Wykreślenie sprawy C-55/04.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.251.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2004 r.

Wykreślenie sprawy C-55/04(1)

(2004/C 251/20)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2004 r.)

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2004 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy C-55/04: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej.

______

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.