Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie E-8/19 Scanteam AS przeciwko rządowi Norwegii, reprezentowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.374.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2020 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie E-8/19 Scanteam AS przeciwko rządowi Norwegii, reprezentowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

(zamówienia publiczne - dyrektywa 2014/24/UE - definicja "instytucji zamawiającej" - przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa EFTA - stosowanie prawa EOG - art. 126 Porozumienia EOG - zakres geograficzny Porozumienia EOG)

(2020/C 374/09)

(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2020 r.)

W sprawie E-8/19 Scanteam AS przeciwko rządowi Norwegii, reprezentowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - skierowany do Trybunału przez Radę Odwoławczą ds. Zamówień Publicznych (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) na podstawie art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości WNIOSEK w sprawie wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, dostosowanej do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym - Trybunał, w składzie Pall Hreinsson - prezes (sprawozdawca), Per Christiansen i Bernd Hammermann (sędziowie), wydał w dniu 16 lipca 2020 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych ma zastosowanie do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa EFTA w państwie trzecim, jeżeli zamówienie jest wystarczająco ściśle powiązane z EOG.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.