Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.341.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2017 r.

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej wystosowany przez Hæstiréttur Íslands dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie Merck Sharp & Dohme Corp. przeciwko Urzędowi Patentowemu Islandii (Einkaleyfastofan)
(Sprawa E-5/17)

(2017/C 341/06)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2017 r.)

W dniu 15 czerwca 2017 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął wniosek, wystosowany dnia 12 czerwca 2017 r. przez Hæstiréttur Íslands (Sąd Najwyższy Islandii), o wydanie opinii doradczej w sprawie Merck Sharp & Dohme Corp przeciwko Urzędowi Patentowemu Islandii (Einkaleyfastofan) w odniesieniu do następującej kwestii:

Czy z racji tego, że rozporządzanie (WE) nr 1901/2006 oraz rozporządzenie (WE) nr 469/2009 nie zostały uwzględnione w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dodatkowe świadectwo ochronne dla produktu leczniczego może zostać wydane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92, jeżeli okres, jaki upłynął od daty dokonania zgłoszenia patentu podstawowego oraz daty dnia pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest krótszy niż pięć lat?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.