Dz.U.UE.C.2018.459.47

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2018 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie E-10/17

Nye Kystlink AS przeciwko Color Group AS oraz Color Line AS

(Art. 53 Porozumienia EOG - Art. 54 Porozumienia EOG - Zasada równoważności - Zasada skuteczności - Krajowe przepisy dotyczące terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych)

(2018/C 459/16)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2018 r.)

W sprawie E-10/17, Nye Kystlink AS przeciwko Color Group AS i Color Line AS - WNIOSEK skierowany do Trybunału na podstawie art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości przez Sąd Apelacyjny w Borgarting (Borgarting lagmannsrett) dotyczący wykładni zasad równoważności i skuteczności w kontekście przepisów krajowych dotyczących terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, w sprawach w których nałożono grzywny na podstawie art. 53 i art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym; Trybunał w składzie Páll Hreinsson, prezes i sędzia sprawozdawca, Per Christiansen oraz Bernd Hammermann, sędziowie, wydał wyrok w dniu 17 września 2018 r., zawierający sentencję następującej treści:

1. Zgodnie z zasadą równoważności krajowe przepisy dotyczące przedawnienia określające odrębny jednoroczny termin przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu karalnego, stwierdzonego w prawomocnym wyroku skazującym, należy stosować odpowiednio w przypadku roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia art. 53 i art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ustalonego w ostatecznej decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru EFTA nakładającej grzywnę, w zakresie w jakim czyny te mają podobny cel, tryb i podstawowe cechy charakterystyczne.
2. Zasada równoważności nie ogranicza prawa państw EOG do stosowania trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 53 i art. 54 Porozumienia EOG, w sytuacji gdy termin przedawnienia jest powiązany z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po stronie poszkodowanej, co mogłoby doprowadzić do upływu terminu przedawnienia, zanim Urząd Nadzoru EFTA wydałby decyzję w sprawie dotyczącej naruszenia art. 53 i art. 54 na podstawie skargi osoby poszkodowanej, w zakresie w jakim zastosowanie takiego terminu przedawnienia nie uniemożliwia lub nie czyni nadmiernie trudnym wytoczenia powództwa odszkodowawczego z tytułu naruszenia zasad konkurencji EOG. Ocena ta musi uwzględniać szczególne cechy spraw dotyczących konkurencji.