Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru - Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (k/m)... - OpenLEX

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru - Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (k/m) (Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14) - COM/2023/20089

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.16A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (k/m) (Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14)
COM/2023/20089
(2023/C 16 A/01)

Kim jesteśmy?

Reprezentujemy Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru ustanowione rozporządzeniem Rady (UE) 2021/2085 1  i będące następcą Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (Wspólne Przedsięwzięcie FCH 2).

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru, zwane dalej Wspólnym Przedsięwzięciem, jest partnerstwem publiczno-prywatnym wspierającym działania w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczących czystego wodoru w Europie. Jego celem jest wzmocnienie i integracja potencjału naukowego UE, aby przyspieszyć opracowywanie i ulepszanie zaawansowanych zastosowań czystego wodoru oraz zwiększenie konkurencyjności unijnego łańcucha wartości czystego wodoru. Trzema członkami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia, reprezentowana przez Komisję, zrzeszenie branżowe Hydrogen Europe AISBL oraz zrzeszenie badawcze Hydrogen Europe Research AISBL.

UE wspiera Wspólne Przedsięwzięcie kwotą 1 mld euro w latach 2021-2027, uzupełnioną co najmniej równoważną kwotą pochodzącą z inwestycji prywatnych (od dwóch prywatnych członków partnerstwa), dzięki czemu całkowity budżet wynosi ponad 2 mld euro.

Działania Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji w dużej mierze opierają się na unijnej strategii w zakresie wodoru 2  i na zmianach zachodzących w tym obszarze polityki, w tym na planie działania REPowerEU 3 , który jest elementem realizacji tej polityki. Wspólne Przedsięwzięcie koncentruje się przede wszystkim na produkcji wodoru odnawialnego, a także na przesyłaniu, dystrybucji i magazynowaniu wodoru, oraz na wybranych technologiach zastosowania końcowego ogniw paliwowych w transporcie, budynkach i przemyśle.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru zatrudnia 25 pracowników, w tym dyrektora wykonawczego.

Co oferujemy?

Stanowisko dyrektora wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia, który będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Wspólnym Przedsięwzięciem zgodnie z decyzjami rady zarządzającej, będzie jego przedstawicielem prawnym i będzie odpowiadał przed radą zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zapewnia przywództwo i wyznacza kierunek działań Wspólnego Przedsięwzięcia. Odgrywa ona kluczową rolę w angażowaniu pracowników i propagowaniu pozytywnego i zdrowego środowiska pracy.

Zadania dyrektora wykonawczego obejmują m.in.:

1) wykonywanie budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia i zapewnianie należytego zarządzania finansami, w tym skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej;

2) zapewnianie zrównoważonego i efektywnego zarządzania Wspólnym Przedsięwzięciem;

3) przygotowywanie i zapewnianie realizacji programu prac Wspólnego Przedsięwzięcia;

4) przygotowywanie dokumentów budżetowych i sprawozdawczych Wspólnego Przedsięwzięcia (roczny budżet, plan zatrudnienia, roczne sprawozdanie z działalności) i odpowiedzialność za nie;

5) ustanowienie formalnej i regularnej współpracy z partnerstwami europejskimi określonymi w Strategicznym programie badań i innowacji (SRIA) Wspólnego Przedsięwzięcia;

6) prowadzenie polityki komunikacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia;

7) dostarczanie radzie zarządzającej wszystkich wymaganych dokumentów i pełnienie funkcji jej sekretariatu;

8) zadbanie o to, by organy doradcze Wspólnego Przedsięwzięcia otrzymywały terminowe i kompletne informacje;

9) ogólna odpowiedzialność za personel Wspólnego Przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowy opis zadań można znaleźć w art. 19 i 83 rozporządzenia Rady (UE) 2021/2085.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Kandydaci powinni mieć:

Umiejętności zarządzania:

- umiejętność organizowania działań, budżetu i personelu Wspólnego Przedsięwzięcia, kierowania nimi i nadzorowania ich w celu osiągnięcia celów Wspólnego Przedsięwzięcia;

- umiejętność kierowania multidyscyplinarnym zespołem, dbania o niego i motywowania go w europejskim kontekście wielokulturowym i wielojęzycznym;

- zdolność podejmowania decyzji i osiągania wyników w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu;

- zdolność zarządzania znacznymi zasobami finansowymi, planowania budżetowego i kontroli wewnętrznej.

Umiejętności specjalistyczne:

- znajomość polityki dotyczącej przejścia na czystą energię i polityki energetycznej UE;

- znajomość przemysłu UE i wyzwań związanych z przejściem na czystą energię;

- znajomość polityki UE w zakresie badań naukowych i innowacji;

- znajomość zasad podejmowania decyzji i kształtowania polityki UE.

Cechy charakteru:

- duże umiejętności dyplomatyczne, w tym umiejętność wypracowywania kompromisu;

- wysoki poziom zasad etycznych: uczciwości, lojalności, sprawiedliwości i przejrzystości;

- umiejętność płynnej i skutecznej komunikacji oraz budowania dobrych stosunków roboczych ze służbami Komisji Europejskiej, innymi partnerstwami europejskimi i różnymi zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, szczególnie w kontekście badań naukowych i innowacji.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie, jeśli przed upływem terminu składania zgłoszeń spełniają następujące kryteria formalne:

- Obywatelstwo: kandydat musi być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

- Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi mieć:

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie 4 lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, lub

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

- Doświadczenie zawodowe: kandydat musi mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe 4 , liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Co najmniej pięć lat tego doświadczenia zawodowego musi być zdobyte w dziedzinie związanej z działalnością Wspólnego Przedsięwzięcia.

- Doświadczenie w zarządzaniu: przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych powinno być zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym 5  w dziedzinie związanej z ogłaszanym stanowiskiem.

- Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 6  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać przeprowadzona w tym języku.

- Limit wieku: kandydat musi być w stanie, na dzień upływu terminu składania zgłoszeń, sprawować powierzoną funkcję przez całą czteroletnią kadencję przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dla pracownika Unii Europejskiej zatrudnionego na czas określony wiek emerytalny rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym pracownik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 7 ).

Procedura naboru i powołanie

Dyrektor wykonawczy zostanie powołany przez radę zarządzającą Wspólnego Przedsięwzięcia z listy kandydatów przygotowanej przez Komisję Europejską.

W celu utworzenia takiej listy Komisja Europejska przeprowadza nabór zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 8 ).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną, która zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/2085 będzie składać się z przedstawicieli wyznaczonych przez każdą kategorię członków Wspólnego Przedsięwzięcia innych niż Unia 9  oraz jednego obserwatora wyznaczonego przez radę zarządzającą. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten zdecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia.

Kandydaci, którzy znajdą się na tej liście, zostaną zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji odpowiedzialnym za dyrekcję generalną, która zajmuje się stosunkami ze Wspólnym Przedsięwzięciem 10 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska sporządzi listę kandydatów najlepiej spełniających określone wymagania, którą przekaże radzie zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia. Rada zarządzająca może zdecydować, że przeprowadzi rozmowy z kandydatami, zanim powoła dyrektora wykonawczego z listy kandydatów figurujących na liście Komisji. Umieszczenie kandydata na wspomnianej liście nie gwarantuje zatrudnienia.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na dodatkowe rozmowy lub testy poza wymienionymi powyżej. Kandydatów można również wezwać do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub komisjami Parlamentu Europejskiego.

Równość szans, różnorodność i włączenie

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czystego Wodoru stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 11 , zachęcając do zgłoszeń kandydatur, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia różnorodności, równości płci i ogólnej równowagi geograficznej. Rozporządzenie Rady nr (UE) 2021/2085 wyraźnie stanowi, że procedura będzie zgodna z zasadą równości płci. Szczególnie zachęca się do zgłaszania kandydatur przez kobiety.

Wspólne Przedsięwzięcie dostrzega, że właściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ważnym czynnikiem motywacyjnym dla wielu osób i że coraz częściej oczekuje się, by elastyczna organizacja pracy była częścią nowoczesnego środowiska pracy. Oferuje ono m.in. bardzo dobry pakiet obejmujący statutową elastyczną organizację pracy oraz dostęp do takich usług jak opieka pozaszkolna i żłobek. Jako pracodawca Wspólne Przedsięwzięcie zobowiązuje się do zapobiegania dyskryminacji z jakichkolwiek względów. Wspólne Przedsięwzięcie zachęca do zgłaszania się wszystkie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z różnorodnych środowisk, o dowolnym stopniu sprawności i z dowolnego obszaru geograficznego państw członkowskich UE.

Podczas procedury rekrutacyjnej osobom z niepełnosprawnościami zaoferowana zostanie stosowna pomoc. Więcej informacji można uzyskać pod adresem HR-BXL-OTHER-AGENTS-RTD@ec.europa.eu.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony przez radę zarządzającą w charakterze pracownika na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Wybrany kandydat zostanie mianowany na początkowy okres czterech lat, który może zostać przedłużony o nie więcej niż trzy lata, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Wspólne Przedsięwzięcie.

Informujemy kandydatów, że warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nakładają na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela, Belgia.

Stanowisko jest dostępne od 16 maja 2023 r.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić kogokolwiek o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja Europejska zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 12 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji dyrektor wykonawczy ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Kandydaci muszą mieć ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu złożenia zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF, najlepiej w formacie Europass CV 13 , oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

W interesie kandydata leży upewnienie się, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, szczegółowe i prawdziwe.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Informujemy, że nie jest możliwe śledzenie online przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa 14 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

1 Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu "Horyzont Europa" oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014 (Dz.U. L 427 z 30.11.2021, s. 17).
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu", COM/2020/301 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&qid=1672909657193&from=EN.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Plan REPowerEU", COM/2022/230 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri= CELEX:52022DC0230&qid=1672909827774&from=EN.
4 Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jako rzeczywista, prawdziwa praca za wynagrodzeniem i w charakterze pracownika (każdy rodzaj umowy) lub usługodawcy. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński/rodzicielski/adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli odbywa się w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie uznaje się za równoważne z doświadczeniem zawodowym, nawet jeśli są niezarobkowe, jednak maksymalnie przez okres trzech lat, pod warunkiem że zakończyły się zrobieniem doktoratu. Dany okres może być policzony tylko raz.
5 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał; 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej swojego stanowiska; oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.
9 "Członek inny niż Unia" oznacza państwo uczestniczące, członka prywatnego lub organizację międzynarodową, które są członkami Wspólnego Przedsięwzięcia.
10 Chyba że dany członek Komisji delegował do tego zadania inną osobę, zgodnie z decyzjami Komisji z 5 grudnia 2007 r. (PV(2007) 1811) i z 30 września 2020 r. (PV(2020) 2351).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
13 Instrukcje tworzenia życiorysu w formacie Europass CV są dostępne pod adresem: https://europa.eu/europass/pl/create-europass-cv.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.