Wytyczne EBC/2008/6 (2008/758/WE) zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.259.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2008 r.

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych

(EBC/2008/6)

(2008/758/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 września 2008 r.)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

uwzględniając art. 9 wytycznych EBC/2002/7 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych(1),

uwzględniając art. 14 ust. 1 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zmieniony program przekazywania danych zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków 1995 (zwanym dalej: "ESA 95")(2) przyczynił się do wprowadzenia bardziej efektywnych standardów kodowania danych statystycznych. W celu przyczynienia się do całkowitej harmonizacji standardów przekazywania statystyk rachunków finansowych na obszarze Unii Europejskiej standardy kodowania określone w załączniku II do wytycznych EBC/2002/7 powinny zostać dostosowane do standardów kodowania programu przekazywania danych rachunków narodowych ESA 95.

(2) Zgodnie z art. 9 wytycznych EBC/2002/7 Zarząd Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest uprawniony do dokonania zmian technicznych w załącznikach do wytycznych EBC/2002/7, pod warunkiem że takie zmiany nie zmieniają zasadniczych ram koncepcyjnych ani nie mają wpływu na obciążenia w zakresie sprawozdawczości.

(3) Harmonizacja standardów kodowania przewidziana w niniejszych wytycznych ma postać technicznej zmiany, która nie narusza podstawowej struktury pojęciowej dla obowiązków sprawozdawczych oraz wyłączeń od nich zawartych w załącznikach I i III do wytycznych EBC/2002/7 ani też nie wpływa na obciążenia sprawozdawcze.

(4) Zarząd uwzględnił uwagi Komitetu ds. Statystyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł  1

Zamiana norm przekazywania i kodowania

Załącznik II do wytycznych EBC/2002/7 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszych wytycznych.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.

Artykuł  3

Adresaci

Niniejsze wytyczne są skierowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły walutę euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 26 sierpnia 2008 r.

W imieniu Zarządu EBC
Jean-Claude TRICHET
Prezes EBC

______

(1) Dz.U. L 334 z 11.12.2002, s. 24.

(2) W brzmieniu określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1).

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK II

Normy przekazywania i kodowania

W odniesieniu do elektronicznego przekazywania informacji statystycznych, jak opisano w art. 2, KBC wykorzystują infrastrukturę zapewnioną przez ESBC, która opiera się na sieci telekomunikacyjnej »ESBC-Net«. Formatem wiadomości opracowanym dla tej wymiany informacji statystycznych jest format »Gesmes/CB«. Każda seria czasowa jest kodowana przy wykorzystaniu rodziny kluczy zintegrowanych rachunków gospodarczych (IEA) przedstawionych poniżej.

Rodzina kluczy IEA

NumerNazwaOpisWykaz kodów
1CzęstotliwośćOkreśla częstotliwość przesyłania szeregówCL_FREQ
2Obszar odniesieniaAlfanumeryczny dwuznakowy kod ISO państwa członkowskiego przekazującego daneCL_AREA_EE
3Wskaźnik dostosowaniaWskazuje, czy do serii czasowych zastosowano jakikolwiek rodzaj dostosowania, taki jak dostosowanie sezonowe i/lub dnia roboczegoCL_ADJUSTMENT
4WycenaZapewnia informacje na temat wycenyCL_ESA95TP_PRICE
5TransakcjaOkreśla rodzaj rachunku (tzn. bilanse, transakcje finansowe i inne przepływy)CL_ESA95TP_TRANS
6AktywaWskazuje aktywa finansowe lub kategorię pasywówCL_ESA95TP_ASSET
7SektorOkreśla instytucjonalny sektor sprawozdawczyCL_ESA95TP_SECTOR
8Strefa kontrahentówOkreśla obszar lokalizacji sektora kontrahentówCL_AREA_EE
9Sektor kontrahentówOkreśla instytucjonalny sektor kontrahentówCL_ESA95TP_SECTOR
10Debet/kredytOkreśla (zmiany w) aktywa lub (zmiany w) pasywaCL_ESA95TP_DC_AL
11KonsolidacjaOkreśla status konsolidacjiCL_ESA95TP_CONS
12NominałJednostka miaryCL_ESA95TP_DENOM
13PrzyrostekOkreśla tabele zawarte w wytycznych EBC/2002/7CL_ESA95TP_SUFFIX"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.