Wspólne działanie 2005/588/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.199.100

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2006 r.

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/588/WPZiB
z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia Europejska wyraża chęć odgrywania bardziej aktywnej roli politycznej w Azji Środkowej.

(2) Istnieje potrzeba zapewnienia koordynacji i spójności działań zewnętrznych Unii w Azji Środkowej.

(3) Dnia 13 czerwca 2005 r. Rada zgodziła się mianować Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej (Kazachstan, Republika Kirgiska, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

(4) SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł  1

Pan Ján Kubiš zostaje niniejszym mianowany SPUE w Azji Środkowej.

Artykuł  2

Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii w Azji Środkowej. Cele te obejmują:

a) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między państwami Azji Środkowej i Unią na podstawie wspólnych wartości i interesów, określonych w odpowiednich umowach;

b) przyczynianie się do wzmocnienia stabilności oraz współpracy pomiędzy państwami w regionie;

c) przyczynianie się do wzmocnienia demokracji, przestrzegania zasady państwa prawnego, dobrych rządów oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w Azji Środkowej;

d) zajmowanie się kluczowymi zagrożeniami, w szczególności konkretnymi problemami mającymi bezpośredni wpływ na Europę;

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii w regionie, w tym poprzez ściślejszą koordynację z pozostałymi właściwymi partnerami i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OBWE.

Artykuł  3
1.
Dla osiągnięcia wymienionych celów polityki mandat SPUE obejmuje:

a) uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Azji Środkowej przez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z rządami, parlamentami, władzą sądowniczą, społeczeństwem obywatelskim i środkami masowego przekazu;

b) zachęcanie Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu do współpracy w kwestiach regionalnych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania;

c) rozwijanie odpowiednich kontaktów i współpracy z głównymi zainteresowanymi podmiotami w regionie, w tym ze wszystkimi znaczącymi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi;

d) przyczynianie się, w ścisłej współpracy z OBWE, do zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania poprzez rozwijanie kontaktów z władzami i innymi podmiotami lokalnymi (organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi, mniejszościami, grupami religijnymi i ich przywódcami);

e) działanie na rzecz pełnej koordynacji politycznej Unii w Azji Środkowej oraz zapewnianie spójności działań zewnętrznych Unii w regionie bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty;

f) pomoc Radzie w dalszym rozwijaniu kompleksowej polityki wobec Azji Środkowej.

2.
SPUE wspiera działania Wysokiego Przedstawiciela w regionie oraz ściśle współpracuje z Prezydencją, szefami misji Unii, SPUE w Afganistanie oraz z Komisją. SPUE śledzi wszelkie działania Unii w regionie.
Artykuł  4
1.
SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając pod zwierzchnictwem i kierownictwem operacyjnym Wysokiego Przedstawiciela. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.
2.
Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki z SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. KPB ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.
Artykuł  5
1.
Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 470.000 EUR.
2.
Wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami Wspólnoty Europejskiej stosowanymi do budżetu z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek finansowanie wstępne nie pozostaje własnością Wspólnoty.
3.
Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się od dnia przyjęcia niniejszego wspólnego działania.
4.
Prezydencja, Komisja lub Państwa Członkowskie zapewniają odpowiednio wsparcie logistyczne w regionie.
Artykuł  6
1.
W granicach swojego mandatu i udostępnionych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony Sekretarza Generalnego/ Wysokiego Przedstawiciela oraz przy pełnym udziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.
2.
Państwa Członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy z SPUE. Wynagrodzenie pracowników, którzy mogą zostać oddelegowani przez Państwo Członkowskie lub instytucję Unii Europejskiej do SPUE jest wypłacane odpowiednio przez dane Państwo Członkowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.
3.
Wszystkie stanowiska kategorii A, które nie zostaną obsadzone poprzez oddelegowanie, zostaną w odpowiedni sposób ogłoszone przez Sekretariat Generalny Rady, a informacja o nich zostanie również przekazana Państwom Członkowskim oraz instytucjom, w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.
4.
Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE i jego pracowników ustala się między stronami. Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.
Artykuł  7

Co do zasady SPUE składa osobiście sprawozdania Wysokiemu Przedstawicielowi i KPB oraz może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Sprawozdania pisemne są przekazywane regularnie Wysokiemu Przedstawicielowi, Radzie i Komisji. Na podstawie zalecenia Wysokiego Przedstawiciela oraz KPB, SPUE może złożyć sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł  8

W celu zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami Wysokiego Przedstawiciela, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji przedstawicielstwom Państw Członkowskich i delegacjom Komisji. W terenie utrzymywane są bliskie kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, którzy dokładają wszelkich starań, aby wspierać SPUE w wykonywaniu jego mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi na miejscu.

Artykuł  9 1

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi (SG/WP), Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie jest poddawane ocenie przez odpowiednie grupy robocze oraz przez PSC. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania przedstawicieli SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł  10 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  11

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2005 r.
W imieniu Rady
J. STRAW
Przewodniczący
* Z dniem 20 lutego 2006 r. mandat pana Jána Kubiša jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Azji Środkowej, został przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r. na mocy art. 1 wspólnego działania nr 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.49.7).
1 Art. 9 zmieniony przez art. 3 pkt 1 wspólnego działania nr 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.49.7) zmieniającego nin. wspólne działanie z dniem 20 lutego 2006 r.
2 Art. 10 zmieniony przez art. 3 pkt 2 wspólnego działania nr 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.49.7) zmieniającego nin. wspólne działanie z dniem 20 lutego 2006 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.