Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - szósty suplement do 37. pełnego wydania. - OpenLEX

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - szósty suplement do 37. pełnego wydania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.274.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2019 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH
szósty suplement do 37. pełnego wydania

(2019/C 274/02)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2019 r.)

Spis treści

Legenda

Lista gatunków roślin rolniczych

I. Buraki

1. Beta vulgaris L. Burak cukrowy

2. Beta vulgaris L. Burak pastewny

II. Rośliny pastewne

3. Agrostis canina L. Mietlica psia

5. Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa

6. Agrostis capillaris L. Mietlica pospolita

12. Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa

16. Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa

17. Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona

20. Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

20.1. Ssp. alternativum

20.2. Ssp. non alternativum

21. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski)

22. Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

25. Phleum pratense L. Tymotka łąkowa

29. Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa

36. Lotus corniculatus L. Komonica zwyczajna

47. Medicago sativa L. Lucerna siewna

54. Pisum sativum L. (partim) Groch siewny

59. Trifolium hybridum L. Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

63. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

64. Trifolium repens L. Koniczyna biała 71. Vicia faba L. (partim) Bobik

73. Vicia sativa L. Wyka siewna

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brukiew pastewna

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rzodkiew oleista

III. Rośliny oleiste i włókniste

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rzepik

83. Brassica napus L. (partim) Rzepak

89. Helianthus annuus L. Słonecznik

90. Linum usitatissimum L. Len zwyczajny

91. Papaver somniferum L. Mak 93. Glycine max (L.) Merr. Soja

IV. Rośliny zbożowe

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski

97. Hordeum vulgare L. Jęczmień

97.1 Jęczmień - dwurzędowy

97.2 Jęczmień - sześciorzędowy

100. Secale cereale L. Żyto

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkiem rodzaju Secale

105. Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna

106. Triticum durum Desf. Pszenica twarda

108. Zea mays L. (partim) Kukurydza

V. Ziemniaki

109. Solanum tuberosum L. Ziemniak

LEGENDA

1.
Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym szóstym suplemencie do 37. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych 1  wprowadzono niezbędne poprawki.
2.
Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 37. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3.
Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 15 czerwca 2019 r.
4.
Poprawki do 37. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
-
(add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu;
-
(mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 37. pełnym wydaniu;
-
(del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5.
Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE 2 .
6.
Jeżeli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 37. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

grafika

1 Dz.U. C 13 z 11.1.2019.
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.