Wytyczne EBC/2020/51 (2020/1553) zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.354.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2020 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/1553
z dnia 14 października 2020 r.
zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2020/51)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny 1 , w szczególności art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Oceny jakości danych dotyczących kwartalnych rachunków finansowych sektora instytucjonalnego strefy euro dokonuje się w oparciu o ramowe zasady dotyczące jakości statystyki Europejskiego Banku Centralnego (EBC); ocena ta obejmuje regularne przekazywanie sprawozdań Radzie Prezesów przez Zarząd EBC. Monitorowanie jakości danych ma kluczowe znaczenie i powinno odbywać się w sposób terminowy.

(2) Należy jednak dążyć do osiągnięcia odpowiedniej równowagi pomiędzy potrzebą monitorowania a częstotliwością przekazywania odpowiednich informacji Radzie Prezesów. Niezbędna jest zatem zmiana częstotliwości przekazywania przez Zarząd Radzie Prezesów sprawozdań dotyczących jakości kwartalnych rachunków finansowych. Umożliwienie przeprowadzenia analizy jakości wymaga przedłożenia pierwszego sprawozdania Radzie Prezesów przez Zarząd na podstawie niniejszych wytycznych do 30 czerwca 2023 r.

(3) W przypadku stwierdzenia poważnych problemów z jakością danych Zarząd powinien dysponować instrumentem w postaci przedstawiania w razie potrzeby Radzie Prezesów dodatkowych sprawozdań. Z tego samego powodu należy przyznać Zarządowi swobodę korzystania z tego instrumentu w najszybszym możliwym terminie.

(4) Zgodnie z ramowymi zasadami EBC dotyczącymi jakości statystyki niektóre informacje zawarte w takich sprawozdaniach powinny być dostępne publicznie.

(5) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego 2014/3/UE (EBC/2013/24) 2  powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Zmiany

W wytycznych EBC/2013/24 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarząd EBC składa Radzie Prezesów co dwa lata sprawozdanie w sprawie jakości kwartalnych rachunków finansowych. Sprawozdanie takie Zarząd przekazuje Radzie Prezesów do dnia 30 czerwca roku następującego po zakończeniu danego okresu dwuletniego. Pierwsze sprawozdanie dwuletnie przekazuje się do dnia 30 czerwca 2023 r.";

2)
w art. 7 dodaje się następujące ustępy:
a)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje co najmniej:

a) zakres przekazywanych danych;

b) stopień zgodności danych z właściwymi definicjami; oraz

c) wielkość korekt.";

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Po przedłożeniu sprawozdania Radzie Prezesów zgodnie z ust. 2 Zarząd może udostępnić takie sprawozdanie lub jego część opinii publicznej.";

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku zaobserwowania poważnych problemów z jakością danych Zarząd może przedstawić Radzie Prezesów w razie potrzeby dodatkowe sprawozdania.".

Artykuł  2

Skuteczność i implementacja

1. 
Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
2. 
Banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień niniejszych wytycznych od dnia 1 lipca 2021 r. Jednakże banki centralne Eurosystemu stosują się do postanowień art. 1 ust. 2 lit. c) niniejszych wytycznych od dnia zawiadomienia o nich krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są adresowane do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 października 2020 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Prezes EBC
Christine LAGARDE
1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.
2 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego 2014/3/UE z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2013/24) (Dz.U. L 2 z 7.1.2014, s. 34).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.