Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie E-7 v. 19 TAK - Malbik ehf. przeciwko Islandzkiemu Zarządowi Dróg i Wybrzeży oraz Próttur ehf.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.374.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2020 r.

WYROK TRYBUNAŁU
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie E-7/19 TAK - Malbik ehf. przeciwko Islandzkiemu Zarządowi Dróg i Wybrzeży oraz Próttur ehf.

(zamówienia publiczne - dyrektywa 2014/24/UE - zamówienie publiczne na roboty budowlane - zamówienie publiczne na usługi)

(2020/C 374/07)

(Dz.U.UE C z dnia 5 listopada 2020 r.)

W sprawie E-7/19 Tak - Malbik ehf. przeciwko Islandzkiemu Zarządowi Dróg i Wybrzeży oraz Próttur ehf - WNIOSEK skierowany do Trybunału przez Komisję Odwoławczą ds. Zamówień Publicznych (Kxrunefnd utbodsmala) na podstawie art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczący wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, w szczególności art. 2 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 dyrektywy 2014/24/UE - Trybunał w składzie: Pall Hreinsson - prezes, Per Christiansen i Bernd Hammermann (sędzia sprawozdawca) - sędziowie, wydał w dniu 16 lipca 2020 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

W okolicznościach takich, jak w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, nie chodzi o zamówienie publiczne na roboty budowlane w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług innych niż te, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 dyrektywy 2014/24/UE, stanowi zamówienie publiczne na usługi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 tej dyrektywy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.