Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.430.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 2014 r.

Wykaz aktów unijnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, które z dniem 1 grudnia 2014 r. przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 10 ust. 4 zdanie drugie Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych

(2014/C 430/03)

(Dz.U.UE C z dnia 1 grudnia 2014 r.)

UWAGA DLA CZYTELNIKA
Niniejszy wykaz został sporządzony gwoli przejrzystości i opublikowany wyłącznie do celów informacyjnych.
Art. 10. 4. Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych załączonego do Traktatów określa, że Zjednoczone Królestwo może do dnia 31 maja 2014 r. notyfikować, że w odniesieniu do aktów prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, które zostały przyjęte przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, nie uznaje pełnych uprawnień Komisji i Trybunału Sprawiedliwości. Zjednoczone Królestwo dokonało takiej notyfikacji w dniu 24 lipca 2013 r. Skutkiem tego przedmiotowe akty prawne, co do których Zjednoczone Królestwo nie otrzyma zgody na ponowne w nich uczestnictwo zgodnie z art. 10 ust. 5 protokołu nr 36, przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa z dniem 1 grudnia 2014 r.
Dla ułatwienia sporządzono niniejszy wykaz zawierający akty główne, a poniżej każdego z nich akty zmieniające lub wykonawcze odnoszące się do aktu głównego lub inne akty powiązane z nim w istotny sposób.
Wykaz aktów, w których Zjednoczone Królestwo może ponownie uczestniczyć zgodnie z art. 10 ust. 5 protokołu nr 36, wynika z połączenia decyzji przyjętych przez Radę w odniesieniu do dorobku prawnego Schengen (zob. decyzja Rady 2014/857/UE 1 ) oraz przez Komisję w odniesieniu do dorobku prawnego nieodnoszącego się do Schengen (zob. decyzja Komisji 2014/858/UE 2 ).

I.

 Nieodnoszący się do Schengen dorobek prawny w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, który przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa z dniem 1 grudnia 2014 r.

1. Akt Rady z dnia 10 marca 1995 r. sporządzający Konwencję w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wyżej wymieniona Konwencja podpisana w dniu 10 marca 1995 r. (Dz.U. C 78 z 30.3.1995, s. 1)
2. Akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r. ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i wyżej wymieniona Konwencja podpisana w dniu 26 lipca 1995 r. (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48)
- Akt Rady z dnia 27 września 1996 r. ustalający Protokół do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i wyżej wymieniony Protokół podpisany w dniu 27 września 1996 r. (Dz.U. C 313 z 23.10.1996, s. 1)
- Akt Rady z dnia 29 listopada 1996 r. ustalający, na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, Protokół w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i wyżej wymieniony protokół podpisany w dniu 29 listopada 1996 r. (Dz.U. C 151 z 20.5.1997, s. 1)
- Akt Rady z dnia 19 czerwca 1997 r. ustalający Protokół drugi do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i wyżej wymieniony Protokół drugi podpisany w dniu 19 czerwca 1997 r. (Dz.U. C 221 z 19.7.1997, s. 11)
3. Wspólne działanie 96/277/WSiSW z dnia 22 kwietnia 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące podstaw dla wymiany sędziów łącznikowych w celu poprawy współpracy sądowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. L 105 z 27.4.1996, s. 1)
4. Akt Rady z dnia 27 września 1996 r. sporządzający Konwencję dotyczącą ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wyżej wymieniona Konwencja podpisana w dniu 27 września 1996 r. (Dz.U. C 313 z 23.10.1996, s. 11)
5. Wspólne działanie 96/610/WSiSW z dnia 15 października 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące utworzenia i utrzymywania spisu na temat szczególnych uprawnień antyterrorystycznych, umiejętności i wiedzy specjalistycznej ułatwiających współpracę antyterrorystyczną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Dz.U. L 273 z 25.10.1996, s. 1)
6. Wspólne działanie 96/698/WSiSW z dnia 29 listopada 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie współpracy między organami celnymi a organizacjami biznesowymi w zwalczaniu handlu narkotykami (Dz.U. L 322 z 12.12.1996, s. 3)
7. Wspólne działanie 96/699/WSiSW z dnia 29 listopada 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące wymiany informacji w sprawie ustalania chemicznego składu narkotyków w celu ułatwienia wzmożonej współpracy między państwami członkowskimi w zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami (Dz.U. L 322 z 12.12.1996, s. 5)
8. Wspólne działanie 96/747/WSiSW z dnia 29 listopada 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące utworzenia i prowadzenia spisu szczególnych uprawnień, umiejętności i wiedzy specjalistycznej w walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, w celu ułatwienia współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa (Dz.U. L 342 z 25.10.1996, s. 2)
9. Wspólne działanie 96/750/WSiSW z dnia 17 grudnia 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące zbliżenia ustawodawstw i praktyk państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie walki z narkomanią oraz zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami (Dz.U. L 342 z 31.12.1996, s. 6)
10. Akt Rady z dnia 26 maja 1997 r. ustanawiający na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1)
- Decyzja Rady 2003/642/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. dotycząca stosowania do Gibraltaru Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 27)
11. Wspólne działanie 97/339/WSiSW z dnia 26 maja 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące współpracy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa (Dz.U. L 147 z 5.6.1997, s. 1)
12. Wspólne działanie 97/372/WSiSW z dnia 9 czerwca 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące poprawy kryteriów ustalania celów, metod selekcji itp. oraz zbierania informacji celnych i policyjnych (Dz.U. L 159 z 17.6.1997, s. 1)
13. Akt Rady z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzający Konwencję w sprawie zakazu kierowania pojazdem i wyżej wymieniona Konwencja podpisana w dniu 17 czerwca 1998 r. (Dz.U. C 216 z 10.7.1998, s. 1)
14. Wspólne działanie 98/427/WSiSW z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie stosowania dobrej praktyki we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. L 191 z 7.7.1998, s. 1)
15. Wspólne działanie 98/699/WSiSW z dnia 3 grudnia 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 333 z 9.12.1998, s. 1)
16. Akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (Dz.U. C 26 z 30.1.1999, s. 23)
- Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 1999 r. zmieniająca akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu w odniesieniu do ustalenia wysokości wynagrodzenia, emerytur i innych uprawnień finansowych w euro (Dz.U. C 364 z 17.12.1999, s. 3)
17. Decyzja Rady 2000/261/WSiSW z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie poprawy wymiany informacji w celu zwalczania fałszowania dokumentów podróży (Dz.U. L 81 z 1.4.2000, s. 1)
18. Decyzja ramowa Rady 2000/383/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (Dz.U. L 140 z 14.6.2000, s. 1)
- Decyzja ramowa Rady 2001/888/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca decyzję ramową 2000/383/WSiSW w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie związane z wprowadzeniem euro (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, s. 3)
19. Decyzja ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, s. 1)
20. Decyzja Rady 2001/419/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie przesyłania próbek substancji kontrolowanych (Dz.U. L 150 z 6.6.2001, s. 1)
21. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 182 z 5.7.2001, s. 1)
22. Decyzja Rady 2001/887/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, s. 1)
23. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3)
- Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 330 z 9.12.2008, s. 21)
24. Decyzja Rady 2002/494/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiająca europejską sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne (Dz.U. L 167 z 26.6.2002, s. 1)
25. Decyzja Rady 2002/956/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca europejską sieć ochrony osób publicznych (Dz.U. L 333 z 10.12.2002, s. 1)
- Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych (Dz.U. L 283 z 30.10.2009, s. 62)
26. Decyzja Rady 2002/996/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca mechanizm oceny systemów prawnych i ich stosowania na poziomie krajowym w walce z terroryzmem (Dz.U. L 349 z 24.12.2002, s. 1)
27. Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54)
28. Decyzja Rady 2003/335/WSiSW z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wykrywania i karania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych (Dz.U. L 118 z 14.5.2003, s. 12)
29. Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 8)
30. Decyzja Rady 2004/919/WSiSW z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, s. 28)
31. Wspólne stanowisko Rady 2005/69/WSiSW z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wymiany niektórych danych z Interpolem (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, s. 61)
32. Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 68 z 15.3.2005, s. 49)
33. Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32).
- Decyzja Rady 1999/615/WSiSW z dnia 13 września 1999 r. określająca 4-MTA jako nowy syntetyczny narkotyk, który ma być przedmiotem środków kontroli i penalizacji (Dz.U. L 244 z 16.9.1999, s. 1)
- Decyzja Rady 2002/188/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku PMMA (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 14)
- Decyzja Rady 2003/847/WSiSW z dnia 27 listopada 2003 r. dotycząca środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowych syntetycznych narkotyków 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 oraz TMA-2 (Dz.U. L 321 z 6.12.2003, s. 64)
- Decyzja Rady 2008/206/WSiSW z dnia 3 marca 2008 r. dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi (Dz.U. L 63 z 7.3.2008, s. 45)
34. Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro (Dz.U. L 185 z 16.7.2005, s. 35)
35. Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych (Dz.U. L 253 z 29.9.2005, s. 22)
36. Decyzja Rady 2006/560/WSiSW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich (Dz.U. L 219 z 10.8.2006, s. 31)
37. Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1) 3
- Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12)
- Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 14)
38. Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 73)
39. Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42)
40. Decyzja Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji (Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 38)
41. Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55)
42. Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, s. 102) 4
43. Decyzja Rady 2009/902/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiająca Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP) i uchylająca decyzję 2001/427/WSiSW (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 44)
44. Umowa w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi podpisana w dniu 25 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 34)
- Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 40)
45. Umowa o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki podpisana w dniu 25 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 27)
- Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 40)
- Decyzja Rady 2009/933/WPZiB z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozszerzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zakresu terytorialnego umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 4)
46. Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 42)

II.

 Dorobek prawny Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, który przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa z dniem 1 grudnia 2014 r.

47. Następujące przepisy i akty prawne dotyczące Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19)
- Artykuł 27 ust. 2 i 3
- Rozdział 1 "Współpraca policyjna" - artykuł 47 ust. 4
- Umowa w sprawie przystąpienia Włoch - artykuły 2 i 4 - deklaracja* w sprawie artykułu 2 i 3
- Umowa w sprawie przystąpienia Hiszpanii - artykuły 2 i 4 - Akt końcowy, część III, deklaracja nr 2
- Umowa w sprawie przystąpienia Portugalii - artykuły 2, 4, 5 i 6
- Umowa w sprawie przystąpienia Grecji - artykuły 2, 3, 4 i 5 - Akt końcowy, część III, deklaracja nr 2
- Umowa w sprawie przystąpienia Austrii - artykuły 2 i 4
- Umowa w sprawie przystąpienia Danii - artykuły 2 i 4 - Akt końcowy, część II, deklaracja nr 3
- Umowa w sprawie przystąpienia Finlandii - artykuły 2 i 4 - Akt końcowy, część II, deklaracja nr 3
- Umowa w sprawie przystąpienia Finlandii - artykuły 2 i 4 - Akt końcowy, część II, deklaracja nr 3 * W zakresie, w jakim wiąże się z art. 2
48. Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie poprawy praktycznej współpracy sądowej w zakresie zwalczania handlu narkotykami (SCH/Com-ex(93) 14) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 427)
49. Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie ekstradycji (SCH/Com-ex(96) dekl. 6 Rev. 2) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 435)
50. Deklaracja Komitetu Wykonawczego z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie uprowadzania nieletnich (SCH/Com-ex(97) dekl. 13 Rev. 2) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 436)
51. Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podręcznika transgranicznej współpracy policji (SCH/Com-ex(98) 52) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 408)
52. Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie dorobku Schengen odnoszącego się do telekomunikacji (SCH/Com-ex(99) 6) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 409)
53. Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących wynagradzania informatorów (SCH/Com-ex(99) 8 Rev. 2) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 417)
54. Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie Porozumienia o współpracy w postępowaniach przeciwko czynom naruszającym przepisy o ruchu drogowym (SCH/Com-ex(99) 11, rev. 2) (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 428)
55. Decyzja ramowa Rady 2002/946/WSiSW z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, s. 1)
56. Decyzja Rady 2003/169/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. określająca, które postanowienia Konwencji z 1995 r. w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Konwencji z 1996 r. odnoszącej się do ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej stanowią rozwój dorobku Schengen zgodnie z Układem dotyczącym włączenia Republiki Islandii oraz Królestwa Norwegii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, s 25)
57. Decyzja Rady 2003/170/WSiSW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, s. 27)
58. Decyzja Rady 2008/173/WSiSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 57 z 1.3.2008, s. 14)
59. Decyzja Komisji 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 257 z 30.9.2009, s. 41)
1 Decyzja Rady 2014/857/UE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje Rady 2000/365/WE i 2004/926/WE (Dz.U. L 345 z 1.12.2014, s. 1).
2 Decyzja Komisji 2014/858/UE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony i które nie wchodzą w skład dorobku Schengen (Dz.U. L 345 z 1.12.2014, s. 6).
3 Ten akt i dwa akty wymienione wraz z nim (tzw. decyzje z Prüm) są objęte środkami przejściowymi określonymi w decyzji Rady 2014/836/UE z dnia 27 listopada 2014 r. określającej niektóre wynikające ustalenia oraz ustalenia przejściowe dotyczące zaprzestania uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w niektórych aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy sądowej w sprawach karnych przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony (Dz.U. L 343 z 28.11.2014, s. 11) i innymi specjalnymi środkami określonymi w decyzji Rady 2014/837/UE z dnia 27 listopada 2014 r. określającej niektóre bezpośrednie konsekwencje finansowe wynikające z zaprzestania uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w niektórych aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy sądowej w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony (Dz.U. L 343 z 28.11.2014, s. 17).
4 Do protokołu posiedzenia Rady, które odbyło się dnia 21 października 2014 r., zostało złożone oświadczenie, zgodnie z którym Zjednoczone Królestwo "zobowiązuje się ponownie rozważyć, w odpowiednim czasie, zasadność wyrażenia chęci uczestnictwa w tej decyzji. Zjednoczone Królestwo opublikuje ocenę potencjalnych skutków tej decyzji do celów wspomnianej ponownej analizy".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.