Wykreślenie sprawy T-437/03.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.64/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

Wykreślenie sprawy T-437/03(1)

(2005/C 217/137)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2005 r. prezes czwartej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-437/03, Anne-Marie Mathieu przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

______

(1) Dz.U. C 59 z 6.3.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.