Wspólne działanie 2006/523/WPZiB zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.205.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2006 r.

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/523/WPZiB
z dnia 25 lipca 2006 r.
zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 14 grudnia 2005 r. Komitet Sterujący Rady ds. Zaprowadzania Pokoju mianował pana Christiana SCHWARZA-SCHILLINGA Wysokim Przedstawicielem w Bośni i Hercegowinie.

(2) W dniu 30 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/49/WPZiB mianujące pana Christiana SCHWARZA-SCHILLINGA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie(1).

(3) Zgodnie z decyzją dyrektorów politycznych Komitetu Sterującego Rady ds. Zaprowadzania Pokoju z dnia 22-23 czerwca 2006 r. Biuro Wysokiego Przedstawiciela zacznie przygotowywać się do zamknięcia, które nastąpi w dniu 30 czerwca 2007 r. Jednocześnie powinny być prowadzone przygotowania do wzmocnienia Biura Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (WPUE).

(4) Należy zmienić mandat SPUE, aby mógł on wspierać planowanie przyszłego wzmocnionego Biura SPUE w związku z zamknięciem Biura Wysokiego Przedstawiciela,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł  1

We wspólnym działaniu 2006/49/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się literę m) w brzmieniu:

"m) wspieranie - w bliskiej współpracy z Komisją - planowania mającego na celu wzmocnienie Biura SPUE w związku z zamknięciem Biura Wysokiego Przedstawiciela, w tym doradztwo w sprawie kwestii związanych z podawaniem do wiadomości publicznej informacji na temat tego przejścia.";

2) artykuł 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 1.090.000 EUR.".

Artykuł  2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2006 r.
W imieniu Rady
E. TUOMIOJA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 26 z 31.1.2006, str. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.