Dz.U.UE.C.2019.55.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie wszczęcia, na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 978/2012, procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych przyznanych Królestwu Kambodży

(2019/C 55/07)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części A załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wymienione są konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczące przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych.

(2) W art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 przewiduje się tymczasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z kraju korzystającego, z powodu poważnego i systematycznego naruszania zasad ustanowionych w konwencjach wymienionych w części A załącznika VIII do przedmiotowego rozporządzenia.

(3) Ze sprawozdań, oświadczeń i informacji ONZ i MOP dostępnych Komisji, oraz innych publicznie dostępnych sprawozdań i informacji z innych właściwych źródeł 2  wynika, że Kambodża poważnie i systematycznie narusza zasady zwłaszcza Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych.

(4) Komisja przeanalizowała dostępne informacje i uznała, że stanowią one wystarczającą podstawę do uzasadnienia wszczęcia procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych przewidzianych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 978/2012. Procedura pozwoli Komisji na określenie, czy tymczasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego jest uzasadnione,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Wszczyna się określoną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 procedurę tymczasowego wycofania preferencji taryfowych przyznanych Królestwu Kambodży, przewidzianych na podstawie art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zatwierdza się zawiadomienie o wszczęciu procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych przyznanych Królestwu Kambodży na podstawie rozporządzenia (UE) nr 978/2012, ustanowione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Zawiadomienie o wszczęciu procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych przyznanych Królestwu Kambodży na podstawie rozporządzenia (UE) nr 978/2012, ustanowione w załączniku do niniejszej decyzji, publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

1. Wprowadzenie
1) Królestwo Kambodży ("Kambodża" lub "kraj korzystający") korzysta z preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania dotyczącego krajów najsłabiej rozwiniętych (inicjatywa "Wszystko oprócz broni" (EBA)) - na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych 3 .
2) Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 preferencje taryfowe przyznane na mocy tego rozporządzenia mogą zostać tymczasowo wycofane, w całości lub częściowo, z powodu poważnego i systematycznego naruszania zasad ustanowionych w konwencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wymienionych w części A załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012.
3) Od 2017 r. Komisja Europejska ("Komisja") i Europejska Służba Działań Zewnętrznych aktywnie współpracują z Królestwem Kambodży, w zakresie różnych kwestii związanych z prawami człowieka i prawami pracowniczymi 4 , angażując odpowiednie zainteresowane strony, w tym organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje międzynarodowe, partnerów społecznych i gospodarczych.
2. Podstawa prawna
4) W przypadku gdy Komisja uzna, że istnieje wystarczająca podstawa do uzasadnienia tymczasowego wycofania przedmiotowych preferencji taryfowych z powodów, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012, przyjmuje ona akt wykonawczy wszczynający procedurę tymczasowego wycofania zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 39 ust. 2 tego rozporządzenia 5 .
5) Z ostatnich informacji oraz sprawozdań ONZ i MOP dostępnych Komisji, w tym sprawozdania zespołu krajowego ONZ w Kambodży w kontekście trzeciego cyklu powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka w Kambodży, sprawozdania w sprawie roli i osiągnięć Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka we wspomaganiu rządu i obywateli Kambodży w promowaniu i ochronie praw człowieka 6 , sprawozdania specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży z dnia 27 lipca 2017 r. 7 , oświadczenia specjalnej sprawozdawczyni ONZ na zakończenie misji z dnia 14 marca 2018 r., sprawozdania specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży z dnia 15 sierpnia 2018 r. 8  i dodatku do niego z dnia 7 września 2018 r. 9  oraz powtórzenia przez specjalną sprawozdawczynię w oświadczeniu na zakończenie misji z dnia 8 listopada 2018 r. obaw wyrażonych w dodatku do sprawozdania z dnia 7 września 2018 r. oraz innych publicznie dostępnych sprawozdań i informacji z innych właściwych źródeł, w tym od organizacji pozarządowych, wynika, że dochodzi do poważnych i systematycznych naruszeń zasad określonych w konwencjach wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 978/2012, w szczególności:
- Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych,
- Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych,
- Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych,
- Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.
6) Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych informacji i określeniu, że istnieją wystarczające podstawy do uzasadnienia wszczęcia postępowania, Komisja wszczęła procedurę tymczasowego wycofania na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 978/2012.
3. Procedura 10
3.1. Okres monitorowania i ewaluacji
7) Komisja monitoruje i ocenia sytuację w danym kraju korzystającym przez sześć miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
8) Komisja stara się uzyskać wszelkie informacje, jakie uzna za niezbędne, w tym w stosownych przypadkach między innymi dostępne oceny, uwagi, decyzje, zalecenia i wnioski właściwych organów monitorujących konwencje.
9) Przy formułowaniu swoich wniosków Komisja ocenia wszystkie istotne informacje. Przyjmowany akt opiera się między innymi na otrzymanych dowodach.
3.2. Sprawozdanie dotyczące ustaleń
10) W terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu monitorowania i oceny Komisja przedstawia zainteresowanemu krajowi korzystającemu sprawozdanie zawierające ustalenia i wnioski. Kraj korzystający ma prawo do przedstawienia swoich uwag do sprawozdania. Termin na złożenie uwag nie przekracza jednego miesiąca.
3.3. Zakończenie procedury
11) Niniejsza procedura zostaje zakończona w terminie 12 miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu tymczasowej procedury wycofania lub o tymczasowym wycofaniu preferencji taryfowych przewidzianych w ramach szczególnego rozwiązania, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 978/2012.
3.4. Strony procedury
12) Stronami procedury są kraj korzystający oraz osoby trzecie, które przedstawiły swoje opinie na piśmie, przesyłając Komisji wszystkie istotne informacje.
3.4.1. Kraj korzystający
13) Komisja zapewnia zainteresowanemu krajowi korzystającemu wszelkie możliwości współpracy w okresie monitorowania i przeprowadzania oceny.
3.4.2. Osoby trzecie
14) Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wzywa się niniejszym strony trzecie do przedstawienia na piśmie swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja uwzględnia opinie przedkładane przez te osoby trzecie, jeżeli są one poparte wystarczającymi dowodami.
3.5. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie
15) Zainteresowany kraj korzystający oraz osoby trzecie, które przedłożyły informacje poparte wystarczającymi dowodami, mogą zwrócić się o możliwość przesłuchania przez służby Komisji. Wszelkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie dla przesłuchania. Wniosek musi wpłynąć do Komisji najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.6. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych, przesyłania korespondencji i dostępu do akt
16) Wszelkie oświadczenia pisemne i wymiana korespondencji w ramach niniejszej procedury odbywają się w języku angielskim bądź w jednym z języków urzędowych Unii.
17) Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować "Confidential" 11 .
18) Każdy wniosek o traktowanie na zasadzie poufności określa powody, dla których informacje te są poufne. Jeżeli osoba dostarczająca informacji nie wyraża zgody na ich podanie do wiadomości publicznej ani nie zezwala na ich ujawnienie w zarysie lub formie streszczenia oraz jeżeli okaże się, że wniosek o zachowanie poufności jest nieuzasadniony, informacji tych można nie uwzględniać. Informacje są uważane za poufne w każdym przypadku, jeżeli ich ujawnienie może mieć znacząco niekorzystne skutki dla osoby udzielającej tych informacji lub źródła tych informacji lub dla osób fizycznych lub prawnych wymienionych w tych informacjach.
19) Strony procedury przedstawiające informacje oznakowane "Confidential" powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane "For inspection by the parties to the procedure". Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Żadne informacje poufne lub przekazane z zastrzeżeniem poufności nie są ujawniane bez wyraźnej zgody osoby udzielającej tych informacji. Informacje otrzymane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 978/2012 są wykorzystywane wyłącznie do celów, w związku z którymi o nie wystąpiono.
20) Strony procedury proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD - ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym.
21) Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony procedury wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym "CORRESPON - DENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN GSP PROCEDURES" ("Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących procedur GSP"), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem:
22) Strony procedury muszą podać swoje nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa 12 , a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się ze stronami procedury wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w instrukcjach dotyczących komunikacji ze stronami procedury, o których mowa w pkt 21.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission Directorate-General for Trade Directorate D Office: CHAR 08/173 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-EBA-CAMBODIA-TW@ec.europa.eu

Strony procedury mogą zwrócić się o dostęp do akt z pomocą powyższych danych kontaktowych.

3.7. Rzecznik praw stron
23) Kraj korzystający oraz osoby trzecie, które przedłożyły informacje poparte wystarczającymi dowodami, mogą również wystąpić o interwencję rzecznika praw stron. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów, wnioski o wysłuchanie i wszelkie inne wnioski dotyczące prawa do obrony stron procedury i osób trzecich, jakie mogą się pojawić w toku postępowania. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchania zainteresowanego kraju korzystającego lub osób trzecich i podjąć się mediacji między zainteresowanym krajem korzystającym lub osobami trzecimi i służbami Komisji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa do obrony.
24) Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem wniosków. Przesłuchania powinny mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy w należytym czasie nie rozstrzygnięto przedmiotowych kwestii ze służbami Komisji.
25) Osoby trzecie, które przedłożyły informacje poparte wystarczającymi dowodami, mogą zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron, aby sprawdzić, czy ich uwagi zostały rozpatrzone przez Komisję. Pisemny wniosek przedkłada się nie później niż 10 dni po wygaśnięciu terminu przewidzianego na przedkładanie uwag, o którym mowa w pkt 14. W przypadku wniosków o przesłuchanie przedłożonych po terminie rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem również takich wniosków, charakterem poruszonych w nich kwestii i wpływem tych kwestii na prawo do obrony, mając na uwadze interes dobrej administracji i terminowe zakończenie procedury.
26) Właściwe służby Komisji uczestniczą we wszystkich przesłuchaniach ustnych rzecznika praw stron z krajem korzystającym lub zainteresowanymi osobami trzecimi. Dodatkowe informacje i dane kontaktowe strony procedury mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
3.8. Przetwarzanie danych osobowych
27) Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 13 .
1 Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.
2 Zob. najnowsze sprawozdanie specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży z dnia 15 sierpnia 2018 r. (A/HRC/39/73) i dodatek do niego z dnia 7 września 2018 r. (A/HRC/39/73/Add. 1) oraz sprawozdanie Komitetu Ekspertów MOP ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (CEACR) z 2018 r., s. 60.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1).
4 Sprawozdanie dotyczące ogólnego systemu preferencji taryfowych obejmujące okres 2016-2017 (COM(2018) 36 final z 19.1.2018).
5 Zasięgnięto opinii Komitetu ds. Preferencji Ogólnych w dniu 29.1.2019.
6 A/HRC/36/32 i A/HRC/37/64
7 A/HRC/36/61.
8 A/HRC/39/73.
9 A/HR/39/73/Add.1.
10 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1083/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające zasady dotyczące procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych oraz wprowadzenia ogólnych środków ochronnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 16).
11 Dokument oznakowany "Confidential" jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 978/2012.
12 W odpowiednich przypadkach.
13 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).