Dz.U.UE.L.2018.325.3

| Akt oczekujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

TRZECI PROTOKÓŁ DODATKOWY
do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej "państwami członkowskimi", i

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej "Unią",

z jednej strony, oraz

MEKSYKAŃSKIE STANY ZJEDNOCZONE, zwane dalej "Meksykiem",

z drugiej strony,

zwane dalej łącznie "Stronami",

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwana dalej "Umową", została podpisana w Brukseli w dniu 8 grudnia 1997 r. i weszła w życie w dniu 1 października 2000 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Pierwszy Protokół dodatkowy do Umowy uwzględnia przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii, został podpisany w Meksyku dnia 2 kwietnia 2004 r. oraz w Brukseli dnia 29 kwietnia 2004 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Drugi Protokół dodatkowy do Umowy uwzględnia przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii, został podpisany w Meksyku dnia 29 listopada 2006 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że dnia 9 grudnia 2011 r. w Brukseli podpisano Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, zwany dalej "Traktatem o przystąpieniu" i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2013 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji załączonego do Traktatu o przystąpieniu przystąpienie Republiki Chorwacji do Umowy uzgadnia się w drodze zawarcia protokołu do Umowy,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 55 Umowy do jej celów "Strony" oznaczają, z jednej strony, Wspólnotę lub jej państwa członkowskie albo Wspólnotę i jej państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi zakresami kompetencji, określonymi w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, i Meksyk, z drugiej strony,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 56 Umowy stosuje się ją, z jednej strony, do terytorium, do którego stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, i do terytorium Meksyku, z drugiej strony,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 59 Umowy została ona sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, a każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny,

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa została poświadczona w czeskiej, estońskiej, litewskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, słowackiej, słoweńskiej i węgierskiej wersji językowej na tych samych warunkach, co wersje sporządzone w językach oryginalnych Umowy,

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa została poświadczona w bułgarskiej i rumuńskiej wersji językowej na tych samych warunkach, co wersje sporządzone w językach oryginalnych Umowy,

MAJĄC NA UWADZE, że art. 5 ust. 3 niniejszego Protokołu przewiduje tymczasowe stosowanie tego Protokołu przez Unię i jej państwa członkowskie przed zakończeniem przez nie procedur wewnętrznych wymaganych do jego wejścia w życie,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Republika Chorwacji zostaje niniejszym włączona jako Strona do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykiem, z drugiej strony.

Artykuł  2
1.  Po podpisaniu niniejszego Protokołu Unia przekazuje państwom członkowskim oraz Meksykańskim Stanom Zjednoczonym chorwacką wersję językową Umowy.
2.  Z zastrzeżeniem wejścia w życie niniejszego Protokołu chorwacka wersja językowa staje się na równi autentyczna co wersje Umowy w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.
Artykuł  3

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Umowy.

Artykuł  4

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł  5
1.  Strony podpisują i zatwierdzają niniejszy Protokół zgodnie ze swoimi właściwymi procedurami wewnętrznymi.
2.  Niniejszy Protokół wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do tego celu.
3.  Niezależnie od ust. 2, Strony uzgadniają, że do czasu zakończenia wewnętrznych procedur Unii i jej państw członkowskich wymaganych do wejścia w życie niniejszego Protokołu stosują one jego postanowienia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Unia i jej państwa członkowskie powiadomią o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych niezbędnych do tego celu, a Meksyk powiadomi o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie Protokołu.
4.  Powiadomienia przesyła się Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem niniejszego Protokołu.
W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu umocowani podpisują niniejszy Protokół.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit septītajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci ș i ș apte noiembrie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho novembra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega novembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista. Som skedde i Bryssel den tjugosjunde november år tjugohundraarton.

За държавите членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā -

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

podpis pominięto

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā -

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

podpis pominięto

За Мексиканските съединени щати

Por los Estados Unidos Mexicanos

Za Spojené státy mexické

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Mehhiko Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Za Sjedinjene Meksičke Države

Per gli Stati Uniti messicani

Meksikas Savienoto Valstu vārdā -

Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

A Mexikói Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti Messikani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Pentru Statele Unite Mexicane

Za Spojené štáty mexické

Za Združene mehiške države

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

podpis pominięto