Wspólne stanowisko 2004/748/WPZiB dotyczące tymczasowego przyjęcia niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.329.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2004 r.

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/748/WPZiB
z dnia 2 listopada 2004 r.
dotyczące tymczasowego przyjęcia niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 21 maja 2002 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/400/WPZiB dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej(1) oraz przyznania im krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt na terytorium tych Państw, ważnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

(2) Poprzez wspólne stanowiska 2003/366/WPZiB (2) i 2004/493/WPZiB (3) Rada postanowiła, że ważność tych zezwoleń powinna być przedłużona odpowiednio o 12 i 6 miesięcy.

(3) Okres ważności tych zezwoleń należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych na podstawie art. 3 wspomnianego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 12 miesięcy.

Artykuł  2

Rada oceni stosowanie wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia niniejszego wspólnego stanowiska.

Artykuł  3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 2 listopada 2004 r.
W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 33.

(2) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 51.

(3) Dz.U. L 181 z 18.5.2004, str. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.