Wytyczne EBC/2022/39 (2022/2250) zmieniające wytyczne (UE) 2022/912 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) (EBC/2022/8)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.295.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2022 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/2250
z dnia 9 listopada 2022 r.
zmieniające wytyczne (UE) 2022/912 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) (EBC/2022/8) (EBC/2022/39)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności pierwsze i czwarte tiret art. 127 ust. 2,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 17, art. 18 i art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 24 lutego 2022 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/912 (EBC/2022/8) 1 , które przewidują uruchomienie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) od dnia 21 listopada 2022 r. - czyli od daty, od której banki centralne Eurosystemu mają obowiązek zapewnić zgodność z postanowieniami wytycznych (UE) 2022/912 (EBC/2022/8) oraz od której tracą moc wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/27 2 .

(2) W dniu 20 października 2022 r. Rada Prezesów, mając na uwadze systemowy charakter systemu TARGET, podjęła decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia systemu TARGET na dzień 20 marca 2023 r. ze względu na konieczność zapewnienia użytkownikom większej ilości czasu na zakończenie testowania nowej platformy technicznej w stabilnym środowisku. W związku z tym do tego dnia banki centralne Eurosystemu powinny nadal zapewniać zgodność z postanowieniami wytycznych EBC/2012/27 oraz powinien nadal działać transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2).

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić wytyczne (UE) 2022/912 (EBC/2022/8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Zmiany

W wytycznych (UE) 2022/912 (EBC/2022/8) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z dniem 20 marca 2023 r. tracą moc wytyczne EBC/2012/27.";

2)
w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia 20 marca 2023 r.";

b)
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz stosują te postanowienia od dnia 20 marca 2023 r.".

Artykuł  2

Skuteczność

1. 
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
2. 
Banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia 21 listopada 2022 r.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 listopada 2022 r.
1 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/912 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) oraz uchylające wytyczne EBC/2012/27 (EBC/2022/8) (Dz.U. L 163 z 17.6.2022, s. 84).
2 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/27 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz.U. L 30 z 30.1.2013, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.