Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.123.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie E-29/15 Sorpa bs. przeciwko Urzędowi Ochrony Konkurencji

(Nadużywanie pozycji dominującej - Pojęcie przedsiębiorstwa - Spółdzielnie utworzone przez gminy - Gospodarowanie odpadami - Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym - Stosowanie wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych - Dyskryminacja cenowa)

(2017/C 123/08)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2017 r.)

W sprawie E-29/15 Sorpa bs. przeciwko Urzędowi Ochrony Konkurencji - WNIOSEK skierowany do Trybunału na podstawie art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy Islandii (Hæstiréttur Íslands) dotyczący wykładni Porozumienia EOG, w szczególności jego art. 54, Trybunał w składzie: Carl Baudenbacher (prezes i sędzia sprawozdawca) oraz Per Christiansen i Páll Hreinsson (sędziowie), wydał w dniu 22 września 2016 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1. Gmina może stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 54 Porozumienia EOG, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, która polega na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku. W celu ustalenia, czy działalność taka jak gospodarowanie odpadami, jest działalnością gospodarczą, należy uwzględnić istnienie konkurencji z podmiotami prywatnymi. W tym względzie okoliczność, że opłata pobierana za świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami nie może przekroczyć kosztów poniesionych, należy zestawić z istnieniem konkurencji na rynku.
2. Gospodarowanie odpadami może stanowić usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 59 ust. 2 Porozumienia EOG. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy zastosowanie art. 54 Porozumienia EOG uniemożliwiłoby gminom powierzone im świadczenie usług gospodarowania odpadami lub świadczenie tych usług na warunkach dopuszczalnych pod względem ekonomicznym.
3. W celu ustalenia, czy podmiot publiczny jest przedsiębiorstwem w rozumieniu zasad konkurencji EOG w przypadku, gdy świadczy usługi gospodarowania odpadami, nie ma znaczenia, czy podmiot ten jest gminą czy spółdzielnią zawiązaną przez kilka gmin.
4. Art. 54 Porozumienia EOG nie ma zastosowania do zachowania antykonkurencyjnego, które wymagane jest od przedsiębiorstw na mocy przepisów krajowych, lub jeśli prawodawstwo krajowe tworzy ramy prawne, które same z siebie eliminują wszelką możliwość działalności konkurencyjnej z ich strony. Jednakże art. 54 Porozumienia EOG może mieć zastosowanie, jeżeli prawodawstwo krajowe pozostawia możliwość istnienia konkurencji, którą niezależne działania przedsiębiorstw mogą uniemożliwić, ograniczyć lub zakłócić.
5. Jeśli państwo należące do EOG, przyznaje podmiotom publicznym na mocy przepisów krajowych odstępstwo od stosowania zasad konkurencji EOG, na przykład poprzez przyznanie im praw specjalnych lub wyłącznych, musi to zrobić zgodnie z zasadami konkurencji EOG, w szczególności z art. 59 ust. 1 porozumienia EOG.
6. Właściciele spółdzielni gminnej mogą być uważani za partnerów handlowych w tej spółdzielni w rozumieniu art. 54 ust. 2 lit. c) Porozumienia EOG, chyba że stanowią jedno przedsiębiorstwo z tą spółdzielnią.
7. Przyznając swoim właścicielom zniżkę, której odmawia swoim innym klientom, dominujące przedsiębiorstwo stawia owych pozostałych klientów w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w rozumieniu art. 54 ust. 2 lit. c) Porozumienia EOG, o ile konkuruje ono z właścicielami dominującego przedsiębiorstwa na rynku na szczeblu powyżej lub poniżej szczebla rynku zdominowanego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.