Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.199.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH
5. suplement do 35. pełnego wydania

(2017/C 199/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2017 r.)

Spis treści

Strona

Legenda

Lista gatunków roślin rolniczych

I. Buraki

1. Beta vulgaris L. Burak cukrowy

2. Beta vulgaris L. Burak pastewny

II. Rośliny pastewne

3. Agrostis canina L. Mietlica psia

5. Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa

12. Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita

13. Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa

16. Festuca pratensis Huds. Kostrzewa łąkowa

17. Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona

19. ×Festulolium Asch. et Graebn. Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju Lolium

20. Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski)

20.1 Ssp. alternativum

20.2 Ssp. non alternativum

21. Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski)

22. Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

25. Phleum pratense L. Tymotka łąkowa

29. Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa

31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Konietlica łąkowa

32. Biserrula pelecinus L. Biserula grzebieniasta (traganek grzebieniasty)

35. Lathyrus cicera L. Groszek ciecierzycowaty

36. Lotus corniculatus L. Komonica zwyczajna

37. Lupinus albus L. Łubin biały

38. Lupinus angustifolius L. Łubin wąskolistny

39. Lupinus luteus L. Łubin żółty

40. Medicago doliata Carmign. Lucerna kolczasta

45. Medicago polymorpha L. lucerna wielokształtna

47. Medicago sativa L. Lucerna siewna

49. Medicago truncatula Gaertn. lucerna ściętolistkowa

51. Onobrychis viciifolia Scop. Esparceta siewna

52. Ornithopus compressus L. seradela zwarta

53. Ornithopus sativus Brot. seradela pastewna

54. Pisum sativum L. (Partim) Groch siewny

55. Trifolium alexandrinum L. Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska)

59. Trifolium hybridum L. Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

60. Trifolium incarnatum L. Koniczyna krwistoczerwona (koniczyna inkarnatka)

61. Trifolium isthmocarpum Brot. koniczyna przewężona

62. Trifolium michelianum Savi koniczyna Michela

63. Trifolium pratense L. Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

64. Trifolium repens L. Koniczyna biała

66. Trifolium squarrosum L. koniczyna łuskowata

67. Trifolium subterraneum L. koniczyna podziemna

68. Trifolium vesiculosum Savi Koniczyna pęcherzykowata

70. Vicia benghalensis L. Wyka bengalska

71. Vicia faba L. (Partim) Bobik

73. Vicia sativa L. Wyka siewna

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brukiew pastewna

77. Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia błękitna

78. Plantago lanceolata L. Babka lancetowata

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rzodkiew oleista

III. Rośliny oleiste i włókniste

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rzepik

83. Brassica napus L. (partim) Rzepak

85. Cannabis sativa L. Konopie

88. Gossypium spp. Bawełna

89. Helianthus annuus L. Słonecznik

90. Linum usitatissimum L. Len zwyczajny

91. Papaver somniferum L. Mak

92. Sinapis alba L. Gorczyca biała

93. Glycine max (L.) Merrill Soja

IV. Rośliny zbożowe

94. Avena nuda L. Owies nagi / Owies nagoziarnisty

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski

96. Avena strigosa Schreb. Owies szorstki / Owies owsik

97. Hordeum vulgare L. Jęczmień

97.1 Jęczmień - dwurzędowy

97.2 Jęczmień - sześciorzędowy

98. Oryza sativa L. Ryż

100. Secale cereale L. Żyto

101. Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Mieszańce będące wynikiem krzyżowania Sorghum bicolor i Sorghum sudanense

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkiem rodzaju Secale

105. Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna

106. Triticum durum Desf. Pszenica twarda

107. Triticum spelta L. Pszenica orkisz

108. Zea mays L. Kukurydza

V. Ziemniaki

109. Solanum tuberosum L. Ziemniak

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym 5. suplemencie do 35. pełnego wydania wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych 1  wprowadzono niezbędne poprawki.

2. Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w 35. pełnym wydaniu katalogu. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 30 kwietnia 2017 r.

4. Poprawki do 35. pełnego wydania katalogu przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:

- "(add.)" oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,

- "(mod.)" oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w 35. pełnym wydaniu;

- "(del.)" oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE 2 .

6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w 35. pełnym wydaniu, informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

1 Dz.U. C 478 z 21.12.2016, s. 1.
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.