Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.378.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

Wyrok Trybunału
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie E-7/18 Fosen-Linjen AS, wspierane przez Konfederację Przedsiębiorczości Norweskiej (Næringslivets Hovedorganisasjon), przeciwko AtB AS
(Zamówienia publiczne - Dyrektywa Rady 89/665/EWG - Roszczenie o odszkodowanie za utracone korzyści - Waga naruszenia - Zasady równoważności i skuteczności)

(2019/C 378/07)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2019 r.)

W sprawie E-7/18, Fosen-Linjen AS, wspierane przez Konfederację Przedsiębiorczości Norweskiej (Næringslivets Hovedor-ganisasjon), przeciwko AtB AS - WNIOSEK skierowany do Trybunału na podstawie art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, złożony przez Sąd Najwyższy Norwegii (Norges Høyesterett) dotyczący wykładni dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane, w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c), Trybunał w składzie: Páll Hreinsson (prezes, sędzia sprawozdawca), Bernd Hammermann (sędzia) i Ola Mestad (sędzia (ad hoc)), wydał w dniu 1 sierpnia 2019 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Z art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane nie wynika wymóg, aby dowolne naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych było samo w sobie wystarczającą przesłanką przyznania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.