Nowość Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - suplement H 2024/5

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3409

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2024 r.

WSPÓLNY KATALOG
odmian roślin warzywnych - suplement H 2024/5
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3409)

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych 1  wprowadzono niezbędne poprawki.

2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

3. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach od 1 do 30.4.2024 r.

4. Poprawki do wersji skonsolidowanej przedstawione są w następujący sposób:

- (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,

- (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej,

- (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE 2 .

6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

grafika

1 Wersja skonsolidowana z dnia 22 grudnia 2022 r.: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalo gues_databases_en
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.