Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.167.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.9097 - Boeing/Embraer)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 167/05)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004

W dniu 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw"), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie 2  planowanej koncentracji.

W dniu 4 października 2019 r. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie 3  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Do celów stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli przedsiębiorstw, w oparciu o oświadczenia stron i zawarte w aktach dowody, zgłoszoną przez strony koncentrację uznano za zaniechaną.

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
2 Dz.U. C 304 z 9.9.2019, s. 3.
3 Dz.U. C 347 z 14.10.2019, s. 8.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.