2. Spożycie indywidualne [1C.2] to spożycie indywidualne (P.31) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

3. Spożycie ogólnospołeczne [1C.3] to spożycie ogólnospołeczne (P.32) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

4. Amortyzacja środków trwałych [1C.4] to amortyzacja środków trwałych (P.51c) zapisywana w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

5. Zapłacone podatki związane z produkcją pomniejszone o otrzymane dotacje [1C.5] to zapłacone pozostałe podatki związane z produkcją (D.29) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 minus otrzymane pozostałe dotacje związane z produkcją (D.39) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

6. Nadwyżka operacyjna netto [1C.6] to nadwyżka operacyjna netto (B.2n) sektora S.13.

7. Spożycie w cenach roku poprzedniego [1C.7] to nawiązany łańcuchowo wolumen spożycia (P.3) zapisywany po stronie rozchodów sektora S.13, w cenach roku poprzedniego.

8. Nakłady brutto na środki trwałe w cenach roku poprzedniego [1C.8] to nawiązany łańcuchowo wolumen nakładów brutto na środki trwałe (P.51g) zapisywany w pozycji zmian aktywów sektora S.13, w cenach roku poprzedniego.

9. Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach bieżących [1C.9] to PKB (B.1*g) w cenach rynkowych.

10. PKB w cenach roku poprzedniego [1C.10] to nawiązany łańcuchowo wolumen PKB (B.1*g) w cenach roku poprzedniego.

11. Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. płacone przez przedsiębiorstwa na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zagranicy [1C.11] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 i S.2 oraz po stronie rozchodów sektora S.11 oraz S.12.

12. Podatki bieżące od dochodów, majątku itp. płacone przez gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (INGD) na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zagranicy [1C.12] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 i S.2 oraz po stronie rozchodów sektora S.14 oraz S.15.

Tabela 2A

1. Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych [2A.1] to deficyt (-) lub nadwyżka (+) [1A.1] minus transakcje finansowe netto [2A.2].

2. Transakcje finansowe netto (skonsolidowane) [2A.2] to transakcje netto z tytułu nabycia aktywów finansowych [2A.3] minus transakcje netto z tytułu zaciągnięcia zobowiązań [2A.17].

3. Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane) [2A.3] to skonsolidowane transakcje dotyczące złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (SDR) (F.1) [2A.4] plus transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.5], plus transakcje na dłużnych papierach wartościowych (F.3) [2A.6], plus transakcje na kredytach i pożyczkach krótkoterminowych (F.41) [2A.7], plus transakcje na kredytach i pożyczkach długoterminowych (F.42) [2A.8], plus transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) [2A.9] plus transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6) [2A.13] plus transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników (F.7) [2A.14] plus transakcje dotyczące pozostałych kwot do otrzymania [2A.15] zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

4. Transakcje dotyczące złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia [2A.4] to nabycia netto złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

5. Transakcje na gotówce i depozytach [2A.5] to nabycia netto gotówki i depozytów (F.2) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

6. Transakcje na dłużnych papierach wartościowych [2A.6] to nabycie netto dłużnych papierów wartościowych (F.3) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

7. Transakcje na kredytach i pożyczkach krótkoterminowych [2A.7] to kredyty i pożyczki krótkoterminowe (F.41) udzielane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, po potrąceniu spłat otrzymywanych przez ten sektor, zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

8. Transakcje na kredytach i pożyczkach długoterminowych [2A.8] to kredyty i pożyczki długoterminowe (F.42) udzielane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, po potrąceniu spłat otrzymywanych przez ten sektor, zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

9. Transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych [2A.9] to nabycia netto udziałów kapitałowych i udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

10. Prywatyzacje (netto) [2A.10] to transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12, które są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli (pkt 2.36-2.39 ESA 2010) przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem; takie transakcje mogą być przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem lub z inną jednostką będącą wierzycielem.

11. Zastrzyki kapitałowe (netto) [2A.11] to transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem.

12. Pozostałe [2A.12] to transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz nie są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem, są natomiast przeprowadzane z inną jednostką będącą wierzycielem.

13. Transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji [2A.13] to nabycie netto systemów ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6), zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

14. Transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników [2A.14] to nabycia netto instrumentów pochodnych i opcji na akcje dla pracowników (F.7) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

15. Transakcje dotyczące pozostałych kwot do otrzymania [2A.15] to nabycia netto pozostałych kwot do otrzymania (F.8) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

16. Transakcje dotyczące pozostałych kwot do otrzymania (w tym: podatki i składki na ubezpieczenia społeczne) [2A.16] to część pozostałych kwot do otrzymania (F.8 aktywa) dotycząca podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zapisywanych w pozycji D.2, D.5, D.61 oraz D.91 pomniejszona o kwotę faktycznie otrzymanych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, zapisywana w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

17. Transakcje na pasywach (skonsolidowane) [2A.17] to skonsolidowane transakcje dotyczące złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1) [2A.18], plus transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.19], plus transakcje na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych (F.31) [2A.20], plus transakcje na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych (F.32) [2A.21], plus transakcje na kredytach i pożyczkach krótkoterminowych (F.41) [2A.22], plus transakcje na kredytach i pożyczkach długoterminowych (F.42) [2A.23], plus transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) [2A.24], plus transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6) [2A.25], plus transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników (F.7) [2A.26] plus transakcje dotyczące pozostałych kwot do zapłacenia [2A.27] zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

18. Transakcje dotyczące złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia [2A.18] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

19. Transakcje na gotówce i depozytach [2A.19] to zaciągnięcie netto zobowiązań w gotówce i depozytach (F.2) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

20. Transakcje na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2A.20] to nabycia netto krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (F.31), z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

21. Transakcje na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2A.21] to nabycia netto długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (F.32), z pierwotnym terminem zapadalności powyżej jednego roku zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

22. Transakcje na kredytach i pożyczkach krótkoterminowych [2A.22] to kredyty i pożyczki krótkoterminowe (F.41) zaciągnięte przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, pomniejszone o spłaty istniejących kredytów i pożyczek krótkoterminowych, zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

23. Transakcje na kredytach i pożyczkach długoterminowych [2A.23] to kredyty i pożyczki długoterminowe (F.42) zaciągnięte przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, pomniejszone o spłaty istniejących kredytów i pożyczek długoterminowych, zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

24. Transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych [2A.24] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu udziałów kapitałowych i udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

25. Transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji [2A.25] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu systemów ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6) zapisane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

26. Transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników [2A.26] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu instrumentów pochodnych i opcji na akcje dla pracowników (F.7) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

27. Transakcje dotyczące pozostałych kwot do otrzymania/zapłacenia [2A.27] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu pozostałych kwot do otrzymania/zapłacenia (F.8) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

28. Potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.28] to zaciągnięcie netto zobowiązań w gotówce i depozytach (F.2) [2A.19], plus dłużnych papierach wartościowych (F.3) [2A.20 i 2A.21] oraz kredytach i pożyczkach (F.4) [2A.22 i 2A.23], które nie stanowią aktywów sektora S.13. Są to także skonsolidowane transakcje na papierach dłużnych sektora instytucji rządowych i samorządowych.

29. Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych [2A.29] to zaciągnięcie netto zobowiązań z tytułu tych samych instrumentów dłużnych co w przypadku potrzeb pożyczkowych sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.28], z pierwotnym terminem zapadalności powyżej jednego roku.

30. Transakcje na długu wyrażonym w walucie krajowej [2A.30] to zaciągnięcie netto zobowiązań z tytułu tych samych instrumentów dłużnych co w przypadku potrzeb pożyczkowych sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.28], wyrażonych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego.

31. Transakcje na długu wyrażonym w walucie państw członkowskich strefy euro [2A.31] to zaciągnięcie netto zobowiązań w tych samych instrumentach dłużnych co w przypadku potrzeb pożyczkowych sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.28], wyrażonych w ECU, instrumentach dłużnych wyrażonych w euro przed przyjęciem euro przez państwo członkowskie oraz instrumentach dłużnych wyrażonych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego strefy euro, zanim stało się ono państwem członkowskim strefy euro.

32. Transakcje na długu wyrażonym w innych walutach [2A.32] to zaciągnięcie zobowiązań netto z tytułu tych samych instrumentów dłużnych co w przypadku potrzeb pożyczkowych sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.28], niewymienionych w kategoriach [2A.30] lub [2A.31].

33. Pozostałe przepływy w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.33] to efekty zmiany wyceny [2A.34] plus pozostałe zmiany wolumenu [2A.37].

34. Efekty zmiany wyceny [2A.34] to aprecjacja i amortyzacja zadłużenia w walutach obcych [2A.35] plus pozostałe efekty zmiany wyceny (różnice w porównaniu do wartości nominalnej) [2A.36].

35. Aprecjacja i amortyzacja zadłużenia w walutach obcych [2A.35] to nominalne zyski i straty (K.7) z tytułu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] wpływające na zmianę jego wielkości po przeliczeniu na walutę krajową w związku z różnicami kursowymi.

36. Pozostałe efekty zmiany wyceny (różnice w porównaniu do wartości nominalnej) [2A.36] to zmiana wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.38] minus transakcje na instrumentach dłużnych (skonsolidowane) [2A.28], minus aprecjacja i amortyzacja zadłużenia w walutach obcych [2A.35], minus pozostałe zmiany wolumenu [2A.37].

37. Pozostałe zmiany wolumenu [2A.37] to pozostałe zmiany wolumenu (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 i K.6) tych samych instrumentów dłużnych co w przypadku potrzeb pożyczkowych sektora instytucji rządowych i samorządowych.

38. Zmiana wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.38] to dług sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] w roku t minus dług sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] w roku t-1.

39. Zaciągnięcie netto kredytów i pożyczek udzielonych przez bank centralny [2A.39] to transakcje na kredytach i pożyczkach (F.4) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121.

Tabela 2B

Brak.

Tabela 3A

1. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (skonsolidowany) [3A.1] to dług zdefiniowany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 479/2009. Jest również równy skonsolidowanym zobowiązaniom sektora S.13 z tytułu gotówki i depozytów (AF.2) [3A.2] plus krótkoterminowym dłużnym papierom wartościowym (AF.31) [3A.3], plus długoterminowym dłużnym papierom wartościowym (AF.32) [3A.4], plus kredytom i pożyczkom krótkoterminowym (AF.41) [3A.5], plus kredytom i pożyczkom długoterminowym (AF.42) [3A.6].

2. Dług - gotówka i depozyty [3A.2] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z tytułu gotówki i depozytów (AF.2).

3. Dług - krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe [3A.3] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z tytułu dłużnych papierów wartościowych, z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie (AF.31).

4. Dług - długoterminowe dłużne papiery wartościowe [3A.4] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z tytułu dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym powyżej jednego roku (AF.32).

5. Dług - kredyty i pożyczki krótkoterminowe 3A.5] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z tytułu kredytów i pożyczek z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie (AF.41).

6. Dług - kredyty i pożyczki długoterminowe [3A.6] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z tytułu kredytów i pożyczek z terminem pierwotnym powyżej jednego roku (AF.42).

7. Dług wobec rezydentów państwa członkowskiego [3A.7] to dług wobec banku centralnego [3A.8], plus dług wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych [3A.9], plus dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10], plus dług wobec pozostałych rezydentów państwa członkowskiego [3A.11].

8. Dług wobec banku centralnego [3A.8] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.121.

9. Dług wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych [3A.9] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.122 lub S.123.

10. Dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 lub S.129.

11. Dług wobec pozostałych rezydentów [3A.11] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.11, S.14 lub S.15.

12. Dług wobec nierezydentów państwa członkowskiego [3A.12] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.2.

13. Dług wyrażony w walucie krajowej [3A.13] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] wyrażona w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego.

14. Dług wyrażony w walucie państw członkowskich strefy euro [3A.14] - zanim państwo członkowskie stało się państwem członkowskim strefy euro - to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] denominowana w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym jednego z państw członkowskich strefy euro (z wyjątkiem waluty krajowej [3A.13]) plus dług w ECU lub euro.

15. Dług wyrażony w innych walutach [3A.15] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] nieuwzględniona w pozycji [3A.13] lub [3A.14].

16. Dług krótkoterminowy [3A.16] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie.

17. Dług długoterminowy [3A.17] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z terminem pierwotnym powyżej jednego roku.

18. Dług długoterminowy (w tym: o zmiennym oprocentowaniu) [3A.18] to część długu długoterminowego [3A.17] o zmiennym oprocentowaniu.

19. Dług z pozostałym terminem zapadalności do jednego roku włącznie [3A.19] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1], dla której okres pozostały do terminu spłaty wynosi jeden rok lub mniej.

20. Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej jednego roku do pięciu lat włącznie [3A.20] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1], dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat.

21. Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej jednego roku do pięciu lat włącznie (w tym o zmiennym oprocentowaniu) [3A.21] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] o zmiennym oprocentowaniu, dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż jeden rok, ale nie dłuższy niż pięć lat [3A.20].

22. Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej pięciu lat [3A.22] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1], dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż pięć lat.

23. Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej pięciu lat (w tym: o zmiennym oprocentowaniu) [3A.23] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] o zmiennym oprocentowaniu, dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż pięć lat [3A.22].

24. Średni pozostały termin zapadalności długu [3A.24] to średni okres, jaki pozostaje do terminu spłaty, ważony bieżącą wartością długu, wyrażony w latach.

25. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych - obligacje zerokuponowe [3A.25] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] w formie obligacji zerokuponowych, tj. obligacji bez płatności kuponowych, których oprocentowanie równe jest różnicy pomiędzy ceną wykupu a ceną emisji.

26. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych - kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny [3A.26] to część długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1] z tytułu kredytów i pożyczek (AF.4) stanowiąca aktywo sektora S.121.

Tabela 3B

1. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (nieskonsolidowany między podsektorami) [3B.1] to nieskonsolidowane zobowiązania sektora S.13, z wyłączeniem a) należności podsektora S.1311 będących jednocześnie aktywami podsektora S.1311, b) należności podsektora S.1312 będących jednocześnie aktywami podsektora S.1312, c) należności podsektora S.1313 będących jednocześnie aktywami podsektora S.1313, d) należności podsektora S.1314 będących jednocześnie aktywami podsektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

2. Elementy konsolidujące [3B.2] to zobowiązania sektora S.13, będące jednocześnie aktywami sektora S.13 z wyłączeniem a) zobowiązań podsektora S.1311 będących jednocześnie aktywami podsektora S.1311, b) zobowiązań podsektora S.1312 będących jednocześnie podaktywami sektora S.1312, c) zobowiązań podsektora S.1313 będących jednocześnie aktywami podsektora S.1313, d) zobowiązań podsektora S.1314 będących jednocześnie aktywami sektora S.1314, z tytułu gotówki i depozytów [3B.3], plus krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych [3B.4], plus długoterminowych dłużnych papierów wartościowych [3B.5], plus kredytów i pożyczek [3B.6].

3. Elementy konsolidujące dla kategorii gotówka i depozyty [3B.3] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie »gotówka i depozyty« (F.2).

4. Elementy konsolidujące dla kategorii krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe [3B.4] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie »dłużne papiery wartościowe« z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie (F.31).

5. Elementy konsolidujące dla kategorii długoterminowe dłużne papiery wartościowe [3B.5] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie »dłużne papiery wartościowe« z terminem pierwotnym powyżej jednego roku (F.32).

6. Elementy konsolidujące dla kategorii kredyty i pożyczki [3B.6] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie »kredyty i pożyczki« (F.4).

7. Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym (skonsolidowany) [3B.7] to zobowiązania podsektora S.1311 niebędące aktywami podsektora S.1311 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

8. Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [3B.8] to zobowiązania podsektora S.1311, stanowiące aktywa podsektora S.1312 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

9. Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [3B.9] to zobowiązania podsektora S.1311 stanowiące aktywa podsektora S.1313 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

10. Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym wobec funduszy zabezpieczenia społecznego [3B.10] to zobowiązania podsektora S.1311 stanowiące aktywa podsektora S.1314 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

11. Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (skonsolidowany) [3B.11] to zobowiązania podsektora S.1312 niebędące aktywami podsektora S.1312, z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

12. Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym [3B.12] to zobowiązania podsektora S.1312 stanowiące aktywa podsektora S.1311 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

13. Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [3B.13] to zobowiązania podsektora S.1312 stanowiące aktywa podsektora S.1313 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

14. Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym wobec funduszy zabezpieczenia społecznego [3B.14] to zobowiązania podsektora S.1312 stanowiące aktywa podsektora S.1314 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

15. Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (skonsolidowany) [3B.15] to zobowiązania podsektora S.1313, niebędące aktywami podsektora S.1313 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

16. Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym [3B.16] to zobowiązania podsektora S.1313 stanowiące aktywa podsektora S.1311 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

17. Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [3B.17] to zobowiązania podsektora S.1313 stanowiące aktywa podsektora S.1312 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

18. Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym wobec funduszy zabezpieczenia społecznego [3B.18] to zobowiązania podsektora S.1313 stanowiące aktywa podsektora S.1314 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

19. Dług funduszy zabezpieczenia społecznego (skonsolidowany) [3B.19] to zobowiązania podsektora S.1314, niebędące aktywami podsektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

20. Dług funduszy zabezpieczenia społecznego wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym [3B.20] to zobowiązania podsektora S.1314 stanowiące aktywa podsektora S.1311 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

21. Dług funduszy zabezpieczenia społecznego wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [3B.21] to zobowiązania podsektora S.1314 stanowiące aktywa podsektora S.1312 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

22. Dług funduszy zabezpieczenia społecznego wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [3B.22] to zobowiązania podsektora S.1314 stanowiące aktywa podsektora S.1313 z tytułu tych samych instrumentów co w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1]."

1 Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1.
3 Wytyczne EBC/2013/23 z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (Dz.U. L 2 z 7.1.2014, s. 12).
4 [x.y] oznacza numer kategorii y w tabeli x.
5 O ile nie zaznaczono inaczej, określenie »kategoria« dotyczy sektora instytucji rządowych i samorządowych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.