Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.78.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2018 r.

Ogłoszenie dotyczące wejścia w życie Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony

Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony 1 , weszła w życie w dniu 1 marca 2018 r., ponieważ procedura przewidziana w art. 57 ust. 1 tej umowy ramowej została zakończona w dniu 26 lutego 2018 r.
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2017, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.