Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.106.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2014 r.

Wezwanie do wyrażenia zainteresowania przez ekspertów naukowych członkostwem w panelach naukowych oraz Komitecie Naukowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (Parma, Włochy) 1

(2014/C 106/06)

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

Panel on Animal Health and Welfare (panel ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt, AHAW)

Panel on Biological Hazards (panel ds. zagrożeń biologicznych, BIOHAZ)

Panel on Contaminants in the food chain (panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym,

CONTAM)

Panel on Additives and products or substances used in animal feed (panel ds. dodatków i produktów lub substancji wykorzystywanych w paszach, FEEDAP)

Panel on Genetically Modified Organisms (panel ds. organizmów modyfikowanych genetycznie, GMO)

Panel on Dietetic products, nutrition and allergies (panel ds. produktów dietetycznych, żywienia i

alergii, NDA)

Panel on Plant Health (panel ds. zdrowia roślin, PLH)

Panel on Plant Protection Products and their residues (panel ds. produktów ochrony roślin i ich pozostałości, PPR)

Scientific Committee (Komitet Naukowy, SC)

Nr ref.: EFSA/E/2014/001

1. Przedmiot wezwania

Niniejsze wezwanie jest skierowane do naukowców ubiegających się o członkostwo w Komitecie Naukowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) lub w jednym z paneli naukowych EFSA, a mianowicie: panelu ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt (AHAW), panelu ds. zagrożeń biologicznych (BIOHAZ), panelu ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym (CONTAM), panelu ds. dodatków i produktów lub substancji wykorzystywanych w paszach (FEEDAP), panelu ds. organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), panelu ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA), panelu ds. zdrowia roślin (PLH) i panelu ds. ds. produktów ochrony roślin i ich pozostałości (PPR).

Obecni członkowie Komitetu Naukowego i wyżej wymienionych paneli naukowych zostali powołani na trzyletnią kadencję, która upływa w połowie 2015 r. Nowi członkowie zostaną powołani na następną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w lipcu 2015 r.

2. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest najważniejszym ogniwem unijnego systemu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i warunków hodowli zwierząt, zdrowia roślin oraz środowiska. EFSA ściśle współpracuje z organami krajowymi i prowadzi otwarte konsultacje z zainteresowanymi stronami, zapewniając niezależne doradztwo naukowe i jasne przekazy na temat istniejących i powstających zagrożeń na podstawie najnowszych dostępnych metodologii naukowych i danych. Doradztwo naukowe Urzędu stanowi fundament polityki i decyzji podmiotów zarządzających ryzykiem w instytucjach europejskich i państwach członkowskich UE.

FSA skupia najlepszych dostępnych ekspertów europejskich ds. oceny zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i warunków hodowli zwierząt, zdrowia roślin oraz środowiska, którzy w sposób niezależny realizują zadania w ramach autonomicznej, samorządnej organizacji w celu zapewnienia instytucjom europejskim i państwom członkowskim doradztwa naukowego najwyższej jakości.

Urząd kładzie nacisk na utrzymanie ścisłych standardów doskonałości naukowej, otwartości, przejrzystości, niezależności i reaktywnego podejścia. Działając niezależnie, otwarcie i przejrzyście, EFSA udziela doradztwa naukowego najwyższej próby i tym samym przyczynia się do umacniania europejskiego systemu bezpieczeństwa żywności i pasz.

Więcej informacji na temat EFSA znajduje się w rozporządzeniu ustanawiającym Urząd:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20090807:PL:PDF.

3. Zadania Komitetu Naukowego i paneli naukowych EFSA

Komitet Naukowy i panele naukowe są odpowiedzialne za udzielanie opinii naukowych Urzędu oraz, w stosownych przypadkach, innego rodzaju doradztwa w przypisanych im obszarach kompetencji. Opracowują opinie naukowe i rady przeznaczone dla podmiotów zarządzających ryzykiem. Jest to pomocne w zapewnieniu solidnych podstaw do formułowania polityki europejskiej i prawodawstwa europejskiego oraz w udzielaniu podmiotom zarządzającym ryzykiem wsparcia w procesie podejmowania decyzji.

W skład paneli naukowych wchodzi zazwyczaj dwudziestu jeden (21) niezależnych ekspertów naukowych. W skład Komitetu Naukowego wchodzą przewodniczący wszystkich paneli naukowych oraz sześciu ekspertów naukowych.

Członkowie Komitetu Naukowego i paneli naukowych powoływani są na trzyletnią kadencję, która może być odnawiana dwukrotnie. Oczekuje się od nich obecności i aktywnego wkładu na wszystkich posiedzeniach Komitetu Naukowego, paneli naukowych lub ich grup roboczych, na których przyjmowane są opinie, oświadczenia lub wytyczne.

Te opinie naukowe, oświadczenia i wytyczne są publikowane w wydawanym co miesiąc Dzienniku EFSA indeksowanym w bibliograficznych bazach danych (takich jak CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge) właściwych dla zakresu prac EFSA.

Kandydaci powinni zapoznać się z treścią załącznika I opublikowanego na stronie internetowej EFSA, w którym zamieszczono szczegółowy opis kompetencji Komitetu Naukowego i paneli naukowych.

Kandydaci powinni starannie przeanalizować załącznik I w trakcie opracowywania zgłoszenia. W odniesieniu do kwestii oceny spełnienia wymogów wyboru (zob. sekcja 5 poniżej) należy zwrócić uwagę, czy profil kandydata jest odpowiedni z punktu widzenia kompetencji Komitetu Naukowego i paneli naukowych.

Więcej informacji na temat powoływania członków Komitetu Naukowego i paneli naukowych można znaleźć w decyzji dyrektora wykonawczego dotyczącej wyboru członków paneli naukowych, Komitetu Naukowego oraz wyboru ekspertów zewnętrznych wspierających EFSA w prowadzonych przez Urząd pracach naukowych.

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

Więcej informacji na temat powoływania i działań paneli naukowych i ich grup roboczych można znaleźć w decyzji zarządu dotyczącej powoływania i działań Komitetu Naukowego, paneli naukowych i ich grup roboczych.

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf

4. Zadania członków Komitetu Naukowego i paneli naukowych EFSA

Członkami Komitetu Naukowego i paneli naukowych są doświadczeni niezależni naukowcy wybrani i mianowani zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i przepisami EFSA.

Od członków Komitetu Naukowego i paneli naukowych oczekuje się wykonywania następujących zadań:

wnoszenia aktywnego wkładu do opracowywania, dyskusji i przyjmowania opinii naukowych, wytycznych i oświadczeń panelu naukowego lub Komitetu Naukowego oraz do działalności ich grup roboczych,
wnoszenia wkładu do zapewnienia doradztwa naukowego w kwestiach objętych zakresem kompetencji panelu naukowego lub Komitetu Naukowego,
zapewnienia doradztwa w sprawie wprowadzenia i organizowania działalności naukowej panelu naukowego lub Komitetu Naukowego.

Członkowie Komitetu Naukowego i paneli naukowych mogą być wybierani na stanowisko przewodniczącego lub wiceprzewodniczących paneli naukowych/Komitetu Naukowego oraz ich grup roboczych zgodnie z decyzją zarządu EFSA 2 w sprawie ustanowienia i działalności Komitetu Naukowego i paneli naukowych.

Warunki ogólne

Od członków panelu naukowego i Komitetu Naukowego oczekuje się udziału w dwudniowych posiedzeniach odbywających się zazwyczaj w Parmie we Włoszech. Posiedzenia odbywają się od sześciu do ośmiu razy w roku.

Ponadto oczekuje się od nich uczestnictwa, w razie potrzeby, w wybranych posiedzeniach grup roboczych powołanych przez panele naukowe. Posiedzenia te odbywają się zazwyczaj od sześciu do ośmiu razy w roku.

Udział w posiedzeniach paneli naukowych, Komitetu Naukowego lub grup roboczych w mniejszym lub większym stopniu wymaga prac przygotowawczych, w tym uprzedniego przeczytania i opracowania dokumentów. Posiedzenia są prowadzone w języku angielskim i w tym języku sporządzana jest większość dokumentów.

W celu wzbogacenia doświadczenia członków będą im oferowane różne moduły szkoleniowe oraz podręczniki zawierające dalsze informacje na temat metod oceny zagrożeń i wytycznych EFSA. Zdecydowanie zaleca się, aby członkowie uczestniczyli w takich sesjach.

W ramach zobowiązania EFSA do otwartości i przejrzystości posiedzenia plenarne Komitetu Naukowego i paneli naukowych mogą być otwarte dla obserwatorów oraz mogą być nagrywane i transmitowane za pośrednictwem internetu.

Od kandydatów wymaga się przedstawienia zobowiązania, że w przypadku mianowania będą brać aktywny udział w pracach Komitetu Naukowego lub paneli naukowych.

Zgodnie z zasadami finansowymi Urzędu EFSA pokrywa koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania ekspertów. Za każdy pełny dzień posiedzenia wypłacana jest specjalna rekompensata 3 .

5. Procedura wyboru

Od kandydatów wymaga się zaznaczenia w formularzu zgłoszenia preferowanych paneli naukowych lub Komitetu Naukowego, które najlepiej odpowiadają ich dziedzinom wiedzy eksperckiej (prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika I).

Kandydat może wskazać więcej niż jeden panel (i nie więcej niż 3 panele z podaniem kolejności), jeżeli jego dziedziny wiedzy eksperckiej wchodzą w zakres kompetencji więcej niż jednego panelu naukowego lub w zakres kompetencji Komitetu Naukowego.

Członkowie, którzy właśnie ukończyli trzecią kolejną kadencję w Komitecie Naukowym, mogą ubiegać się o członkostwo w panelu naukowym. Analogicznie członkowie, którzy właśnie ukończyli trzecią kolejną kadencję w panelu naukowym, mogą ubiegać się o członkostwo w Komitecie Naukowym lub w innym panelu naukowym.

Wymagania

A. Kryteria kwalifikacji

Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone pod kątem spełnienia poniżej podanych wymogów kwalifikacji:

(i) poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym co najmniej 4-letnim studiom, potwierdzony dyplomem w jednej z następujących dziedzin: agronomia/nauki rolnicze, żywienie zwierząt, biochemia, biologia molekularna, biologia, chemia, ochrona roślin, ekotoksykologia, nauka o ochronie środowiska, epidemiologia, mikrobiologia, technologia żywności, genetyka, medycyna ludzka, żywienie człowieka, nauki biologiczne, matematyka, medycyna pracy, farmakologia, farmacja, zdrowie publiczne, statystyka, toksykologia, weterynaria oraz dziedziny pokrewne objęte zakresem kompetencji EFSA;
(ii) ponadto co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe odpowiednie do kompetencji panelu(-i), nabyte po uzyskaniu wymaganego dyplomu;
(iii) doskonała znajomość języka angielskiego 4 ;
(iv) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub państwa kandydującego do członkostwa w UE. Eksperci z państw trzecich również mogą zgłaszać swoje kandydatury, ale ich członkostwo w Komitecie Naukowym lub w panelach naukowych zostanie wzięte pod uwagę tylko w przypadku, gdy eksperci z wyżej podanych państw nie będą w stanie zapewnić wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia;
(v) zobowiązanie do obecności na posiedzeniach i aktywnego wkładu w prace paneli naukowych/Komitetu Naukowego.
B. Kryteria wyboru - ocena

Zgłoszenia spełniające wymogi kwalifikacji (zob. sekcja 5 pkt A) EFSA poddaje ocenie porównawczej na podstawie poniżej wymienionych kryteriów wyboru. Kandydatom zdecydowanie zaleca się wypełnienie wszystkich części formularza zgłoszenia z podaniem wszelkich koniecznych informacji i dowodów, gdyż będą one podstawą ich oceny.

W ocenie zgłoszeń uznanych za spełniające wymogi kwalifikacji stosowana będzie skala punktowa obejmująca zakres od zera (0) do pięciu (5) punktów za każde spośród poniżej wymienionych kryteriów wyboru. Aby odzwierciedlić względne znaczenie różnych kryteriów wyboru, zostanie im przypisany współczynnik ważenia. Każde zgłoszenie otrzyma ocenę punktową w zakresie od zera (0) do stu (100).

Sprawdzane będą następujące kryteria wyboru:

- doświadczenie w przeprowadzaniu naukowej oceny zagrożeń lub zapewnianiu doradztwa naukowego w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i warunków hodowli zwierząt, zdrowia roślin oraz środowiska, stosownie do przypadku, w zakresie odpowiadającym kompetencjom oraz wiedzy eksperckiej preferowanego(-ych) panelu(-i) naukowego(-ych)/Komitetu Naukowego (maksymalnie 25 punktów na 100),
- udokumentowane wybitne osiągnięcia w jednej, a najlepiej w kilku dziedzinach związanych z obszarem objętym zakresem kompetencji preferowanego(-ych) panelu(-i) naukowego(-ych)/Komitetu Naukowego (maksymalnie 20 punktów na 100),
- doświadczenie w recenzowaniu prac i publikacji naukowych, w dziedzinach związanych z obszarem objętym zakresem kompetencji preferowanego(-ych) panelu(-i) naukowego(-ych)/Komitetu Naukowego (maksymalnie 15 punktów na 100),
- doświadczenie w analizowaniu złożonych informacji i dokumentacji, często dotyczących szerokiego wachlarza dyscyplin i źródeł naukowych, oraz przygotowywania projektów opinii i sprawozdań naukowych (maksymalnie 10 punktów na 100),
- doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku wielodyscyplinarnym, najlepiej nabyte w kontekście międzynarodowym (maksymalnie 10 punktów na 100),
- doświadczenie w kierowaniu projektami dotyczącymi zagadnień naukowych (maksymalnie 10 punktów na 100),
- doświadczenie w zakresie komunikowania się, potwierdzone doświadczeniem w zakresie nauczania, prezentacji publicznych, aktywnego udziału w spotkaniach oraz publikacjami (maksymalnie 10 punktów na 100).

Zgłoszenia będą dalej rozpatrywane, jeżeli kandydat uzyska ocenę powyżej wartości progowej, która wynosi 66 punktów (na 100) w odniesieniu do co najmniej do jednego z wybranych przez siebie paneli naukowych)/ komitetu naukowego. EFSA zastrzega sobie prawo przeprowadzenia konsultacji ze stronami trzecimi w sprawie doświadczenia zawodowego kandydatów w kontekście ich zgłoszenia.

C. Deklaracja dotycząca braku konfliktu interesów

Oprócz spełnienia wyżej wymienionych kryteriów od wszystkich kandydatów, którzy uzyskali wynik powyżej wartości progowej, będzie wymagane przedstawienie wypełnionej dorocznej deklaracji dotyczącej braku konfliktu interesów, która zostanie poddana ocenie zgodnie z polityką EFSA w zakresie niezależności i procesów decyzyjnych opartych na podstawach naukowych oraz z zasadami EFSA w zakresie deklaracji dotyczących braku konfliktu interesów 5 obowiązującymi w czasie przeprowadzenia oceny. Przy podejmowaniu decyzji o dalszym rozważaniu danego kandydata na członka będzie brany pod uwagę zakres każdego potencjalnego konfliktu interesów.

Więcej informacji na temat powoływania członków paneli naukowych i komitetu naukowego można znaleźć w decyzji dyrektora wykonawczego dotyczącej wyboru członków paneli naukowych, Komitetu naukowego oraz wyboru ekspertów zewnętrznych wspierających EFSA w prowadzonych przez Urząd pracach naukowych.

http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/expertselection.pdf

6. Lista rezerwowa i mianowanie

Kandydaci spełniający kryteria członkostwa mogą zostać mianowani na trzyletnią kadencję na podstawie decyzji zarządu EFSA wydanej na wniosek dyrektora wykonawczego EFSA.

Przed mianowaniem EFSA zastrzega sobie prawo do skonfrontowania zgłoszeń kandydatów ubiegających się o członkostwo z dokumentami i świadectwami w celu potwierdzenia, że zgłoszenia te są prawidłowe i kwalifikują się do przyjęcia.

Kandydaci spełniający kryteria członkostwa, którzy nie zostali wyznaczeni na członków konkretnego panelu naukowego lub Komitetu Naukowego, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Kandydaci powinni pamiętać o tym, że umieszczenie na liście rezerwowej nie gwarantuje mianowania na członka.

Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej sporządzonej w wyniku postępowania związanego z niniejszym wezwaniem mogą, za ich uprzednią zgodą, zostać mianowani członkami panelu naukowego lub Komitetu Naukowego, nawet jeśli nie ubiegali się o członkostwo w danym panelu lub w komitecie naukowym.

7. Baza danych ekspertów

Wszyscy kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej otrzymają propozycję rejestracji w bazie danych ekspertów EFSA.

Więcej informacji dotyczących bazy danych ekspertów EFSA znajduje się na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm
8. Niezależność oraz deklaracja dotycząca zaangażowania i braku konfliktu interesów Członkowie Komitetu Naukowego i paneli naukowych są mianowani na indywidualnej podstawie.

Kandydaci, którzy uzyskali wynik powyżej wartości progowej, odpowiadają za treść złożonej deklaracji, która zostanie oceniona zgodnie z polityką EFSA w zakresie niezależności i procesów decyzyjnych opartych na podstawach naukowych oraz z zasadami EFSA w zakresie deklaracji dotyczących braku konfliktu interesów 6 obowiązującymi w czasie przeprowadzenia oceny. Kandydaci mogą zostać poproszeni o udzielenie bardziej szczegółowych wyjaśnień w odniesieniu do deklaracji dotyczącej braku konfliktu interesów, którą złożyli ze swoim zgłoszeniem.

Poniżej zamieszczono wybrane przykłady sytuacji, w których uznaje się istnienie konfliktu interesów:

- członkostwo w Komitecie Naukowym/panelach naukowych nie jest dostępne dla kandydatów, którzy w chwili składania zgłoszenia są zatrudnieni przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność, na którą opracowania naukowe EFSA wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ, taką jak produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności, rolnictwo lub hodowla zwierząt. Zakaz obejmuje wszelkie formy regularnego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, w tym samozatrudnienie (np. doradztwo) na rzecz wyżej wymienionych osób,
- członkostwo w Komitecie Naukowym/panelach naukowych nie jest dostępne dla kandydatów, którzy w chwili składania zgłoszenia doraźnie lub okazjonalnie świadczą usługi doradcze takim organom, jak europejskie stowarzyszenie producentów produktów ocenianych przez odpowiedni panel, obejmujące na tyle szeroki zakres tematów, że działalność ta często kolidowałaby z punktami porządku obrad Komitetu Naukowego/ odpowiedniego panelu naukowego.
Więcej informacji na temat deklaracji dotyczącej braku konfliktu interesów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm
9. Równe szanse

EFSA przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania w swoich procedurach zasad równego traktowania.

10. Składanie zgłoszeń

Za dopuszczalne będą uznane wyłącznie należycie wypełnione formularze zgłoszeń przesyłane online przed upływem terminu.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną lub listownie.

Uprzejmie uprasza się kandydatów o składanie zgłoszeń w języku angielskim dla ułatwienia procedury kwalifikacyjnej.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani listownie o wyniku procesu wyboru.

Dane osobowe wymagane od kandydatów przez EFSA będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 7 .

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie zgłoszeniami kandydatów ubiegających się o członkostwo w Komitecie Naukowym lub panelach naukowych EFSA.

11. Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać do dnia 7 lipca 2014 r. do północy (czasu lokalnego, GMT + 1).

Zdecydowanie zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni przed upływem terminu, ponieważ duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może uniemożliwić im terminowe złożenie zgłoszenia.

Uwaga:

W przypadku niespójności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową niniejszego dokumentu, obowiązuje wersja angielska.

1 Ogłoszenie zmienione przez sprostowanie z dnia 14 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.C.14.182.28).
2 Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/paneloperation.pdf.
3 Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu/efsa_rep/repository/documents/ Experts_compensation_guide.pdf
4 Za "doskonałą znajomość" uznaje się znajomość języka na poziomie odpowiadającym B2 lub wyższym (tzn. C1 i C2), określonym w dokumencie referencyjnym Rady Europy w sprawie Europejskiego Portfolio Językowego ("Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie"). Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ Source/Framework_en.pdf.
5 Dokumenty są dostępne na stronie internetowej EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm, natomiast obecnie przeprowadzany jest przegląd decyzji dyrektora wykonawczego wdrażającej politykę EFSA w zakresie niezależności i procesów decyzyjnych opartych na podstawach naukowych w odniesieniu do deklaracji dotyczących braku konfliktu interesów.
6 Dokumenty są dostępne na stronie internetowej EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm, natomiast obecnie przeprowadzany jest przegląd decyzji dyrektora wykonawczego wdrażającej politykę EFSA w zakresie niezależności i procesów decyzyjnych opartych na podstawach naukowych w odniesieniu do deklaracji dotyczących braku konfliktu interesów.
7 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.