Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.170.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2017 r.

WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE UMOWY O PARTNERSTWIE ZAWARTEJ POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUPY PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP), Z JEDNEJ STRONY, A UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z WTORKU 20 GRUDNIA 2016 R.

(2017/C 170/02)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

Spis treści Strona

1. Oświadczenie Lukáša Parízka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich (Słowacja), urzędującego przewodniczącego Rady UE

2. Oświadczenie Lindsay'a F.P. Granta, ministra ds. turystyki, handlu międzynarodowego, przemysłu i ochrony konsumentów (Saint Kitts i Nevis), urzędującego przewodniczącego Rady AKP

3. Tura pytań do Rady

4. Debata z udziałem Rady - pytania z sali

5. Ograniczenia konstytucyjne dotyczące kadencji prezydenta

6. Sprawozdania podsumowujące warsztaty - pytania z sali

7. Połączenie sił w celu wdrożenia środowiskowego wymiaru programu działań do roku 2030 oraz porozumienia klimatycznego z Paryża

8. Wpływ nielegalnych przepływów finansowych na finansowanie rozwoju

9. Rola handlu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z WTORKU 20 GRUDNIA 2016 R.

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.20)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁA: Cécile Kashetu KYENGE

Pełniąca funkcję współprzewodniczącego

1. Oświadczenie Lukáša Parízka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich (Słowacja), urzędującego przewodniczącego Rady UE

Lukáš Parízek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich (Słowacja), urzędujący przewodniczący Rady UE, podkreślił kluczową rolę Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego w zwiększaniu legitymacji demokratycznej oraz zapewnieniu różnorodności i silnego partnerstwa. Skupił się on na przyszłych wyzwaniach i z zadowoleniem przyjął fakt, że AKP podziela zdanie UE o pierwszoplanowym znaczeniu programu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Wśród innych kwestii poruszonych przez urzędującego przewodniczącego znalazły się: zmiana klimatu, powiązanie bezpieczeństwa i rozwoju, polityka w zakresie migracji, tendencje demograficzne i młodzież. Przewodniczący podkreślił również potrzebę reformy wspólnych instytucji, aby stawić czoła nowym wyzwaniom oraz aby oprzeć wspólne wysiłki na zasadzie solidarności, partnerstwa i współodpowiedzialności.

2. Oświadczenie Lindsay'a F.P. Granta, ministra ds. turystyki, handlu międzynarodowego, przemysłu i ochrony konsumentów (Saint Kitts i Nevis), urzędującego przewodniczącego Rady AKP

Lindsay F.P. Grant, minister turystyki, handlu, przemysłu i konsumentów (Saint Kitts i Nevis), urzędujący przewodniczący Rady AKP, przedstawił proces dyskusji w AKP na temat stosunków AKP-UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu. Niezależnie od znacznych przemian politycznych i geograficznych, nie zmieniło się priorytetowe znaczenie eliminacji ubóstwa i promowania zrównoważonego rozwoju. Rada AKP przeprowadziła pierwszą dyskusję na temat wspólnego komunikatu Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie odnowionego partnerstwa AKP-UE i dogłębnie tę kwestię rozważy. Podkreślił on również dalsze zaangażowanie grupy AKP na rzecz stosunków z UE i utrzymania jedności grupy.

3. Tura pytań do Rady

Do Rady AKP skierowano 14 pytań, a do Rady UE - 17.

Lindsay F.P. Grant odpowiedział w imieniu Rady AKP na następujące pytania i pytania dodatkowe:

pytanie nr 6, które skierowała Julie Ward w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, ze szczególnym odniesieniem do kobiet i dziewcząt;

pytanie nr 9, które skierował Arne Lietz w sprawie dokumentów panamskich;

pytanie nr 11, które skierowała Maria Lidia Senra Rodríguez w sprawie zaangażowania państw członkowskich na rzecz ustanowienia prawnie wiążącego instrumentu w sprawie korporacji i praw człowieka oraz międzynarodowego sądu karnego spółek;

pytanie nr 14, które skierował David Martin (zastąpiony przez Marię Arenę), w sprawie sytuacji politycznej w Demokratycznej Republice Konga.

Autorzy pytań 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 i 13 byli nieobecni.

Lukáš Parízek odpowiedział w imieniu Rady UE na następujące pytania i pytania dodatkowe:

pytanie nr 17, które skierowała Cécile Kyenge w sprawie rozwoju w Republice Środkowoafrykańskiej;

pytanie nr 20, które skierował David Martin (zastąpiony przez Marię Arenę), w sprawie sytuacji politycznej w Demokratycznej Republice Konga;

pytanie nr 24, które skierowała Maria Lidia Senra Rodríguez w sprawie zaangażowania państw członkowskich na rzecz ustanowienia prawnie wiążącego instrumentu w sprawie korporacji i praw człowieka oraz międzynarodowego sądu karnego spółek;

pytanie nr 25, które skierowała Teresa Jiménez-Becerril Barrio w sprawie pracy dzieci w Beninie;

pytanie nr 29, które skierowała Julie Ward w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, ze szczególnym odniesieniem do kobiet i dziewcząt;

pytanie nr 31, które skierował Inama Nkenguzamateka (Burundi), w sprawie nierównego partnerstwa między AKP a UE.

Autor pytania nr 19 nie miał dodatkowych pytań.

Autorzy pytań 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28 i 30 byli nieobecni.

4. Debata z udziałem Rady - pytania z sali

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Davy Yama (Republika Środkowoafrykańska), Babiker Mohamed Toum (Sudan), Arne Lietz, Julie Ward, Catherine Bearder, Magnus Kofi Amoatey (Ghana), Joachim Zeller, Bodil Valero, Mariya Gabriel oraz Cécile Kashetu Kyenge.

Pytania dotyczyły szerokiego zakresu tematów, w tym spójności polityki na rzecz rozwoju i zobowiązań państw członkowskich UE w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej, unijnej współpracy z Sudanem i Republiką Środkowoafrykańską, planu UE dotyczącego nielegalnego handlu dziką fauną i florą, rozdrobnienia unijnych środków finansowych na rzecz rozwoju oraz inicjatyw w dziedzinie legalnej migracji.

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Louis MICHEL

Współprzewodniczący

5. Ograniczenia konstytucyjne dotyczące kadencji prezydenta

Komisja Spraw Politycznych

Współsprawozdawcy: Ignazio Corrao i Tulia Ackson (Tanzania)

Tulia Ackson (Tanzania) przedstawiła sprawozdanie i omówiła stanowisko AKP w tej sprawie.

Głos zabrali: Pally Iriase (Nigeria), Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Mohamed Youssouf Goumaneh (Dżibuti), Anneli Jäätteenmäki, Tesfaye Daba Wakjira (Etiopia), Uladi Mussa (Malawi), Bodil Valero, Ahamada Soukouna (Mali), Zamel Mohamed El Mokhtar (Mauretania), Louis Aliot, Dioffo Amadou (Niger), Amos Fish Mahlalela (Republika Południowej Afryki), Mariya Gabriel, Louis H. Straker (Saint Vincent i Grenadyny), Juan Fernando López Aguilar, Jacob Oulanyah (Uganda), Tadeusz Zwiefka, Ibrahim Rassin Bundu (Sierra Leone), Carlos Zorrinho, Dariusz Rosati, Derek Vaughan) i Kristin de Peyron (ESDZ).

Posłowie byli zgodni, że konstytucja jest wyrazem woli narodu i że należy jej przestrzegać. Przyznali jednak, że konstytucję można zmienić, jeżeli taka będzie wola narodu, w tym w odniesieniu do ograniczeń dotyczących kadencji prezydenta. Jednakże kilku posłów podkreśliło, że takie zmiany powinny mieć zastosowanie w przyszłości, a nie w odniesieniu do urzędującego prezydenta. Niektórzy posłowie opowiedzieli się za ograniczeniami dotyczącymi kadencji, lecz żaden poseł nie kwestionował prawa każdego kraju do decydowania o takich ograniczeniach.

Tulia Ackson (Tanzania) zamknęła debatę.

6. Sprawozdania podsumowujące warsztaty - pytania z sali

Julie Ward przedstawiła sprawozdanie podsumowujące warsztaty na temat "Platforma służąca rozpowszechnianiu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy", podkreślając znaczenie uwzględnienia mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza w krajach AKP, a zatem i znaczenie mówienia o MMŚP, które tworzą 4 z 5 nowych miejsc pracy na całym świecie. Aby pomóc MMŚP i przyciągnąć inwestycje, podczas warsztatów wskazano szereg zagadnień, którymi należałoby się zająć: ograniczenie biurokracji, wspieranie integracji regionalnej, promowanie szkoleń i rozwoju zdolności, wykorzystywanie technologii i gospodarki cyfrowej oraz zwalczanie korupcji i przeciwdziałanie słabości infrastruktury.

Głos zabrał: współprzewodniczący Louis Michel.

Bradly John Felix (Saint Lucia) zdał ustne sprawozdanie z warsztatów na temat sektora ogrodnictwa w Kenii, podkreślając kluczową rolę tego sektora dla kenijskiej gospodarki i zatrudnienia. Sektor ten eksportuje produkty na całym świecie i cechuje się wysokimi standardami społecznymi i środowiskowymi. Stoi on w obliczu różnych wyzwań, takich jak wysokie koszty przestrzegania zagranicznych norm fitosanitarnych. Warsztaty obejmowały wizytę w hodowli kwiatów w Winchesterze.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.47 i wznowione o godz. 15.08)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Netty BALDEH

Współprzewodniczący

7. Połączenie sił w celu wdrożenia środowiskowego wymiaru programu działań do roku 2030 oraz porozumienia klimatycznego z Paryża

Wymiana poglądów z Ibrahimem Thiawem, zastępcą dyrektora wykonawczego, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP)

Ibrahim Thiaw, zastępca dyrektora wykonawczego, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), podkreślił, że środowisko naturalne to podstawa życia ludzkiego na ziemi, a także podstawa rolnictwa, rybołówstwa i - w coraz większym stopniu - energii. Podkreślił on również powiązania między zmianą klimatu i degradacją środowiska, z jednej strony, i konfliktami, niestabilnością a ubóstwem, z drugiej. Mimo że kraje AKP są najbardziej narażone na skutki zmian klimatu, to pojawiły się również nowe możliwości, w szczególności w odniesieniu do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i infrastruktury transportu publicznego. Kraje AKP powinny starać się prześcignąć rozwój krajów bogatych w tym zakresie.

Głos zabrali: György Hölvényi, Jo Leinen, Catherine Bearder, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tesfaye Daba (Etiopia), Michèle Rivasi, Emanuel Alberto Fernandes Barbosa (Republika Zielonego Przylądka), Cecilia Ogwal (Uganda), Nicolas Bay, Babiker Mohamed Toum (SUDAN), Edmund Esmonda Forde'a (Trynidad i Tobago), Julie Ward, Arne Lietz i Domenico Rosa (Komisja Europejska).

Posłowie zwrócili uwagę na skutki zmian klimatu w krajach rozwijających się, potrzebę inwestowania w ekologiczną gospodarkę, oszczędności energii oraz powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, jak również wspierania krajów najsłabiej rozwiniętych w dekarbonizacji ich przyszłego rozwoju.

8. Wpływ nielegalnych przepływów finansowych na finansowanie rozwoju

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu

Współsprawozdawcy: Theodor Dumitru Stolojan i Michel Kamano (Gwinea)

Michel Kamano (Gwinea) i Theodor Dumitru Stolojan przedstawili sprawozdanie opisujące źródła nielegalnych przepływów finansowych (IFF) i ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo krajów rozwijających się. Posłowie w dużej mierze zgodzili się co do zakresu i źródła nielegalnych przepływów finansowych, uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych, cen transferowych oraz różnych form przestępczości zorganizowanej.

Głos zabrali: Mara Thompson (Barbados), György Hölvényi, Pally Iriase (Nigeria), Neena Gill, Louis Michel, Mohamed Y Goumaneh (Dżibuti), Joyce Laboso (Kenia), Maria Lidia Senra Rodríguez, Michèle Rivasi, Amos Fish Mahlalela (Republika Południowej Afryki), Andre Misiekaba (Surinam), Cecilia Ogwal (Uganda), Dariusz Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Juan Fernando López Aguilar, Agustín Díaz de Mera i Domenico Rosa (Komisja Europejska).

Niektórzy członkowie AKP przestrzegali przed ograniczaniem możliwości utrzymania sektora usług finansowych w krajach ubogich w surowce. Większość z nich wezwała jednak do podjęcia wspólnych międzynarodowych wysiłków, aby usunąć luki prawne, zacieśnić współpracę międzynarodową i radykalnie zwiększyć przejrzystość rzeczywistych beneficjentów przepływów finansowych oraz zaostrzyć obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw wielonarodowych, a także ułatwić odzyskiwanie nielegalnych aktywów. Podkreślono także wspólną odpowiedzialność rządów państw AKP i państw OECD praz sektora prywatnego.

Debatę podsumowali Michel Kamano (Gwinea) i Theodor Dumitru Stolojan.

OBRADOM PRZEWODNICZYŁA: Mara THOMPSON (Barbados)

Pełniąca funkcję współprzewodniczącego

9. Rola handlu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Debata główna z udziałem Mukhisy Kituyi, sekretarza generalnego Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD)

Mukhisa Kituyi, sekretarz generalny, Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), zrobił prezentację na temat handlu i jego roli w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Podkreślił, że handel może przyczynić się do wydźwignięcia ludzi z ubóstwa, jeśli towarzyszyć mu będzie polityka zachęcająca do inwestowania i rozbudowy infrastruktury, przyczyniająca się do zmniejszenia nierówności i wsparcia na rzecz spełnienia wymogów regulacyjnych na rynkach eksportowych.

Głos zabrali: Mmadi Hassani (Komory), Daniel Caspary, Carlos Zorrinho, David Campbell Bannerman, Veikko Nekundi (Namibia), Maria Lidia Senra Rodriguez, Amos Fish Mahlalela (Republika Południowej Afryki), Michèle Rivasi, Juliet Kinyamatama (Uganda), Michael Gahler, Sebastian C. Kopulande (Zambia), Ole Christensen, Bogdan Brunon Wenta, Arne Lietz, Dariusz Rosati, Joachim Schuster, Julie Ward oraz Alessandro Tonoli (Komisja Europejska).

Mukhisa Kituyi odpowiedział na pytania i uwagi mówców i zgodził się z posłami, że handel sam w sobie nie wystarczy do wyeliminowania ubóstwa, że globalizacja potrzebuje zasad oraz że istnieje potrzeba sieci zabezpieczenia socjalnego. Zaapelował do posłów, by odegrania wiodącą rolę w opracowywaniu strategii politycznych, które są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, oraz aby przekonywali ludzi, by nie odwracali się plecami do współpracy międzynarodowej. Poruszył również kwestię przeciwdziałania negatywnym aspektom globalizacji. Niektórzy posłowie wyrazili przeciwną opinię na temat korzyści płynących z handlu światowego i możliwości, jakie stwarza on dla ludzi ubogich i państw AKP, zgadzając się jednocześnie z potrzebą inwestowania w infrastrukturę i w państwa AKP, aby mogły wspiąć się na wyższy poziom łańcucha wartości. Kilku posłów stwierdziło również, że system światowego handlu nie jest w pełni dostosowany do globalizacji gospodarek, a niektórzy posłowie skrytykowali zasady handlu międzynarodowego, twierdząc, że nie leżą w interesie krajów rozwijających się.

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 19.19)

Netty BALDEHPatrick I. GOMES i
Louis MICHELCiril STOKELJ (p.o.)
WspółprzewodniczącyWspółsekretarze generalni
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.