Wycofanie wniosków Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.233.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

Wycofanie wniosków Komisji

(2018/C 233/05)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2018 r.)

Wykaz wycofanych wniosków

DokumentProcedura międzyinstytucjonalnaTytuł
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
COM/2017/01502017/068/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017
Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła
COM/2011/7372011/333/CNSWniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT
COM/2014/432014/0020/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków strukturalnych zwiększających odporność instytucji kredytowych UE
Sprawy zagraniczne i polityka bezpieczeństwa
COM/2003/695CNS 2003/0268Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską i jej państwami członkowskimi, tzn. Republiką Boliwii, Republiką Kolumbii, Republiką Ekwadoru, Republiką Peru oraz Boliwariańską Republiką Wenezueli, z drugiej strony
COM/2014/3602014/0182/NLEWniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Unii w ramach Rady Współpracy ustanowionej Umową o partnerstwie i współpracy Unia Europejska-Gruzja, zawartą między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie wdrożenia programu stowarzyszeniowego UE-Gruzja
COM/2014/3592014/0181/NLEWniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Unii w ramach Rady Współpracy ustanowionej Umową o partnerstwie i współpracy zawartą między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Mołdawią, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie wdrożenia programu stowarzyszeniowego UE-Mołdawia
COM/2013/0142013/0149/NLEWspólny wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Unii w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Libańską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE-Liban
Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
COM/2012/1642012/82/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim
Współpraca międzynarodowa i rozwój
COM/2011/08612011/0420/NLEWniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC)
Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równouprawnienie płci
COM/2014/02122014/0120/CODWniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Gospodarka morska i rybołówstwo
COM/2011/07602011/0345/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów
COM/2013/092013/0007/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa
Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo
COM/2014/1632014/0095/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wizę objazdową i zmieniającego Konwencję wykonawczą do układu z Schengen oraz rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i (WE) nr 767/2008
COM/2014/1642014/0094/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy)
Transport
COM/2013/4092013/0187/CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.