Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia (Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14) - COM/2022/20082

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.221A.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2022 r.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia

(Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14)

COM/2022/20082

(2022/C 221 A/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2022 r.)

Kim jesteśmy?

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia to partnerstwo łączące Unię Europejską oraz stowarzyszenie Partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP), którego członkami są niektóre państwa członkowskie UE, państwa stowarzyszone oraz kilka państw afrykańskich. Wspólne Przedsięwzięcie zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiającym wspólne przedsięwzięcia w ramach programu "Horyzont Europa" 1 . Celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest wspieranie badań klinicznych w celu opracowania rozwiązań mających na celu zmniejszenie obciążenia chorobami zakaźnymi w Afryce Subsaharyjskiej oraz wzmocnienie zdolności badawczych w celu przygotowania się i reagowania na pojawiające się choroby zakaźne.

Programy Partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP1 i EDCTP2) 2 , 3  są od 2003 r. wzorcową inicjatywą w zakresie prowadzenia rzetelnych, obejmujących wiele państw badań klinicznych w Afryce Subsaharyjskiej, budowania prawdziwego partnerstwa między Europą a Afryką oraz wspierania wiodącej pozycji Afryki w badaniach naukowych. Programy te przyczyniły się również do poprawy powiązań między afrykańskimi badaczami a afrykańskimi organizacjami badawczymi, co doprowadziło do uruchomienia czterech afrykańskich regionalnych sieci doskonałości w zakresie badań klinicznych. Ponadto pozwoliły one na wzmocnienie zdolności w zakresie oceny etycznej oraz potencjału krajowych organów regulacyjnych w wielu krajach afrykańskich oraz przyczyniły się do ustanowienia odpowiednich organizacji w regionie.

Opierając się na pozytywnych doświadczeniach z poprzednich programów EDCTP, celem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Programu EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia jest:

- ograniczenie obciążenia społeczno-gospodarczego związanego z chorobami zakaźnymi w Afryce Subsaharyjskiej dzięki promowaniu rozwoju i absorpcji nowych lub ulepszonych technologii medycznych;

- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Afryce Subsaharyjskiej i na świecie dzięki wzmocnieniu zdolności opartych na badaniach naukowych i innowacjach w zakresie gotowości i reagowania z myślą o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Wspólne Przedsięwzięcie dysponować będzie budżetem w wysokości około 1,6 mld EUR na lata 2021-2027; jego biuro programowe działać będzie w kontekście wielojęzycznym i liczyć będzie około 34 wysoko wykwalifikowanych specjalistów naukowych, klinicznych i administracyjnych ze środowisk wielokulturowych z Europy i Afryki. Budżet zasilany będzie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa", przez państwa należące do stowarzyszenia EDCTP oraz innych partnerów, takich jak organizacje charytatywne i przemysł, którzy oferować będą wsparcie doraźne. Więcej informacji można znaleźć w rozporządzeniu ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie, w szczególności w art. 99-114.

Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiono na okres do 31 grudnia 2031 r.

Co oferujemy?

Dyrektor Wykonawczy będzie przedstawicielem prawnym Wspólnego Przedsięwzięcia. Będzie zarządzał nim i reprezentował je w kontaktach zewnętrznych. Wybrany kandydat jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i odpowiada za swoje działania przed Radą Zarządzającą, w skład której wchodzi sześciu przedstawicieli stowarzyszenia EDCTP i sześciu przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Dyrektor Wykonawczy będzie odgrywał kluczową rolę w kierowaniu Wspólnym Przedsięwzięciem. Będzie odpowiedzialny za ustanowienie środków administracyjnych, operacyjnych i finansowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia oraz za zarządzanie tymi środkami.

Bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji Komisji Europejskiej i Rady Zarządzającej, Dyrektor Wykonawczy przyjmuje pełną odpowiedzialność za zadania powierzone Wspólnemu Przedsięwzięciu i podlega corocznej procedurze udzielania absolutorium przeprowadzanej zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia.

Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bieżące zarządzanie Wspólnym Przedsięwzięciem zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej. Dyrektor Wykonawczy przekazuje Radzie Zarządzającej wszelkie informacje niezbędne do sprawowania jej funkcji. Bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji instytucji Unii i Rady Zarządzającej Dyrektor Wykonawczy nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani organu.

Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet Wspólnego Przedsięwzięcia, zapewnia koordynację między poszczególnymi organami i służbami Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wykonuje zadania Wspólnego Przedsięwzięcia zgodnie z art. 19 rozporządzenia ustanawiającego.

Dyrektor Wykonawczy ustanawia biuro programowe i zarządza nim w zakresie wykonywania pod jego zwierzchnictwem wszelkich zadań pomocniczych Wspólnego Przedsięwzięcia wynikających z rozporządzenia ustanawiającego, a także odpowiada za zarządzanie, motywowanie i przyczynianie się do rozwoju personelu (lub zapewnia, by było to realizowane). Biuro programowe składa się z członków personelu Wspólnego Przedsięwzięcia i realizuje w szczególności następujące zadania:

- zapewnia wsparcie w zakresie ustanawiania odpowiedniego systemu księgowego i zarządzania nim zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia;

- zarządza realizacją programu prac Wspólnego Przedsięwzięcia przez cały cykl jego realizacji;

- przekazuje członkom i organom Wspólnego Przedsięwzięcia wszystkie istotne informacje i zapewnia im wsparcie niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków;

- pełni funkcję sekretariatu dla organów Wspólnego Przedsięwzięcia i zapewnia wsparcie grupom doradczym ustanowionym przez Radę Zarządzającą.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat powinien spełniać następujące kryteria naboru:

a) Umiejętności zarządzania:

- doświadczenie w zarządzaniu zasobami budżetowymi, finansowymi i ludzkimi w kontekście krajowym, europejskim lub międzynarodowym, współmierne do charakteru Wspólnego Przedsięwzięcia;

- umiejętność dbania o multidyscyplinarny i wielokulturowy zespół, kierowania nim i motywowania go;

- zdolność do opracowania przyszłościowej wizji, wytyczania strategii, określenia priorytetów i wdrożenia nowo utworzonej struktury;

- bardzo dobre umiejętności decyzyjne, w tym zdolność do realizacji zadań w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu.

b) Specjalistyczna wiedza i doświadczenie:

- dobre zrozumienie badań naukowych i innowacji w sektorze zdrowia, w szczególności w odniesieniu do chorób zakaźnych lub zdrowia na świecie, w tym wyzwań związanych z badaniami klinicznymi;

- doświadczenie w budowaniu międzynarodowych partnerstw i współpracy w dziedzinie badań.

Za atut uznaje się następujące cechy:

- dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych;

- dobra znajomość instytucji europejskich oraz stosowanych przez nie metod działania i współpracy;

- doświadczenie w badaniach klinicznych, w tym w zarządzaniu ryzykiem;

- doświadczenie w zarządzaniu projektami i w procesach finansowania badań.

c) Cechy osobiste:

- umiejętność budowania i utrzymywania dobrych stosunków roboczych z instytucjami UE, właściwymi organami krajowymi i międzynarodowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami;

- zdolność do działania w sposób taktowny, z wyczuciem aspektów politycznych i dyplomatycznych na forach międzynarodowych oraz do reprezentowania Wspólnego Przedsięwzięcia na wysokim szczeblu;

- umiejętność płynnej i skutecznej komunikacji;

- w związku z kontaktami z regionem Afryki Subsaharyjskiej atutem będzie znajomość języków europejskich używanych w tym regionie.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne):

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

- Obywatelstwo:

kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Z zastrzeżeniem decyzji Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia o zezwoleniu - zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej - na zastosowanie w razie potrzeby wyjątku względem wyboru Dyrektora Wykonawczego, kandydatury mogą składać również obywatele:

- jednego z następujących państw Afryki Subsaharyjskiej, które są członkami stowarzyszenia EDCTP i uczestniczą w programie EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur: Kongo (Republika), Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Mali, Mozambik, Nigeria, Senegal, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Uganda i Zambia;

- państw stowarzyszonych z programem "Horyzont Europa", które są członkami stowarzyszenia EDCTP i uczestniczą w programie EDCTP3 w dziedzinie Globalnego Zdrowia w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur: Norwegii.

- Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi posiadać:

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;

- albo poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

- Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe 4 , liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w obszarze działalności Wspólnego Przedsięwzięcia.

- Doświadczenie w zarządzaniu: z 15 lat doświadczenia zawodowego co najmniej pięć powinno być zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym 5  w dziedzinie związanej z ogłaszanym stanowiskiem.

- Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 6  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać przeprowadzona w tym języku.

- Limit wieku: kandydat musi być w stanie pełnić (w terminie składania zgłoszeń) powierzoną funkcję przez całą czteroletnią kadencję przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dla pracownika Unii Europejskiej zatrudnionego na czas określony wiek emerytalny rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym pracownik ten osiąga wiek 66 lat, zgodnie z art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 7 .

Procedura naboru i powołanie

Dyrektor Wykonawczy zostanie powołany przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia na podstawie listy kandydatów przedstawionej przez Komisję Europejską. Otwarta i przejrzysta procedura wyboru będzie zgodna z zasadą równości płci.

W celu utworzenia takiej listy Komisja Europejska przeprowadza nabór zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 8 ).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powoła komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną. W skład komisji preselekcyjnej będzie wchodził przedstawiciel wyznaczony przez każdą kategorię członków Wspólnego Przedsięwzięcia innych niż Unia oraz obserwator wyznaczony przez Radę Zarządzającą.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten zdecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy kwalifikacyjne.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia.

Kandydaci, którzy znajdą się na tej liście, zostają zaproszeni na rozmowę z członkami Komisji odpowiedzialnymi za dyrekcję generalną, w której gestii leżą stosunki ze Wspólnym Przedsięwzięciem 9 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska sporządzi listę kandydatów najlepiej spełniających określone wymagania, najlepiej co najmniej trzech, którą przekaże Radzie Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia. Rada Zarządzająca może zdecydować, że przeprowadzi rozmowy z kandydatami, zanim powoła Dyrektora Wykonawczego z listy kandydatów figurujących na liście Komisji. Umieszczenie kandydata na wspomnianej liście nie gwarantuje zatrudnienia.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na dodatkowe rozmowy lub testy poza wymienionymi powyżej. Kandydatów można również wezwać do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub komisjami Parlamentu Europejskiego.

Polityka równych szans

Komisja Europejska oraz Wspólne Przedsięwzięcie stosują politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 10 . Mile widziane będą zgłoszenia, które mogłyby przyczynić się do większej różnorodności, równości płci i ogólnej równowagi geograficznej.

Rozporządzenie ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie wyraźnie stanowi, że procedura będzie zgodna z zasadą równowagi płci. Do zgłaszania kandydatur zachęca się zwłaszcza kobiety.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Wybrany kandydat zostanie powołany przez Radę Zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia w charakterze pracownika na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Wybrany kandydat zostanie powołany na początkowy okres czterech lat, który może zostać przedłużony o nie więcej niż trzy kolejne lata.

Informujemy kandydatów, że warunki zatrudnienia innych pracowników nakładają na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela, Belgia, gdzie mieści się siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji Dyrektor Wykonawczy będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego na wysokim szczeblu oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do potwierdzenia ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach trwania procedury naboru. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF, najlepiej w formacie Europass CV 11 , oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 18 lipca 2022 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja elektroniczna nie będzie już możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 12 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu "Horyzont Europa" oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014 (Dz.U. L 427 z 30.11.2021, s. 17).
2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 556/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uczestnictwa Unii w drugim programie partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP2) prowadzonym wspólnie przez kilka państw członkowskich (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 38).
3 Decyzja nr 1209/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym mającym na celu rozwijanie nowych interwencji klinicznych w celu zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy w ramach długoterminowego partnerstwa między Europą a krajami rozwijającymi się (Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 1).
4 Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jako rzeczywista, prawdziwa praca za wynagrodzeniem i w charakterze pracownika (każdy rodzaj umowy) lub usługodawcy. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński, rodzicielski lub adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli został udzielony w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie, nawet bez wynagrodzenia, zalicza się do okresu doświadczenia zawodowego w maksymalnym wymiarze trzech lat, o ile zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora. Dany okres może być policzony tylko raz.
5 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania, następujące informacje: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczba pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał, 4) liczba szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej jego stanowiska oraz 5) liczba osób na równorzędnych stanowiskach.
9 Chyba że dany członek Komisji delegował do tego zadania inną osobę, zgodnie z decyzjami Komisji z dnia 5 grudnia 2007 (PV(2007) 1811) i z dnia 30 września 2020 r. (PV(2020) 2351).
11 Instrukcje tworzenia życiorysu w formacie Europass CV są dostępne pod adresem: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.