Wykreślenie sprawy T-244/04.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.171.35/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2005 r.

Wykreślenie sprawy T-244/04(1)

(2005/C 171/59)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2005 r.)

Postanowieniem z dnia 4 maja 2005 r. prezes drugiej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-244/04 Elisabeth Saskia Smit przeciwko Europese Politiedienst (Europol).

______

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.