Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - suplement H 2023/3

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.289.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 sierpnia 2023 r.

WSPÓLNY KATALOG
odmian roślin warzywnych - suplement H 2023/3
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 289/01)

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych z 2022 r. 1  wprowadzono niezbędne poprawki.

2. Można odnieść się do legendy wersji skonsolidowanej, ale niniejszy suplement różni się od podpodziału przyjętego w tej wersji skonsolidowanej tym, że kolumna 2 obecnie obejmuje zarówno "kraj przyjmujący UE", jak i "kraj przyjmujący EFTA".

3. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach od 17 lutego do 20 czerwca 2023 r.

4. Poprawki do wersji skonsolidowanej przedstawione są w kolumnie "Działanie i informacja" w następujący sposób:

- (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;

- (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej;

- (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE 2 .

6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

Spis treści

1.2 Allium cepa L. >> Cepa Group - Onion, Echalion

2 Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion, Welsh onion

3 Allium porrum L. - Leek

4 Allium sativum L. - Garlic

6 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Chervil

7.1 Apium graveolens L. >> Celery Group

8 Asparagus officinalis L. - Asparagus

9.1 Beta vulgaris L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)

10.1 Brassica oleracea L. >> Kale Group

10.2 Brassica oleracea L. >> Cauliflower Group

10.3 Brassica oleracea L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type)

10.4 Brassica oleracea L. >> Brussels sprouts Group

10.5 Brassica oleracea L. >> Savoy cabbage

10.6 Brassica oleracea L. >> Capitata Group - White cabbage

10.7 Brassica oleracea L. >> Capitata Group - Red cabbage

10.8 Brassica oleracea L. >> Kohlrabi Group

10.10 Brassica oleracea L. >> Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

11.1 Brassica rapa L. >> Chinese cabbage Group

11.2 Brassica rapa L. >> Vegetable turnip Group

12 Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

13.1 Cichorium endivia L. >> Curled-leaved endive

13.2 Cichorium endivia L. >> Plain-leaved endive

14.3 Cichorium intybus L. >> Industrial chicory Group

15 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

16 Cucumis melo L. - Melon

17.1 Cucumis sativus L. >> Cucumber Group

17.2 Cucumis sativus L. >> Gherkin Group

18 Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

19 Cucurbita pepo L. - Marrow / Courgette

21 Daucus carota L. >> Carrot and fodder carrot

21.1 Daucus carota L. >> Carrot

23 Lactuca sativa L. - Lettuce

24 Lycopersicon esculentum Mill. - Tomato

25 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Leaf parsley and root parsley Group

26 Phaseolus coccineus L. - Runner bean

27.1 Phaseolus vulgaris L. >> Dwarf French bean Group

27.2 Phaseolus vulgaris L. >> Climbing French bean Group

28.1 Pisum sativum L. (partim) >> Wrinkled pea Group

28.3 Pisum sativum L. (partim) >> Sugar pea Group

29.1 Raphanus sativus L. >> Radish Group

29.2 Raphanus sativus L. >> Black radish Group

32 Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

33 Spinacia oleracea L. - Spinach

34 Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

35 Vicia faba L. (partim) - Broad bean

36.1 Zea mays L. (partim) >> Sweet corn Group

36.2 Zea mays L. (partim) >> Popcorn Group

37.4 Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites

37.7 Cucurbita moschata

grafika

1 Wersja skonsolidowana z dnia 22 grudnia 2022 r.: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalo gues_databases_en
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.