Wspólne działanie 2005/586/WPZiB przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.199.97

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2005 r.

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/586/WPZiB
z dnia 28 lipca 2005 r.
przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/869/WPZiB(1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich.

(2) Dnia 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/530/WPZiB(2) przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB.

(3) Dnia 2 lutego 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/96/WPZiB(3) zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich do dnia 31 sierpnia 2005 r.

(4) Dnia 2 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/355/WPZiB(4) w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK), określające szczególną rolę Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE).

(5) Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/869/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela powinien zostać zmieniony i przedłużony o kolejne 6 miesięcy.

(6) SPUE będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł  1

Mandat pana Aldo AJELLO jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2006 r.

Artykuł  2

We wspólnym działaniu 2003/869/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Dla osiągnięcia celów polityki, mandat SPUE obejmuje:

a) nawiązanie i utrzymywanie bliskich kontaktów ze wszystkimi stronami procesu pokojowego i przejściowego w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, z pozostałymi krajami regionu, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, innymi właściwymi krajami, jak również z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi, Unią Afrykańską (UA) i organizacjami subregionalnymi oraz ich przedstawicielami, jak i innymi ważnymi przywódcami regionalnymi w celu współpracy z nimi w ramach wzmacniania procesów pokojowych zapoczątkowanych w Lusace i Aruszy oraz porozumień pokojowych zawartych w Pretorii i Luandzie;

b) obserwację procesów pokojowych i przejściowych między stronami i oferowanie, w odpowiednich przypadkach, porad i pośrednictwa Unii Europejskiej;

c) w odpowiedzi na prośby, przyczynianie się do wprowadzania w życie porozumień pokojowych i o zawieszeniu broni podpisanych przez strony oraz podejmowanie działań dyplomatycznych w przypadku nieprzestrzegania warunków tych porozumień;

d) podejmowanie konstruktywnych rozmów z sygnatariuszami porozumień w ramach procesów pokojowych w celu sprzyjania przestrzeganiu podstawowych zasad demokracji i dobrych rządów, w tym poszanowania praw człowieka i zasad państwa prawnego;

e) przyczynianie się do realizacji wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych;

f) wkład i współpracę ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ w regionie Wielkich Jezior i Specjalnym Wysłannikiem Przewodniczącego UA przy przygotowaniu konferencji na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju w regionie Wielkich Jezior;

g) składanie sprawozdań na temat możliwości wspierania przez Unię Europejską procesu pokojowego i przejściowego oraz najlepszego sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej;

h) monitorowanie działań stron konfliktów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik trwających procesów pokojowych;

i) przyczynianie się do lepszego zrozumienia roli Unii Europejskiej wśród osób mających wpływ na opinię publiczną w regionie;

j) udzielanie w razie potrzeby rad i pomocy w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga, w szczególności wskazówek politycznych w celu wypełniania obowiązków na szczeblu lokalnym szefom misji, kierującym Misją Policyjną UE (»EUPOL Kinszasa«) oraz misją UE mającą na celu udzielanie rad i pomocy władzom kongijskim w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (»EUSEC RD Congo«)."

2) Artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 460.000 EUR".

Artykuł  3

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Stosuje się je od dnia 1 września 2005 r.

Artykuł  4

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2005 r.
W imieniu Rady
J. STRAW
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 37.

(2) Dz.U. L 234 z 3.7.2004, str. 13.

(3) Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 70.

(4) Dz.U. L 112 z 3.5.2005, str. 20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.