Wykreślenie sprawy C-450/02. - OpenLEX

Wykreślenie sprawy C-450/02.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.34/5

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

Wykreślenie sprawy C-450/02(1)

(2004/C 228/74)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

Postanowieniem z dnia 5 maja 2004 r. prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził o wykreśleniu sprawy C-450/02 (wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Finanzamt Kassel-Goethestraße przeciwko Qualitair Engineering Services Ltd.

______

(1) Dz.U. C 70 z 22.3.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.